Sekcja
Lokalizacja
Klucze

2014-04-17 ZUT w RSS

  Wszyskich: 337
1
Zapraszamy na rejs żaglowcem Pogoria organizowany przez ZUT w Szczecinie

2014-04-27 14:57 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Jeśli chcesz poznać żeglarskie życie, spędzić tydzień na dużym żaglowcu i odwiedzić ciekawe miejsca nad Morzem Śródziemnym (Włochy, Francja) - skorzystaj z naszego zaproszenia. nie musisz mieć doświadczeń żeglarskich, rejs napraw...
2
Przejdź na wyższy LeveL - spotkanie koła naukowego

2014-04-16 21:35 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

24 kwietnia 2014 roku o godzinie 17.00 odbędzie się pierwsze spotkanie nowo powstałego koła naukowego – Level.  Spotkanie odbędzie się w budynku Wydziału Informatyki w sali nr 11.

Na pierwszym spotkaniu zostaną omówione sprawy organizacyjne w tym wybranie zarządu reprezentującego działalność koła. W spotkaniu uczestniczyć będzie także dwójka prelegentów:

Andrzej Czajkowski - absolwent studiów inżynierskich, w trakcie studiów magisterskich na Wydziale Informatyki ZUT. Na co dzień programista EXOR Studios, współtwórca gry Zombie Driver HD (PC/Xbox360/Ps3/WinRT). Główny programista mobilnej wersji Zombie Driver THD przeznaczonej na procesory Nvidia Tegra (Android/WinRT). Aktualnie zaangażowany w nieujawniony jeszcze projekt firmy EXOR Studios.

Andrzej Czajkowski poprowadzi prelekcję na temat "Tworzenie wieloplatformowej gry komputerowej: krok po kroku".

Jarosław Jankowski – pracownik Wydziału Informatyki ZUT,  koordynator wydziałowego projektu startuLabs.pl, prowadzi badania powiązane z zastosowaniami metod analitycznych w systemach internetowych, grach online oraz platformach społecznościowych. W ostatnich latach zainteresowania badawcze koncentrują się na procesach dyfuzji informacji w sieciach społecznych w formie marketingu wirusowego oraz optymalizacji platform internetowych i przekazu interaktywnego. Doświadczenia praktyczne związane z rozwojem systemów multiplayer i systemów społecznościowych, badaniami zachowań i parametryzacją wirtualnych systemów ekonomicznych, optymalizacją modeli biznesowych oraz systemów marketingu elektronicznego.

Jarosław Jankowski przedstawi prezentację na temat "Integracja mechanizmów multiplayer w grach opartych na technologii Flash".

Po zakończeniu prezentacji planowany jest czas otwarty, podczas którego uczestnicy będą mogli zadawać pytania jak i dzielić się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu!

3
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin

2014-04-16 15:29 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Ogłoszone zostały wyniki marcowej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów znaleźli się nasi studenci i doktoranci: Marcin Walków (1 rok, S2, Automatyka i Robotyka) Paweł Frankowski (2 rok, S3, Elektrotechnika) … Czytaj więcej
4
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin

2014-04-16 15:29 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

Ogłoszone zostały wyniki marcowej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów znaleźli się nasi studenci i doktoranci: Marcin Walków (1 rok, S2, Automatyka i Robotyka) Paweł Frankowski (2 rok, S3, Elektrotechnika) … Czytaj więcej
5
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

2014-04-16 14:19 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

6
Aktualizacja planów zajęć dla S1 Inżynieria Chemiczna i Procesowa - 16.04.2014

2014-04-16 14:11 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

7
K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomii Środowiska w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

2014-04-16 13:14 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

o g ł a s z a

 

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Ekonomii Środowiska w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska,

 

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U nr 64, poz.  1365 z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia,
- wykazać się znajomością języka polskiego i obcego,
- posiadać uzdolnienia i doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych.

 

Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
2. życiorys w formie CV;
3. kwestionariusz osobowy z fotografią;
4. wykaz prac naukowo–badawczych;
5. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;
6. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie ekonomii;

7.Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora;

8. dokument stwierdzający znajomości języka obcego nowożytnego;
9. zaświadczenie o stanie zdrowia;
10. oświadczenie o niekaralności.

 

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie (na stronie www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.6) w terminie do dnia  14.05.2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  16.05.2014  roku.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).

 

D Z I E K A N

W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O

 

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.ZUT

8
K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa i Gospodarka Nieruchomościami w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska,

2014-04-16 13:12 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

DZIEKAN  WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

o g ł a s z a

 

K   O   N   K   U   R   S

na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Prawa i Gospodarka Nieruchomościami w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska,

 

Zgodnie z Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U nr 64, poz.  1365 z późniejszymi zmianami) oraz z § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia,
- wykazać się znajomością języka polskiego i obcego,
- posiadać uzdolnienia i doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych.

 

Wymagane dokumenty:

1. podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie;
2. życiorys w formie CV;
3. kwestionariusz osobowy z fotografią;
4. wykaz prac naukowo–badawczych;
5. informacja o osiągnięciach dydaktycznych kandydata;
6. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie ekonomii, prawa lub administracji;
7. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora;

8. dokument stwierdzający znajomości języka obcego nowożytnego;
9. zaświadczenie o stanie zdrowia;
10. oświadczenie o niekaralności.

 

Kwestionariusz osobowy, wzory oświadczenia o niekaralności, o zatrudnieniu w ZUT w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy oraz wzór wykazu prac naukowo–badawczych i informacji o osiągnięciach dydaktycznych kandydata są dostępne na stronie (na stronie www.ekonomia.zut.edu.pl w zakładce Wydział – Dokumenty aplikacyjne.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 47 (p.6) w terminie do dnia  14.05.2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  16.05.2014 r.roku.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).

 

D Z I E K A N

W Y D Z I A Ł U    E K O N O M I C Z N E G O

 

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.ZUT

9
Nadanie tytułu naukowego Profesora nauk technicznych dr hab. inż. Aleksandrowi Cariowowi

2014-04-16 12:58 - WIZUT - Aktualności

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 roku, na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) nadany został tytuł naukowy Profesora nauk technicznych dr hab. inż. Aleksandrowi Cariowowi.

Prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

Prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow

Działalność naukowo-dydaktyczną w Polsce profesor Aleksandr Cariow rozpoczął w roku 1999, gdy przyjechał na zaproszenie pierwszego Dziekana Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej prof. Jerzego Sołdka. W tamtych czasach prowadził zajęcia z przedmiotów „Radiokomunikacja”, „Niezawodność systemów cyfrowych”, „Sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny” oraz skupił się na doborze i kształtowaniu kadry naukowej do przyszłego Zakładu Telekomunikacji oraz przygotowaniu ostatecznej wersji pracy habilitacyjnej, którą obronił w roku 2001. Jednym z głównych wyników jego badań w latach 2001-2011 było opracowanie oryginalnej metodyki racjonalizacji obliczeń wektorowo-macierzowych oraz zestawu nowych, udoskonalonych pod kątem minimalizacji złożoności obliczeniowej, algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jednocześnie zajmował się doskonaleniem metody syntezy szybkich algorytmów w kierunku poszukiwania nowych wzorców macierzowych, których blokowo-strukturalna dekompozycja pozwala na redukcje liczby operacji arytmetycznych przy wyznaczaniu iloczynów wektorowo-macierzowych. Wyniki tej wieloletniej pracy zostały odzwierciedlone w dwóch monografiach, licznych publikacjach w czasopismach i na konferencjach oraz w monografii „Algorytmiczne aspekty racjonalizacji obliczeń w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów”, wydanej w roku 2011 w Wydawnictwie Uczelnianym ZUT. Pod kierunkiem Pana Profesora zostało obronionych 6 prac doktorskich oraz ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich. Od roku 2008 pełni funkcję kierownika Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji. W latach 2012-2013 w ramach programu Erasmus profesor A. Cariow realizował wykłady w Burgas (Bułgaria) i w Żylinie (Słowacja). Ponadto jest członkiem Rad Programowych kilku konferencji krajowych i międzynarodowych, członkiem komitetów redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism oraz Przewodniczącym Komisji Informatyki PAN (odział w Gdańsku).

10
Dział Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 08.04.2014 r. została podpisana umowa na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

2014-04-16 10:50 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

11
Dział Zamówień Publicznych informuje, iż w dniu 08.04.2014 r. została podpisana umowa na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie

2014-04-16 10:50 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12
1500 zł za udział w badaniu umiejętności programowania przyznane!

2014-04-16 09:39 - WIZUT - Aktualności

9 kwietnia 2014 roku podczas wydarzenia r@bbIT'2014 została przyznana nagroda za udział w badaniu umiejętności programowania - edycja 2013.
Z rąk Dziekana WI ZUT prof. dra hab. inż. Antoniego Wilińskiego oraz Wiceprezesa Fundacji Netcamp Roberta Króla odebrał ją Rafał Łentek, student 3 roku na kierunku Informatyka. Nagrodę otrzymać mógł każdy, kto wziął udział w badaniu i wyraził chęć wzięcia udziału w konkursie.

2013

Fotorelacja

Badanie przeprowadzane jest w celu diagnozy rozwoju umiejętności programowania wśród studentów. Uczestnicy badania mają możliwość weryfikacji postępu jaki poczynili w trakcie ostatniego roku nauki oraz uzyskania certyfikatu, który wskaże jak kształtują się umiejętności programowania danego studenta na tle umiejętności pozostałych uczestników badania.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji badania, o szczegółach wkrótce poinformują prowadzący zajęcia.

Więcej na stronie: http://badanie.netcamp.pl/

13
Konkurs fotograficzny dla studentów

2014-04-16 09:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

14
Konkurs fotograficzny dla studentów

2014-04-16 09:08 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

15
Studenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na Targach JEC Europe Composites Show&Conferences Paris 2014

2014-04-16 08:45 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniach 12-14 marca br. piętnastoosobowa grupa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wzięła udział w międzynarodowych targach kompozytów JEC 2014 w Paryż. Program wyjazdu obejmował dwudniowe uczestnictwo w targach, które pozwoliło na dogłębne zapoznanie się z ofertą wystawiających się firm i najnowszymi trendami technologicznymi na świecie. Targi JEC 2014 gościły w Paryżu ponad 1 181 firm z branży: motoryzacyjnej, energetyki, transportu, astronautyki, okrętownictwa, konstrukcji czy sportu t. j. Simens, BASF, DuPont, Ferrari, Arkema, Renault. Nie zabrakło również wystawców z Polski jak np. Organika Sarzyna czy Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. W trakcie pobytu na targach studenci mieli możliwość poznania nowych technologii związanych z europejskim rynkiem kompozytów. Innowacyjność prezentowanych rozwiązań poszerzyła wiedzę zdobytą na studiach, umożliwiając nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Spotkania z pracownikami i przedstawicielami korporacji z branży kompozytów były okazją do porównania programu kształcenia z wymaganiami stawianymi przez europejski i światowy rynek pracy. Wizyta niewątpliwie pozwoliła zorientować się w stosowanych technologiach, procesach czy materiałach, a ponadto umożliwiła poznanie unikatowych urządzeń i maszyn używanych przez największych producentów. Targi dały pogląd na problemy związane z zapotrzebowaniem na energie odnawialną i wszelkie usprawnienia produkcji. Największe wrażenie zrobiła jednak ogromna gama produktów i prezentowanych rozwiązań. Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoliło studentom zdobyć coś, czego nie zdobędą w murach uczelni; pogląd na fakt jak ważna jest ich rola, jako przyszłych technologów w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Studenci przekonali się, że program kształcenia Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej daje solidne podstawy do pracy w firmach o skali światowej, a przekazywana im wiedza jest wykorzystywana w codziennej praktyce przemysłowej. W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu mogli poznać zabytki i życie codzienne
w stolicy Francji. Wśród atrakcji trzeba wymienić zwiedzanie takich miejsc jak katedra Notre Dame, Łuku Triumfalnego, Bazylika Sacré-Cœu czy słynnej wieży Eiffla. Wielkie zainteresowanie wzbudziły również muzea Luwr czy d’Orsay. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy studentów dzięki wsparciu pracowników Instytutu Polimerów. Wizyta została sfinansowana przez Dziekana WTiICh dr hab. inż. J. Sorokę oraz ze środków własnych studentów.

16
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz Wesołego Alleluja!

2014-04-16 01:00 - WIZUT - Aktualności

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz Wesołego Alleluja!

Zdrowych i pogodnych Świąt WIelkanocnych

17
XXXVIII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

2014-04-15 21:37 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniu 11.04.2014r.w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się XXXVIII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do testu teoretycznego oraz do realizacji zadań 3 praktycznych w bloku tematycznym „Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, przystąpiło 49 osób wyłonionych w eliminacjach szkolnych. W skład Jury Olimpiady zostali powołani przez Prorektora ds. Studenckich:

·      dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy – przewodnicząca (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka),

·      dr hab. inż. Izabela Dmytrów - członek Jury (adiunkt w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności),

·      dr inż. Anna Mituniewicz-Małek – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności),

·      dr inż. Robert Iwański – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Żywności),

·      mgr inż. Natalia Krzemińska – członek Jury (doktorant w Katedrze Technologii Żywności),

·      mgr inż. Magda Rygielska - członek Jury (doktorant w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka),

·      inż. Robert Moroch – członek Jury (magistrant w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka).

            Jury wyłoniło po eliminacjach 5 laureatów, którzy wezmą udział w eliminacjach centralnych Olimpiady w okręgu krakowskim w czerwcu br.

I miejsce  -Kamiński Patryk z ZS Ponadgimnazjalnych w Płotach

II miejsce- Gąsiorowska Amelia z ZS nr 6 w Szczecinie

III miejsce -Martuszewska Urszula z ZS nr 4 RCKU w Wałczu

IV miejsce- Szerwińska Izabela z ZS nr 6 w Szczecinie

V miejsce- Łohunko Anna z ZS Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp.

Nagrody ufundowane przez Dziekana WNOŻiR dr hab. inż. AgnieszkęTórz dla wyłonionego w eliminacjach Olimpiady najlepszego teoretyka (Patryka Kamińskiego) oraz najlepszego praktyka (Urszuli Martuszewskiej) wręczyła podczas uroczystego zakończenia przewodnicząca bloku dr inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy.

 
 
 
 
 
 
 

18
Studenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na Targach JEC Europe Composites Show&Conferences Paris 2014

2014-04-15 12:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniach 12-14 marca br. piętnastoosobowa grupa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wzięła udział w międzynarodowych targach kompozytów JEC 2014 w Paryż. Program wyjazdu obejmował dwudniowe uczestnictwo w targach, które pozwoliło na dogłębne zapoznanie się z ofertą wystawiających się firm i najnowszymi trendami technologicznymi na świecie. Targi JEC 2014 gościły w Paryżu ponad 1 181 firm z branży: motoryzacyjnej, energetyki, transportu, astronautyki, okrętownictwa, konstrukcji czy sportu t. j. Simens, BASF, DuPont, Ferrari, Arkema, Renault. Nie zabrakło również wystawców z Polski jak np. Organika Sarzyna czy Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. W trakcie pobytu na targach studenci mieli możliwość poznania nowych technologii związanych z europejskim rynkiem kompozytów. Innowacyjność prezentowanych rozwiązań poszerzyła wiedzę zdobytą na studiach, umożliwiając nawiązanie bezpośrednich kontaktów
z potencjalnymi pracodawcami. Spotkania z pracownikami i przedstawicielami korporacji
z branży kompozytów były okazją do porównania programu kształcenia z wymaganiami stawianymi przez europejski i światowy rynek pracy. Wizyta niewątpliwie pozwoliła zorientować się w stosowanych technologiach, procesach czy materiałach, a ponadto umożliwiła poznanie unikatowych urządzeń i maszyn używanych przez największych producentów. Targi dały pogląd na problemy związane
z zapotrzebowaniem na energie odnawialną i wszelkie usprawnienia produkcji. Największe wrażenie zrobiła jednak ogromna gama produktów i prezentowanych rozwiązań. Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoliło studentom zdobyć coś, czego nie zdobędą w murach uczelni; pogląd na fakt jak ważna jest ich rola, jako przyszłych technologów
w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Studenci przekonali się, że program kształcenia Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej daje solidne podstawy do pracy w firmach o skali światowej, a przekazywana im wiedza jest wykorzystywana w codziennej praktyce przemysłowej. W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu mogli poznać zabytki i życie codzienne
w stolicy Francji. Wśród atrakcji trzeba wymienić zwiedzanie takich miejsc jak katedra Notre Dame, Łuku Triumfalnego, Bazylika Sacré-Cœu czy słynnej wieży Eiffla. Wielkie zainteresowanie wzbudziły również muzea Luwr czy d’Orsay. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy studentów dzięki wsparciu pracowników Instytutu Polimerów. Wizyta została sfinansowana przez Dziekana WTiICh dr hab. inż. J. Sorokę oraz ze środków własnych studentów.
19
Studenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na Targach JEC Europe Composites Show&Conferences Paris 2014

2014-04-15 12:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniach 12-14 marca br. piętnastoosobowa grupa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wzięła udział w międzynarodowych targach kompozytów JEC 2014 w Paryż. Program wyjazdu obejmował dwudniowe uczestnictwo w targach, które pozwoliło na dogłębne zapoznanie się z ofertą wystawiających się firm i najnowszymi trendami technologicznymi na świecie. Targi JEC 2014 gościły w Paryżu ponad 1 181 firm z branży: motoryzacyjnej, energetyki, transportu, astronautyki, okrętownictwa, konstrukcji czy sportu t. j. Simens, BASF, DuPont, Ferrari, Arkema, Renault. Nie zabrakło również wystawców z Polski jak np. Organika Sarzyna czy Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. W trakcie pobytu na targach studenci mieli możliwość poznania nowych technologii związanych z europejskim rynkiem kompozytów. Innowacyjność prezentowanych rozwiązań poszerzyła wiedzę zdobytą na studiach, umożliwiając nawiązanie bezpośrednich kontaktów
z potencjalnymi pracodawcami. Spotkania z pracownikami i przedstawicielami korporacji
z branży kompozytów były okazją do porównania programu kształcenia z wymaganiami stawianymi przez europejski i światowy rynek pracy. Wizyta niewątpliwie pozwoliła zorientować się w stosowanych technologiach, procesach czy materiałach, a ponadto umożliwiła poznanie unikatowych urządzeń i maszyn używanych przez największych producentów. Targi dały pogląd na problemy związane
z zapotrzebowaniem na energie odnawialną i wszelkie usprawnienia produkcji. Największe wrażenie zrobiła jednak ogromna gama produktów i prezentowanych rozwiązań. Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoliło studentom zdobyć coś, czego nie zdobędą w murach uczelni; pogląd na fakt jak ważna jest ich rola, jako przyszłych technologów
w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Studenci przekonali się, że program kształcenia Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej daje solidne podstawy do pracy w firmach o skali światowej, a przekazywana im wiedza jest wykorzystywana w codziennej praktyce przemysłowej. W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu mogli poznać zabytki i życie codzienne
w stolicy Francji. Wśród atrakcji trzeba wymienić zwiedzanie takich miejsc jak katedra Notre Dame, Łuku Triumfalnego, Bazylika Sacré-Cœu czy słynnej wieży Eiffla. Wielkie zainteresowanie wzbudziły również muzea Luwr czy d’Orsay. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy studentów dzięki wsparciu pracowników Instytutu Polimerów. Wizyta została sfinansowana przez Dziekana WTiICh dr hab. inż. J. Sorokę oraz ze środków własnych studentów.
20
Studenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na Targach JEC Europe Composites Show&Conferences Paris 2014

2014-04-15 12:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 12-14 marca br. piętnastoosobowa grupa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wzięła udział w międzynarodowych targach kompozytów JEC 2014 w Paryż. Program wyjazdu obejmował dwudniowe uczestnictwo w targach, które pozwoliło na dogłębne zapoznanie się z ofertą wystawiających się firm i najnowszymi trendami technologicznymi na świecie. Targi JEC 2014 gościły w Paryżu ponad 1 181 firm z branży: motoryzacyjnej, energetyki, transportu, astronautyki, okrętownictwa, konstrukcji czy sportu t. j. Simens, BASF, DuPont, Ferrari, Arkema, Renault. Nie zabrakło również wystawców z Polski jak np. Organika Sarzyna czy Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. W trakcie pobytu na targach studenci mieli możliwość poznania nowych technologii związanych z europejskim rynkiem kompozytów. Innowacyjność prezentowanych rozwiązań poszerzyła wiedzę zdobytą na studiach, umożliwiając nawiązanie bezpośrednich kontaktów
z potencjalnymi pracodawcami. Spotkania z pracownikami i przedstawicielami korporacji
z branży kompozytów były okazją do porównania programu kształcenia z wymaganiami stawianymi przez europejski i światowy rynek pracy. Wizyta niewątpliwie pozwoliła zorientować się w stosowanych technologiach, procesach czy materiałach, a ponadto umożliwiła poznanie unikatowych urządzeń i maszyn używanych przez największych producentów. Targi dały pogląd na problemy związane
z zapotrzebowaniem na energie odnawialną i wszelkie usprawnienia produkcji. Największe wrażenie zrobiła jednak ogromna gama produktów i prezentowanych rozwiązań. Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoliło studentom zdobyć coś, czego nie zdobędą w murach uczelni; pogląd na fakt jak ważna jest ich rola, jako przyszłych technologów
w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Studenci przekonali się, że program kształcenia Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej daje solidne podstawy do pracy w firmach o skali światowej, a przekazywana im wiedza jest wykorzystywana w codziennej praktyce przemysłowej. W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu mogli poznać zabytki i życie codzienne
w stolicy Francji. Wśród atrakcji trzeba wymienić zwiedzanie takich miejsc jak katedra Notre Dame, Łuku Triumfalnego, Bazylika Sacré-Cœu czy słynnej wieży Eiffla. Wielkie zainteresowanie wzbudziły również muzea Luwr czy d’Orsay. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy studentów dzięki wsparciu pracowników Instytutu Polimerów. Wizyta została sfinansowana przez Dziekana WTiICh dr hab. inż. J. Sorokę oraz ze środków własnych studentów.
21
Studenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej na Targach JEC Europe Composites Show&Conferences Paris 2014

2014-04-15 12:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniach 12-14 marca br. piętnastoosobowa grupa studentów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej wzięła udział w międzynarodowych targach kompozytów JEC 2014 w Paryż. Program wyjazdu obejmował dwudniowe uczestnictwo w targach, które pozwoliło na dogłębne zapoznanie się z ofertą wystawiających się firm i najnowszymi trendami technologicznymi na świecie. Targi JEC 2014 gościły w Paryżu ponad 1 181 firm z branży: motoryzacyjnej, energetyki, transportu, astronautyki, okrętownictwa, konstrukcji czy sportu t. j. Simens, BASF, DuPont, Ferrari, Arkema, Renault. Nie zabrakło również wystawców z Polski jak np. Organika Sarzyna czy Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A. W trakcie pobytu na targach studenci mieli możliwość poznania nowych technologii związanych z europejskim rynkiem kompozytów. Innowacyjność prezentowanych rozwiązań poszerzyła wiedzę zdobytą na studiach, umożliwiając nawiązanie bezpośrednich kontaktów
z potencjalnymi pracodawcami. Spotkania z pracownikami i przedstawicielami korporacji
z branży kompozytów były okazją do porównania programu kształcenia z wymaganiami stawianymi przez europejski i światowy rynek pracy. Wizyta niewątpliwie pozwoliła zorientować się w stosowanych technologiach, procesach czy materiałach, a ponadto umożliwiła poznanie unikatowych urządzeń i maszyn używanych przez największych producentów. Targi dały pogląd na problemy związane
z zapotrzebowaniem na energie odnawialną i wszelkie usprawnienia produkcji. Największe wrażenie zrobiła jednak ogromna gama produktów i prezentowanych rozwiązań. Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoliło studentom zdobyć coś, czego nie zdobędą w murach uczelni; pogląd na fakt jak ważna jest ich rola, jako przyszłych technologów
w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Studenci przekonali się, że program kształcenia Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej daje solidne podstawy do pracy w firmach o skali światowej, a przekazywana im wiedza jest wykorzystywana w codziennej praktyce przemysłowej. W czasie wolnym uczestnicy wyjazdu mogli poznać zabytki i życie codzienne
w stolicy Francji. Wśród atrakcji trzeba wymienić zwiedzanie takich miejsc jak katedra Notre Dame, Łuku Triumfalnego, Bazylika Sacré-Cœu czy słynnej wieży Eiffla. Wielkie zainteresowanie wzbudziły również muzea Luwr czy d’Orsay. Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy studentów dzięki wsparciu pracowników Instytutu Polimerów. Wizyta została sfinansowana przez Dziekana WTiICh dr hab. inż. J. Sorokę oraz ze środków własnych studentów.
22
Studenckie Koło Naukowe Zapachowa Jakość Powietrza - spotkanie organizacyjne

2014-04-15 12:33 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

23
Konkurs fotograficzny dla studentów

2014-04-15 12:21 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

SKN Ligi Ochrony Przyrody serdecznie zaprasza wszystkich studentów ZUT do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym z okazji nadchodzącego Dnia Ziemi. Załączniki:
 • Zapoczątkowuje pobieranie plikuRegulamin konkursu fotograficznego
 • Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat
24
r@bbIT'2014 - wielki sukces Wydziału Informatyki

2014-04-15 12:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

9 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT odbyło się największe tegoroczne spotkanie środowiska ICT w Szczecinie – r@bbIT’2014, którego nazwa jest akronimem  nawiązującym do relacji akademicko-biznesowych w branży IT.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 30 największych firm i organizacji wspierających branżę IT, byli również przedstawiciele firm globalnych. Wydział odwiedziło ponad 1500 studentów kierunków IT i pokrewnych oraz ponad 200 uczniów, którzy zwiedzili laboratoria Wydziału.

Wydarzeniu patronował Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa i Prezydent Szczecina.

Strona wydarzenia: rabbit.zut.edu.pl

Fotoreportaż z wydarzenia: http://www.wi.zut.edu.pl/foto-rabbit

Rozmawiał z nami Jarosław Dalecki: R@bbIT 2014.mp3 (link: http://wi.zut.edu.pl/pliki/media/mp3/R@bbIT_2014.mp3)

Napisał o nas Głos Szczeciński: "R@bbit 2014: Zobaczyliśmy latające cudeńka szczecińskich studentów" (link: http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140409/SZCZECIN/140409592)

Przeczytaj o nas również na Portalu Edukacyjnym Miasta Szczecin (link: https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=BD115695747C4998B81AEDC3CED5A68F)
25
r@bbIT'2014 - wielki sukces Wydziału Informatyki

2014-04-15 12:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

9 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT odbyło się największe tegoroczne spotkanie środowiska ICT w Szczecinie – r@bbIT’2014, którego nazwa jest akronimem  nawiązującym do relacji akademicko-biznesowych w branży IT.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 30 największych firm i organizacji wspierających branżę IT, byli również przedstawiciele firm globalnych. Wydział odwiedziło ponad 1500 studentów kierunków IT i pokrewnych oraz ponad 200 uczniów, którzy zwiedzili laboratoria Wydziału.

Wydarzeniu patronował Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa i Prezydent Szczecina.

Strona wydarzenia: rabbit.zut.edu.pl

Fotoreportaż z wydarzenia: http://www.wi.zut.edu.pl/foto-rabbit

Rozmawiał z nami Jarosław Dalecki: R@bbIT 2014.mp3 (link: http://wi.zut.edu.pl/pliki/media/mp3/R@bbIT_2014.mp3)

Napisał o nas Głos Szczeciński: "R@bbit 2014: Zobaczyliśmy latające cudeńka szczecińskich studentów" (link: http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140409/SZCZECIN/140409592)

Przeczytaj o nas również na Portalu Edukacyjnym Miasta Szczecin (link: https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=BD115695747C4998B81AEDC3CED5A68F)
26
r@bbIT'2014 - wielki sukces Wydziału Informatyki

2014-04-15 12:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

9 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT odbyło się największe tegoroczne spotkanie środowiska ICT w Szczecinie – r@bbIT’2014, którego nazwa jest akronimem  nawiązującym do relacji akademicko-biznesowych w branży IT.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 30 największych firm i organizacji wspierających branżę IT, byli również przedstawiciele firm globalnych. Wydział odwiedziło ponad 1500 studentów kierunków IT i pokrewnych oraz ponad 200 uczniów, którzy zwiedzili laboratoria Wydziału.

Wydarzeniu patronował Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa i Prezydent Szczecina.

Strona wydarzenia: rabbit.zut.edu.pl

Fotoreportaż z wydarzenia: http://www.wi.zut.edu.pl/foto-rabbit

Rozmawiał z nami Jarosław Dalecki: R@bbIT 2014.mp3 (link: http://wi.zut.edu.pl/pliki/media/mp3/R@bbIT_2014.mp3)

Napisał o nas Głos Szczeciński: "R@bbit 2014: Zobaczyliśmy latające cudeńka szczecińskich studentów" (link: http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140409/SZCZECIN/140409592)

Przeczytaj o nas również na Portalu Edukacyjnym Miasta Szczecin (link: https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=BD115695747C4998B81AEDC3CED5A68F)
27
r@bbIT'2014 - wielki sukces Wydziału Informatyki

2014-04-15 12:07 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

9 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT odbyło się największe tegoroczne spotkanie środowiska ICT w Szczecinie – r@bbIT’2014, którego nazwa jest akronimem  nawiązującym do relacji akademicko-biznesowych w branży IT.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 30 największych firm i organizacji wspierających branżę IT, byli również przedstawiciele firm globalnych. Wydział odwiedziło ponad 1500 studentów kierunków IT i pokrewnych oraz ponad 200 uczniów, którzy zwiedzili laboratoria Wydziału.

Wydarzeniu patronował Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa i Prezydent Szczecina.

Strona wydarzenia: rabbit.zut.edu.pl

Fotoreportaż z wydarzenia: http://www.wi.zut.edu.pl/foto-rabbit

Rozmawiał z nami Jarosław Dalecki: R@bbIT 2014.mp3 (link: http://wi.zut.edu.pl/pliki/media/mp3/R@bbIT_2014.mp3)

Napisał o nas Głos Szczeciński: "R@bbit 2014: Zobaczyliśmy latające cudeńka szczecińskich studentów" (link: http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140409/SZCZECIN/140409592)

Przeczytaj o nas również na Portalu Edukacyjnym Miasta Szczecin (link: https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=BD115695747C4998B81AEDC3CED5A68F)
28
Druga edycja konkursu PING rozstrzygnięta

2014-04-15 11:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

12 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING. Finał konkursu został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Do finału konkursu zakwalifikowało się 40 uczestników reprezentujących aż 14 województw Polski, którzy w finale zmierzyli się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami programistycznymi. Tytuł laureata otrzymało 9 finalistów:
 • Adrian Nowakowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach,
 • Damian Łączak, uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy,
 • Aleksander Znaniecki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,
 • Artur Grochowski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile,
 • Kacper Obrzut, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Piotr Jaroszewski, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Mateusz Nowicki, uczeń Zespołu Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
 • Filip Kordus, uczeń VI-go Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Tomasz Ancukiewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Laureaci Konkursu PING, zgodnie z Uchwałą Nr 133 Senatu ZUT, uzyskują maksymalną liczbę punktów  w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Informatyki ZUT. Ponadto, wyróżniono dwóch nauczycieli, których podopieczni stanowili najliczniejsze grupy finalistów: są to p. Marek Braun z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (6 finalistów) oraz p. Sebastian Woźniak z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (5 finalistów). Jednocześnie dziękujemy wszystkim sponsorom, których wsparcie sprawiło, że finał naszego konkursu zyskał godną i okazałą oprawę – są to:  Brigents - fundator nagrody głównej w postaci monitora LG 22EN33S, ComAngle, Consileon Polska, criticue.com, home.pl, nbip.pl, Technopark Pomerania. Współorganizatorem finału było Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki. Pobyt naszych gości na Wydziale Informatyki ZUT urozmaiciła krótka przejażdżka autokarowa po Szczecinie połączona z wizytą w firmie home.pl. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Galeria z finału konkursu PING: http://www.wiping.pl/2014/04/408/ Z finalistami rozmawiał Jarosław Dalecki: Zapoczątkowuje pobieranie plikuPING 2014.mp3 
29
Druga edycja konkursu PING rozstrzygnięta

2014-04-15 11:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

12 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING. Finał konkursu został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Do finału konkursu zakwalifikowało się 40 uczestników reprezentujących aż 14 województw Polski, którzy w finale zmierzyli się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami programistycznymi. Tytuł laureata otrzymało 9 finalistów:
 • Adrian Nowakowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach,
 • Damian Łączak, uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy,
 • Aleksander Znaniecki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,
 • Artur Grochowski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile,
 • Kacper Obrzut, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Piotr Jaroszewski, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Mateusz Nowicki, uczeń Zespołu Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
 • Filip Kordus, uczeń VI-go Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Tomasz Ancukiewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Laureaci Konkursu PING, zgodnie z Uchwałą Nr 133 Senatu ZUT, uzyskują maksymalną liczbę punktów  w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Informatyki ZUT. Ponadto, wyróżniono dwóch nauczycieli, których podopieczni stanowili najliczniejsze grupy finalistów: są to p. Marek Braun z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (6 finalistów) oraz p. Sebastian Woźniak z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (5 finalistów). Jednocześnie dziękujemy wszystkim sponsorom, których wsparcie sprawiło, że finał naszego konkursu zyskał godną i okazałą oprawę – są to:  Brigents - fundator nagrody głównej w postaci monitora LG 22EN33S, ComAngle, Consileon Polska, criticue.com, home.pl, nbip.pl, Technopark Pomerania. Współorganizatorem finału było Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki. Pobyt naszych gości na Wydziale Informatyki ZUT urozmaiciła krótka przejażdżka autokarowa po Szczecinie połączona z wizytą w firmie home.pl. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Galeria z finału konkursu PING: http://www.wiping.pl/2014/04/408/ Z finalistami rozmawiał Jarosław Dalecki: Zapoczątkowuje pobieranie plikuPING 2014.mp3 
30
Druga edycja konkursu PING rozstrzygnięta

2014-04-15 11:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

12 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING. Finał konkursu został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Do finału konkursu zakwalifikowało się 40 uczestników reprezentujących aż 14 województw Polski, którzy w finale zmierzyli się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami programistycznymi. Tytuł laureata otrzymało 9 finalistów:
 • Adrian Nowakowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach,
 • Damian Łączak, uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy,
 • Aleksander Znaniecki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,
 • Artur Grochowski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile,
 • Kacper Obrzut, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Piotr Jaroszewski, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Mateusz Nowicki, uczeń Zespołu Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
 • Filip Kordus, uczeń VI-go Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Tomasz Ancukiewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Laureaci Konkursu PING, zgodnie z Uchwałą Nr 133 Senatu ZUT, uzyskują maksymalną liczbę punktów  w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Informatyki ZUT. Ponadto, wyróżniono dwóch nauczycieli, których podopieczni stanowili najliczniejsze grupy finalistów: są to p. Marek Braun z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (6 finalistów) oraz p. Sebastian Woźniak z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (5 finalistów). Jednocześnie dziękujemy wszystkim sponsorom, których wsparcie sprawiło, że finał naszego konkursu zyskał godną i okazałą oprawę – są to:  Brigents - fundator nagrody głównej w postaci monitora LG 22EN33S, ComAngle, Consileon Polska, criticue.com, home.pl, nbip.pl, Technopark Pomerania. Współorganizatorem finału było Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki. Pobyt naszych gości na Wydziale Informatyki ZUT urozmaiciła krótka przejażdżka autokarowa po Szczecinie połączona z wizytą w firmie home.pl. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Galeria z finału konkursu PING: http://www.wiping.pl/2014/04/408/ Z finalistami rozmawiał Jarosław Dalecki: Zapoczątkowuje pobieranie plikuPING 2014.mp3 
31
Druga edycja konkursu PING rozstrzygnięta

2014-04-15 11:55 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING. Finał konkursu został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Do finału konkursu zakwalifikowało się 40 uczestników reprezentujących aż 14 województw Polski, którzy w finale zmierzyli się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami programistycznymi. Tytuł laureata otrzymało 9 finalistów:
 • Adrian Nowakowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach,
 • Damian Łączak, uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy,
 • Aleksander Znaniecki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,
 • Artur Grochowski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile,
 • Kacper Obrzut, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Piotr Jaroszewski, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Mateusz Nowicki, uczeń Zespołu Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
 • Filip Kordus, uczeń VI-go Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Tomasz Ancukiewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.
Laureaci Konkursu PING, zgodnie z Uchwałą Nr 133 Senatu ZUT, uzyskują maksymalną liczbę punktów  w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Informatyki ZUT. Ponadto, wyróżniono dwóch nauczycieli, których podopieczni stanowili najliczniejsze grupy finalistów: są to p. Marek Braun z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (6 finalistów) oraz p. Sebastian Woźniak z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (5 finalistów). Jednocześnie dziękujemy wszystkim sponsorom, których wsparcie sprawiło, że finał naszego konkursu zyskał godną i okazałą oprawę – są to:  Brigents - fundator nagrody głównej w postaci monitora LG 22EN33S, ComAngle, Consileon Polska, criticue.com, home.pl, nbip.pl, Technopark Pomerania. Współorganizatorem finału było Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki. Pobyt naszych gości na Wydziale Informatyki ZUT urozmaiciła krótka przejażdżka autokarowa po Szczecinie połączona z wizytą w firmie home.pl. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Galeria z finału konkursu PING: http://www.wiping.pl/2014/04/408/ Z finalistami rozmawiał Jarosław Dalecki: Zapoczątkowuje pobieranie plikuPING 2014.mp3 
32
Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza ogłasza nabór 2014 dla wszystkich studentów ZUT

2014-04-15 11:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jeżeli chcesz dołączyć do Studenckiego Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza to przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 7 maja 2014 godz. 16:00 sala 13 w budynku Nowej Chemii ( al. Piastów 42) lub napisz do nas kzjp@zut.edu.pl Zapraszamy!

Dodatkowe informacje
 • Spotkanie rekrutacyjne - KZJP ( Zapoczątkowuje pobieranie plikulink do załącznika) 
 • Opis działalności - KZJP ( Zapoczątkowuje pobieranie plikulink do załącznika) 
33
Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza ogłasza nabór 2014 dla wszystkich studentów ZUT

2014-04-15 11:48 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Jeżeli chcesz dołączyć do Studenckiego Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza to przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 7 maja 2014 godz. 16:00 sala 13 w budynku Nowej Chemii ( al. Piastów 42) lub napisz do nas kzjp@zut.edu.pl Zapraszamy!

Dodatkowe informacje
 • Spotkanie rekrutacyjne - KZJP ( Zapoczątkowuje pobieranie plikulink do załącznika) 
 • Opis działalności - KZJP ( Zapoczątkowuje pobieranie plikulink do załącznika) 
34
Zaproszenie na szkolenia Web of Science

2014-04-15 11:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

35
Zaproszenie na szkolenia Web of Science

2014-04-15 11:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

36
Zaproszenie na szkolenia Web of Science

2014-04-15 11:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

37
Zaproszenie na szkolenia Web of Science

2014-04-15 11:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

38
Konkurs „Automatyka i Przemysł”

2014-04-15 11:24 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Zapraszamy do udziału w konkursie „Automatyka i Przemysł”, organizowanym przy wsparciu największych przedsiębiorstw rozwijających i stosujących w praktyce zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyki. Dla studentów z całej Polski to okazja do zdobycia staży i rozpoczęcia kariery zawodowej w najlepszych firmach … Czytaj więcej
39
Konkurs „Automatyka i Przemysł”

2014-04-15 11:24 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zapraszamy do udziału w konkursie „Automatyka i Przemysł”, organizowanym przy wsparciu największych przedsiębiorstw rozwijających i stosujących w praktyce zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyki. Dla studentów z całej Polski to okazja do zdobycia staży i rozpoczęcia kariery zawodowej w najlepszych firmach … Czytaj więcej
40
Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza

2014-04-15 10:26 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Jeżeli chcesz dołączyć do Studenckiego Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza to przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 7 maja 2014 godz. 16:00 sala 13 w budynku Nowej Chemii ( al. Piastów 42) lub napisz do nas kzjp@zut.edu.pl Zapraszamy!

Dodatkowe informacje:

Za zgodą opiekuna Koła Zapachowej Jakości Powietrza pani mgr inż. Małgorzaty Friedrich organizuję spotkanie rekrutacyjne dla wszystkich studentów ZUT. Koło Zapachowej Jakości Powietrza jest inter wydziałowym Kołem Naukowym otwartym na wszystkich studentów ZUT. Działamy w strukturach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

41
Druga edycja konkursu PING rozstrzygnięta

2014-04-15 10:13 - WIZUT - Aktualności

12 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING. Finał konkursu został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.

PING 2

Do finału konkursu zakwalifikowało się 40 uczestników reprezentujących aż 14 województw Polski, którzy w finale zmierzyli się z pytaniami teoretycznymi i zadaniami programistycznymi.

Tytuł laureata otrzymało 9 finalistów:

 • Adrian Nowakowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach,
 • Damian Łączak, uczeń Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy,
 • Aleksander Znaniecki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej,
 • Artur Grochowski, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile,
 • Kacper Obrzut, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Piotr Jaroszewski, uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 • Mateusz Nowicki, uczeń Zespołu Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
 • Filip Kordus, uczeń VI-go Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
 • Tomasz Ancukiewicz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

Laureaci Konkursu PING, zgodnie z Uchwałą Nr 133 Senatu ZUT, uzyskują maksymalną liczbę punktów  w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Informatyki ZUT.

Ponadto, wyróżniono dwóch nauczycieli, których podopieczni stanowili najliczniejsze grupy finalistów: są to p. Marek Braun z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy (6 finalistów) oraz p. Sebastian Woźniak z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (5 finalistów).

Jednocześnie dziękujemy wszystkim sponsorom, których wsparcie sprawiło, że finał naszego konkursu zyskał godną i okazałą oprawę – są to:  Brigents - fundator nagrody głównej w postaci monitora LG 22EN33S, ComAngle, Consileon Polska, criticue.com, home.pl, nbip.pl, Technopark Pomerania.

Współorganizatorem finału było Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki. Pobyt naszych gości na Wydziale Informatyki ZUT urozmaiciła krótka przejażdżka autokarowa po Szczecinie połączona z wizytą w firmie home.pl.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Galeria z finału konkursu PING: wiping.pl

Z finalistami rozmawiał Jarosław Dalecki:


PING 2014.mp3 - [15.4 MB]
42
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej ICT Young 2014

2014-04-15 09:46 - WIZUT - Strony dla doktorantów

ICT YoungZapraszamy studentów i doktorantów do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Studentów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Inżynierii biometrycznej, Automatyki i Robotyki - ICT Young 2014, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2014 roku na Politechnice Gdańskiej.

ICT Young to konferencja dla młodych naukowców, którzy swoją pracą mogą przyczynić się do rozwoju nowych technologii. Ideą ICT Young jest transfer wiedzy pomiędzy studentami i doktorantami z dziedziny teleinformatyki. Jest to również doskonała okazja do zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć oraz wyników prowadzonych badań. Oprócz kwestii naukowych, ICT Young daje możliwość nawiązania nowych kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Najlepsze referaty zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo, autorzy najlepszych prac w każdej kategorii (Informatyka, Inżynieria Biometryczna, Elektronika, Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka) otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1 000zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ictyoung.org. W razie wszelkich pytań proszę o kontakt na adres kontakt@ictyoung.org

Ważne terminy:

 • 15 maja 2014 - koniec wczesnej rejestracji
 • 15 czerwca 2014 - ostateczny termin nadsyłania referatu.
43
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej ICT Young 2014

2014-04-15 09:45 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

ICT YoungZapraszamy studentów i doktorantów do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Studentów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Inżynierii biometrycznej, Automatyki i Robotyki - ICT Young 2014, która odbędzie się w dniach 26-28 września 2014 roku na Politechnice Gdańskiej.

ICT Young to konferencja dla młodych naukowców, którzy swoją pracą mogą przyczynić się do rozwoju nowych technologii. Ideą ICT Young jest transfer wiedzy pomiędzy studentami i doktorantami z dziedziny teleinformatyki. Jest to również doskonała okazja do zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć oraz wyników prowadzonych badań. Oprócz kwestii naukowych, ICT Young daje możliwość nawiązania nowych kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Najlepsze referaty zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo, autorzy najlepszych prac w każdej kategorii (Informatyka, Inżynieria Biometryczna, Elektronika, Telekomunikacja, Automatyka i Robotyka) otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1 000zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.ictyoung.org. W razie wszelkich pytań proszę o kontakt na adres kontakt@ictyoung.org

Ważne terminy:

 • 15 maja 2014 - koniec wczesnej rejestracji
 • 15 czerwca 2014 - ostateczny termin nadsyłania referatu.
44
WAŻNE !! Uaktualnienie adresów e-mailowych w systemie SYLABUS KRK

2014-04-15 09:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Na podstawie pisma Prorektora ds. Kształcenia uprzejmie proszę o zweryfikowanie lub w razie konieczności uaktualnienie adresów e-mailowych widniejących w systemie SYLABUS KRK, w terminie do końca kwietnia br. W związku z licznymi prośbami nauczycieli akademickich oraz na wniosek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia o udostępnienie bardziej szczegółowych wyników ankietyzacji nauczycieli akademickich, Dział Kształcenia roześle szczegółowe wyniki do nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej. Działania te mają charakter pilotażowy i zostaną zakończone do końca lipca 2014 r.
45
Uroczyste wpisy do Złotej Księgi Absolwentów ZUT

2014-04-15 09:20 - WIZUT - Aktualności

Dnia 4 kwietnia 2014 roku w sali Senatu ZUT w niezwykle podniosłej atmosferze odbyła się uroczystość dokonania wpisu do Złotej Księgi Absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie roczników 2011/2012 i 2012/2013. Uroczystość poprowadził Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT w obecności Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż. Witolda Biedunkiewicza, prof. ZUT.

Uroczyste wpisy do Złotej Księgi Absolwentów ZUT

Wyróżnieni absolwenci z Władzami Uczelni: Bartosz Andreatto, Sławomir Kunowski, Paulina Strychacz, Piotr Skotnick, Rafał Rychcicki. Fotoreportaż z uroczystości

Nasz Wydział reprezentowała silna grupa 5 absolwentów na tle 40 ogółem wyróżnionych w całej Uczelni. Na szczególne podkreślenie zasłużył fakt, że aż 3 Naszych absolwentów uzyskało ocenę na dyplomie wynoszącą 5,0. Należą do nich:

 • Rafał Piotr Rychcicki, studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka,
 • Bartosz Andreatto, studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka,
 • Piotr Adam Skotnicki, studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka.

Pozostali wyróżnieni absolwenci to:

 • Bartosz Andreatto, ukończył studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka ze średnią ocen 4,91,
 • Sławomir Stanisław Kunowski, ukończył studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka za średnią ocen 4,95,
 • Paulina Strychacz, ukończyła studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka za średnią ocen 4,95.

W uroczystości udział wziął Dziekan Wydziału Informatyki prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński, który pogratulował i podziękował Naszym absolwentom.

Głos w dyskusji zabrał także Sławomir Kunowski, który opowiedział jak łatwo jest pozyskać pracę informatyka i jakich wyrzeczeń ona wymaga.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

46
Seminarium Mechanizmy finansowania młodych naukowców

2014-04-15 08:33 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Rada Młodych Naukowców wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców”.
Odbędzie się ono 23 kwietnia 2014 r. w godz. 11:00-15:00, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy al. Piastów 45 w Szczecinie, aula (parter).

Na seminarium szczególnie zapraszamy młodych naukowców poszukujących źródeł finansowania swoich badań oraz tych, którzy poszukująmożliwości wyjazdów stypendialnych. Skierowane jest ono także do przyszłych absolwentów, którzy chcieliby rozpocząć studia doktoranckie zagranicą.

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cyklspotka z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowcó (www.rmn.org.pl) pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictw Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Seminarium będzie dotyczyło różnych możliwości finansowania badań oraz zasad przyznawaniaśrodków Uczestnicy zapoznają się z wybranymi programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz europejskim możliwościami stypendialnymi. Ponadto prelegenci wprowadzą Państwa świat dobrego wniosku projektowego, poprzez omówienie tego, co należ ująć we wniosku, a czego nie, aby dostać grant, a także przedstawi najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o projekty. Będzie totakż możliwość poznania absolwentów wybranych programów, którzy opowiedząja w praktyce wygląda realizacja projektu.

Z prelekcją wystąpią prof. Krzysztof Nowak, który jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki oraz p. Orieta Kurkowską z ramieni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto p. Edyta Pazura Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE zaprezentuj europejskie możliwości wyjazdów stypendialnych dla młodych naukowców.

Spotkanie jest unikatową okazja do poznania wszelkich możliwośc zdobycia funduszy na kontynuację, bądź początek swojej karierynaukowej.

Zapisów można dokonywać do 21 kwietnia br. w zakładce „Szkolenia”: innowacje.zut.edu.pl/.../szkolenia

47
Seminarium Mechanizmy finansowania młodych naukowców

2014-04-15 08:33 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Rada Młodych Naukowców wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców”.
Odbędzie się ono 23 kwietnia 2014 r. w godz. 11:00-15:00, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy al. Piastów 45 w Szczecinie, aula (parter).

Na seminarium szczególnie zapraszamy młodych naukowców poszukujących źródeł finansowania swoich badań oraz tych, którzy poszukująmożliwości wyjazdów stypendialnych. Skierowane jest ono także do przyszłych absolwentów, którzy chcieliby rozpocząć studia doktoranckie zagranicą.

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cyklspotka z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowcó (www.rmn.org.pl) pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictw Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Seminarium będzie dotyczyło różnych możliwości finansowania badań oraz zasad przyznawaniaśrodków Uczestnicy zapoznają się z wybranymi programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz europejskim możliwościami stypendialnymi. Ponadto prelegenci wprowadzą Państwa świat dobrego wniosku projektowego, poprzez omówienie tego, co należ ująć we wniosku, a czego nie, aby dostać grant, a także przedstawi najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o projekty. Będzie totakż możliwość poznania absolwentów wybranych programów, którzy opowiedząja w praktyce wygląda realizacja projektu.

Z prelekcją wystąpią prof. Krzysztof Nowak, który jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki oraz p. Orieta Kurkowską z ramieni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto p. Edyta Pazura Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE zaprezentuj europejskie możliwości wyjazdów stypendialnych dla młodych naukowców.

Spotkanie jest unikatową okazja do poznania wszelkich możliwośc zdobycia funduszy na kontynuację, bądź początek swojej karierynaukowej.

Zapisów można dokonywać do 21 kwietnia br. w zakładce „Szkolenia”: innowacje.zut.edu.pl/.../szkolenia

48
Seminarium Mechanizmy finansowania młodych naukowców

2014-04-15 08:33 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Rada Młodych Naukowców wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium pt. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców”.
Odbędzie się ono 23 kwietnia 2014 r. w godz. 11:00-15:00, w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy al. Piastów 45 w Szczecinie, aula (parter).

Na seminarium szczególnie zapraszamy młodych naukowców poszukujących źródeł finansowania swoich badań oraz tych, którzy poszukująmożliwości wyjazdów stypendialnych. Skierowane jest ono także do przyszłych absolwentów, którzy chcieliby rozpocząć studia doktoranckie zagranicą.

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cyklspotka z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowcó (www.rmn.org.pl) pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictw Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Seminarium będzie dotyczyło różnych możliwości finansowania badań oraz zasad przyznawaniaśrodków Uczestnicy zapoznają się z wybranymi programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz europejskim możliwościami stypendialnymi. Ponadto prelegenci wprowadzą Państwa świat dobrego wniosku projektowego, poprzez omówienie tego, co należ ująć we wniosku, a czego nie, aby dostać grant, a także przedstawi najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o projekty. Będzie totakż możliwość poznania absolwentów wybranych programów, którzy opowiedząja w praktyce wygląda realizacja projektu.

Z prelekcją wystąpią prof. Krzysztof Nowak, który jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki oraz p. Orieta Kurkowską z ramieni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto p. Edyta Pazura Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE zaprezentuj europejskie możliwości wyjazdów stypendialnych dla młodych naukowców.

Spotkanie jest unikatową okazja do poznania wszelkich możliwośc zdobycia funduszy na kontynuację, bądź początek swojej karierynaukowej.

Zapisów można dokonywać do 21 kwietnia br. w zakładce „Szkolenia”: innowacje.zut.edu.pl/.../szkolenia

49
Konkurs "Zachodniopomorskie Noble" w 8 kategoriach nauk: rolniczych, technicznych, ekonomicznych, podstawowych, humanistycznych, medycznych, o morzu i artystycznych

2014-04-14 21:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

50
Uwaga !! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła

2014-04-14 21:27 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

51
Życzenia Świąteczne

2014-04-14 15:10 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

"...
52
zgłaszanie uwag do proj.rozp. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna ...

2014-04-14 14:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

53
Zgłaszanie uwag do zm.rozp. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium RP i przemieszczanych na jej terytorium ...

2014-04-14 14:50 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

54
UWAGA!! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła

2014-04-14 14:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła. 

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

55
UWAGA!! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła

2014-04-14 14:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła. 

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

56
UWAGA!! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła

2014-04-14 14:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła. 

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

57
UWAGA!! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła

2014-04-14 14:31 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uczelniane Centrum Informatyki ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła. 

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

58
Hakerzy zmienią miasto w 24 godziny

2014-04-14 13:45 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

NethackJuż 25-26 kwietnia Fundacja Netcamp zaprasza na Nethack - 24 godzinny hackathon w Szczecinie. To wyjątkowe wydarzenie gdzie w ciągu doby uczestnicy będą realizować innowacyjny pomysły na aplikacje internetowe lub mobilne. Promowane będą projekty, które wykorzystując dane publiczne (Open Data/API) ułatwią życie mieszkańcom miasta.

Celem wydarzenia jest przekucie pomysłów na rozwiązanie lokalnych problemów w działające prototypy aplikacji, które będą dalej rozwijane. Nethack to miejsce w którym spotkają się najlepsi programiści, hackerzy i eksperci, tworząc aplikacje rozwiązujące realne problemy mieszkańców Szczecina.

Chcemy pokazać wraz z uczestnikami Nethacka że w ciągu 24h przy wykorzystaniu dostępnych technologii można stworzyć funkcjonalne prototypy aplikacji, które mogą zmienić na lepsze życie mieszkańców miasta – mówi Maciej Jankowski z Fundacji Netcamp

Każdy zespół biorący udział w maratonie może składać się maksymalnie z 4 osób - programistów, projektantów, grafików, startupowców lokalnych aktywistów. Podczas wydarzenia będzie można skorzystać też z pomocy mentorów: ekspertów od technologii i urzędników. To doskonała okazja aby poznać kreatywne osoby, zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności oraz dobrze się bawić.

Na koniec organizatorzy i partnerzy nagrodzą najlepsze projekty w kategoriach:

 • Hack4Szczecin - aplikacje rozwiązujące lokalne problemy w oparciu o dane publiczne (Open Data / API)
 • Kategoria Web - aplikacje internetowe
 • Kategoria Mobile - aplikacje mobilne
 • Kategoria Games - gry

Jest wiele powodów aby wziąć udział Nethacku. Integracja lokalnego środowiska IT, możliwość sprawdzenia się w pracy zespołowej pod presją czasu, nawiązanie ciekawych kontaktów czy zdobycie nowej wiedzy i umiejętności

Zapisy na wydarzenie na stronie http://www.nethack.pl

Główny partnerem i miejscem gdzie odbędzie się wydarzenie jest Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Wydarzenie wspierają też Technopark Pomerania, AIP Business Link, 30pixels, GrassHopper/Fundacja Aegis, Klaster IT, wSzczecinie.tv,  Activate Szczecin oraz Landingi.pl.

59
Sukcesy na Konferencji Naukowo-Technicznej i-MITEL 2014

2014-04-14 12:48 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Mamy przyjemność poinformować, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich postanowił nadać Wydziałowi Elektrycznemu ZUT w Szczecinie medal im. prof. Stanisława Fryzego za wieloletnie wspieranie i pomoc przy organizowaniu cyklicznej Konferencji Naukowo-Technicznej i-MITEL. To nie jedyna nagroda dla Wydziału Elektrycznego na … Czytaj więcej
60
Sukcesy na Konferencji Naukowo-Technicznej i-MITEL 2014

2014-04-14 12:48 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

Mamy przyjemność poinformować, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich postanowił nadać Wydziałowi Elektrycznemu ZUT w Szczecinie medal im. prof. Stanisława Fryzego za wieloletnie wspieranie i pomoc przy organizowaniu cyklicznej Konferencji Naukowo-Technicznej i-MITEL. To nie jedyna nagroda dla Wydziału Elektrycznego na … Czytaj więcej
61
Zmiana hasła w usługach USK

2014-04-14 10:53 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

W związku z wykryciem luki w oprogramowaniu OpenSSL, zalecana jest zmiana hasła do usług sieciowych ZUT.

Wiecej: http://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/informacja-uci.html

62
Zmiana hasła w usługach USK

2014-04-14 10:53 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W związku z wykryciem luki w oprogramowaniu OpenSSL, zalecana jest zmiana hasła do usług sieciowych ZUT.

Wiecej: http://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/informacja-uci.html

63
Konkurs prac dyplomowych

2014-04-14 10:36 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych 1. i 2. stopnia, którzy ukończyli studia na kierunkach przypisanych do dziedzin nauk technicznych, ścisłych, przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, humanistycznych i kierunkach kształcenia z nimi powiązanych, którzy złożyli i obronili pracę w latach 2013-2014

 
Więcej informacji znajdą państwo na dołączonych arkuszach oraz na stronie projektu: http://uzpge.uz.zgora.pl/Z wyrazami szacunku
Jakub Kostecki

64
XXXV SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

2014-04-14 10:29 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Komunikat nr 1 ...
65
Firma Marsulex Environmental Technologies (MET) (USA) poszukuje do współpracy studentów inżynierii chemicznej

2014-04-14 10:26 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Firma Marsulex Environmental Technologies (MET) (USA) poszukuje do współpracy studentów inżynierii chemicznej z bardzo dobrą
znajomością j. angielskiego. Oferta dotyczy studentów studiow SII oraz 3 roku SI.Osoby zainteresowane proszę o kontakt z prodziekanem Henrykiem Łąckim. Załączniki:
 • Zapoczątkowuje pobieranie plikuList
 • Zapoczątkowuje pobieranie plikuOpis firmy
66
Komunikat nr 3 Kwestora ZUT w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie godzin otwarcia kas Uczelni w dniu 18 kwietnia 2014 roku.

2014-04-14 09:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

67
Komunikat nr 3 Kwestora ZUT w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie godzin otwarcia kas Uczelni w dniu 18 kwietnia 2014 roku.

2014-04-14 09:58 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

68
Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza zaprasza

2014-04-14 08:48 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Jeżeli chcesz dołączyć do Studenckiego Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza to przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 7 maja 2014 godz. 16:00 sala 13 w budynku Nowej Chemii (al. Piastów 42) lub napisz do nas kzjp@zut.edu.pl . Zapraszamy...
69
Najpiękniejsze kwiaty kwitną wiosną…

2014-04-11 14:59 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Najpiękniejsze kwiaty kwitną wiosną… a my uprawiamy Karotki już 15 kwietnia!

11 Spotkanie Geek Girls Carrots!

Zanim już na dobre zacznie się pieczenie babek i malowanie jajek, zapraszamy na kolejne spotkanie Geek Girls Carrots Szczecin w nowym miejscu!

Przy cieście marchewkowym i inspirującym towarzystwie posłuchamy o usługach online, czyli o subskrypcjach biznesowych, a także porównamy komunikację poprzez stronę www a social media.

___________________________________________________________________________

Agenda

17:30 Powitanie

17:45 Nina Pankiewicz - „XXI wiek, erą Usług Online, czyli subskrypcje w biznesie”

18:20 Łukasz Kowalik - „Komunikacja przez stronę internetową a komunikacja w Social Media"

19:00 Networking

___________________________________________________________________________

Prelegenci

Nina Pankiewicz - absolwentka Zarządzania i Inżynierii Produkcji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Posiada doświadczenie w wielu dziedzinach, jej pasją jednak jest praca z ludźmi. Obecnie jest trenerem wewnętrznym w jednej z firm IT w Szczecinie i zajmuje się szkoleniami oraz jakością wiedzy merytorycznej pracowników projektu współpracującego z firmą Microsoft.

Łukasz Kowalik - przede wszystkim freelancer. Specjalizuje się w nauczaniu języków obcych, tłumaczeniach, działaniach webowych oraz udźwiękowianiu i produkcjach radiowych. W każde swoje przedsięwzięcie wkłada całe serce, a także odrobinę nowych technologii.

___________________________________________________________________________

Geek Girls Carrots to społeczność kobiet kochających nowe technologie. Misją społeczności jest promowanie kobiet w IT oraz pokazywanie miejsc, gdzie nowe technologie przecinają się z kulturą. GGC to społeczność, która chce opowiadać o tym co robi, wymieniać się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. ___________________________________________________________________________

Widzimy się w nowym miejscu na mapie Szczecina cowork.mode przy ul. Niedziałkowskiego 26a/1 J

Spotkanie zaczynamy już tradycyjnie o 17.30. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na http://ggcszczecin11.evenea.pl/.

Po inspirujących prelekcjach zapraszamy na networking, podczas którego będziecie mieć możliwość nawiązania ciekawych znajomości oraz wywiązania się równie interesujących dyskusji.

Partnerami spotkania są: Cowork.mode, ArtAddict oraz LanTech.

Kontakt: plato.magda@gmail.com, tel.: 692-761-375

70
Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace badawcze dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE III edycja

2014-04-11 14:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

71
Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace badawcze dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE III edycja

2014-04-11 14:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

72
Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace badawcze dot. rewitalizacji terenów zdegradowanych REVITARE III edycja

2014-04-11 14:06 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

73
02-04.10.2014 r. Międzynarodowa IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

2014-04-11 14:03 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

74
02-04.10.2014 r. Międzynarodowa IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

2014-04-11 14:03 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

75
Informacja UCI

2014-04-11 13:52 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

76
Rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego konkursu na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE

2014-04-11 13:45 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Konkurs organizowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Rejestracja online do 31 maja 2014 r. Termin przesłania prac konkursowych do 16 czerwca 2014 r. Najważniejsze informacje w regulaminie.
77
Prezydent RP wręczył nominację kolejnym Profesorom z ZUT

2014-04-11 13:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniu wczorajszym Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z nauczycielami akademickimi  oraz pracownikami nauki i sztuki  i wręczył im akty nominacyjne. Wśród nominowanych byli:  prof. dr hab. inż.  Ryszard Coufal z Wydziału Budownictwa i Architektury oraz   prof. dr hab. inż. Ryszard Ukielski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.   Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,767,prezydent-wreczyl-nominacje-40-profesorom.html 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,768,nominacje-profesorskie-w-belwederze.htm

78
Prezydent RP wręczył nominację kolejnym Profesorom z ZUT

2014-04-11 13:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu wczorajszym Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z nauczycielami akademickimi  oraz pracownikami nauki i sztuki  i wręczył im akty nominacyjne. Wśród nominowanych byli:  prof. dr hab. inż.  Ryszard Coufal z Wydziału Budownictwa i Architektury oraz   prof. dr hab. inż. Ryszard Ukielski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.   Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,767,prezydent-wreczyl-nominacje-40-profesorom.html 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,768,nominacje-profesorskie-w-belwederze.htm

79
Prezydent RP wręczył nominację kolejnym Profesorom z ZUT

2014-04-11 13:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu wczorajszym Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z nauczycielami akademickimi  oraz pracownikami nauki i sztuki  i wręczył im akty nominacyjne. Wśród nominowanych byli:  prof. dr hab. inż.  Ryszard Coufal z Wydziału Budownictwa i Architektury oraz   prof. dr hab. inż. Ryszard Ukielski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.   Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,767,prezydent-wreczyl-nominacje-40-profesorom.html 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,768,nominacje-profesorskie-w-belwederze.htm

80
Prezydent RP wręczył nominację kolejnym Profesorom z ZUT

2014-04-11 13:37 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu wczorajszym Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z nauczycielami akademickimi  oraz pracownikami nauki i sztuki  i wręczył im akty nominacyjne. Wśród nominowanych byli:  prof. dr hab. inż.  Ryszard Coufal z Wydziału Budownictwa i Architektury oraz   prof. dr hab. inż. Ryszard Ukielski z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.   Panom Profesorom serdecznie gratulujemy!

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,767,prezydent-wreczyl-nominacje-40-profesorom.html 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,768,nominacje-profesorskie-w-belwederze.htm

81
Konferencja DevCrowd'2014

2014-04-11 13:06 - WIZUT - Aktualności

12 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbyła się bezpłatna i otwarta dla wszystkich konferencja środowiska Java i technologii powiązanych.

Konferencja DevCrowd'2014

Była to już szósta edycja konferencji, organizowanej przez szczecińską grupę Java User Group. Mottem przewodnim konferencji jest "dziel się wiedzą, dziel się pasją", zaś celem jest szerzenie wiedzy oraz popularyzacja nowych technologii.

Tegoroczna jak i poprzednia edycja zgromadziła ponad 160 uczestników oraz 14 prelegentów z całej Polski.

Więcej na stronie: http://2014.devcrowd.pl/.

Aplikację napisaną specjalnie na tę konferencję przez koło naukowe Mobile Applications Developers (www.mad.zut.edu.pl) można pobrać stąd: https://play.google.com/store/apps/details...

DevCrowd 2014

Fotoreportaż z konferencji DevCrowd'14

Z uczestnikami konferencji rozmawiał Jarosław Dalecki: DevCrowd'2014

82
Rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego konkursu na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE

2014-04-11 13:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Konkurs organizowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Rejestracja online do 31 maja 2014 r. Termin przesłania prac konkursowych do 16 czerwca 2014 r. Najważniejsze informacje w regulaminie.
83
Grupa I2-16

2014-04-11 12:26 - WIZUT - Zmiany w planie

Na prośbę studentów zajęcia z mgr inż. M.Pietrzykowskim z przedmiotu "Analiza danych i eksperyment badawczy" z dnia 14.04.2014 r. godz. 8:15 zostają przeniesione na 23.04.2014 r. godz.  10:15.

84
Informacja UCI

2014-04-11 12:15 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w ostatnich dniach odkryto lukę w oprogramowaniu OpenSSL, która umożliwiała m. in. przejęcie haseł z serwerów. Wiele dużych serwisów światowych takich jak Facebook, Google czy Yahoo wykorzystywało to oprogramowanie na swoich serwerach podobnie jak i … Czytaj więcej
85
Informacja UCI

2014-04-11 12:15 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w ostatnich dniach odkryto lukę w oprogramowaniu OpenSSL, która umożliwiała m. in. przejęcie haseł z serwerów. Wiele dużych serwisów światowych takich jak Facebook, Google czy Yahoo wykorzystywało to oprogramowanie na swoich serwerach podobnie jak i … Czytaj więcej
86
Informacja UCI

2014-04-11 12:15 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w ostatnich dniach odkryto lukę w oprogramowaniu OpenSSL, która umożliwiała m. in. przejęcie haseł z serwerów. Wiele dużych serwisów światowych takich jak Facebook, Google czy Yahoo wykorzystywało to oprogramowanie na swoich serwerach podobnie jak i … Czytaj więcej
87
Trwa rekrutacja do Studenckiego Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza

2014-04-11 11:21 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Jeżeli chcesz dołączyć do Studenckiego Koła Naukowego Zapachowej Jakości Powietrza to przyjdź na spotkanie rekrutacyjne 7 maja 2014 godz. 16:00 sala 13 w budynku Nowej Chemii (al. Piastów 42) lub napisz do nas Otwiera program do wysyłania emailikzjp@zut.edu.pl. Zapraszamy! Dodatkowe informacje
 • Zapoczątkowuje pobieranie plikuSpotkanie rekrutacyjne - KZJP
 • Zapoczątkowuje pobieranie plikuOpis działalności - KZJP
88
DZIEKANAT - 30.04.2014 (środa)

2014-04-11 10:24 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Uwaga studenci, informujemy, że dnia 30 kwietnia 2014 r. (środa) Dziekanat WTMiT będzie czynny w godzinach: 10:00 - 13:00...
89
Informacja UCI

2014-04-11 09:31 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w ostatnich dniach odkryto lukę w oprogramowaniu OpenSSL, która umożliwiała m. in. przejęcie haseł z serwerów. Wiele dużych serwisów światowych takich jak Facebook, Google czy Yahoo wykorzystyw...
90
Wyjazd studentów na Międzynarodowe Targi Hannover Messe

2014-04-11 09:31 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 07 kwietnia 2014 roku odbył się wyjazd grupy studentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Teleinformatyka na Międzynarodowe Targi w Hannoverze. Hannover Messe to jedne z najważniejszych i największych targów na świecie, koncentrujących się na obszarach kluczowych dla produkcji … Czytaj więcej
91
Wyjazd studentów na Międzynarodowe Targi Hannover Messe

2014-04-11 09:31 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 07 kwietnia 2014 roku odbył się wyjazd grupy studentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Teleinformatyka na Międzynarodowe Targi w Hannoverze. Hannover Messe to jedne z najważniejszych i największych targów na świecie, koncentrujących się na obszarach kluczowych dla produkcji … Czytaj więcej
92
Informacja UCI

2014-04-11 09:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w ostatnich dniach odkryto lukę w oprogramowaniu OpenSSL, która umożliwiała m. in. przejęcie haseł z serwerów. Wiele dużych serwisów światowych takich jak Facebook, Google czy Yahoo wykorzystywało to oprogramowanie na swoich serwerach podobnie jak i część systemów informatycznych ZUT. W związku z powyższym zalecamy użytkownikom USK zmianę hasła do naszych usług. Można to zrobić przez stronę: www.zut.edu.pl/zh
93
Informacja UCI

2014-04-11 09:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w ostatnich dniach odkryto lukę w oprogramowaniu OpenSSL, która umożliwiała m. in. przejęcie haseł z serwerów. Wiele dużych serwisów światowych takich jak Facebook, Google czy Yahoo wykorzystywało to oprogramowanie na swoich serwerach podobnie jak i część systemów informatycznych ZUT. W związku z powyższym zalecamy użytkownikom USK zmianę hasła do naszych usług. Można to zrobić przez stronę: www.zut.edu.pl/zh
94
Informacja UCI

2014-04-11 09:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w ostatnich dniach odkryto lukę w oprogramowaniu OpenSSL, która umożliwiała m. in. przejęcie haseł z serwerów. Wiele dużych serwisów światowych takich jak Facebook, Google czy Yahoo wykorzystywało to oprogramowanie na swoich serwerach podobnie jak i część systemów informatycznych ZUT. W związku z powyższym zalecamy użytkownikom USK zmianę hasła do naszych usług. Można to zrobić przez stronę: www.zut.edu.pl/zh
95
Informacja UCI

2014-04-11 09:14 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Uczelniane Centrum Informatyki informuje, że w ostatnich dniach odkryto lukę w oprogramowaniu OpenSSL, która umożliwiała m. in. przejęcie haseł z serwerów. Wiele dużych serwisów światowych takich jak Facebook, Google czy Yahoo wykorzystywało to oprogramowanie na swoich serwerach podobnie jak i część systemów informatycznych ZUT. W związku z powyższym zalecamy użytkownikom USK zmianę hasła do naszych usług. Można to zrobić przez stronę: www.zut.edu.pl/zh
96
r@bbIT’2014 – wielki sukces Wydziału Informatyki – wszyscy nas chwalą!

2014-04-10 15:01 - WIZUT - Aktualności

W środę 9 kwietnia na Wydziale Informatyki ZUT odbyło się największe tegoroczne spotkanie środowiska ICT w Szczecinie – r@bbIT’2014, którego nazwa jest akronimem  nawiązującym do relacji akademicko-biznesowych w branży IT.

Dziś spływają do nas podziękowania i gratulacje z firm uczestniczących w targach pracy i szkół średnich, którym umożliwiliśmy zwiedzanie Wydziału. Odwiedziło nas ponad 200 uczniów.

Swoją obecnością zaszczycił nas JM Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki. Uczestniczyło ponad 30 największych firm i organizacji wspierających branżę IT, byli również przedstawiciele firm globalnych.

„Było fantastycznie - najlepsze i najciekawsze targi pracy na jakich byłam, a byłam na wielu” – Marzena Zasińska–Igła, Technopark Pomerania.

Fotoreportaż z rabbIT_2014

rabbIT_2014

Wszyscy też zauważyli i pamiętają maskotkę r@bbita (na zdjęciu trzecia z prawej). Foto: Paula Mistak

 

Napisał o nas Głos Szczeciński: "R@bbit 2014: Zobaczyliśmy latające cudeńka szczecińskich studentów"

Przeczytaj o nas również na Portalu Edukacyjnym Miasta Szczecin.

97
BUFET STUDENCKI

2014-04-10 13:31 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Od 11 kwietnia 2014 r. w budynku głównym przy ul. Kazimierza Królewicza 4 będzie otwarty Bufet Studencki. W ofercie: domowe obiady po przystępnej cenie, kawa, herbata, pączki, drożdżówki, kanapki oraz surówki. Zapraszamy!!!
98
Kolejne spotkanie z cyklu „Już dziś poczuj się studentem WE”

2014-04-10 11:47 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 9 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. W ramach cyklu „Już dziś poczuj się studentem WE” dr inż. Marek Zenker przybliżył uczniom Zespołu Szkół Łączności, VI Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Budowlanych zagadnienia związane z … Czytaj więcej
99
Kolejne spotkanie z cyklu „Już dziś poczuj się studentem WE”

2014-04-10 11:47 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 9 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. W ramach cyklu „Już dziś poczuj się studentem WE” dr inż. Marek Zenker przybliżył uczniom Zespołu Szkół Łączności, VI Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Budowlanych zagadnienia związane z … Czytaj więcej
100
Wielkopostna uczta dla melomanów. Pierwszy Festiwal Muzyki Pasyjnej

2014-04-10 11:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wczorajszej  konferencji w Urzędzie Miasta Szczecin dotyczącej Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej, którego współorganizatorem jest Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Zapraszamy serdecznie na festiwal  a  więcej informacji o nim znajdziecie Państwo na stronach:  
 • http://wiadomosci.onet.pl/szczecin/i-miedzynarodowy-szczecinski-festiwal-muzyki-pasyjnej/vvry7
 • http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,15762423,Wielkopostna_uczta_dla_melomanow__Pierwszy_Festiwal.html  https://www.facebook.com/festiwalmuzykipasyjnej/
 • https://www.facebook.com/Chor.Kameralny.ZUT
101
Wielkopostna uczta dla melomanów. Pierwszy Festiwal Muzyki Pasyjnej

2014-04-10 11:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wczorajszej  konferencji w Urzędzie Miasta Szczecin dotyczącej Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej, którego współorganizatorem jest Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Zapraszamy serdecznie na festiwal  a  więcej informacji o nim znajdziecie Państwo na stronach:  
 • http://wiadomosci.onet.pl/szczecin/i-miedzynarodowy-szczecinski-festiwal-muzyki-pasyjnej/vvry7
 • http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,15762423,Wielkopostna_uczta_dla_melomanow__Pierwszy_Festiwal.html  https://www.facebook.com/festiwalmuzykipasyjnej/
 • https://www.facebook.com/Chor.Kameralny.ZUT
102
Wielkopostna uczta dla melomanów. Pierwszy Festiwal Muzyki Pasyjnej

2014-04-10 11:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wczorajszej  konferencji w Urzędzie Miasta Szczecin dotyczącej Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej, którego współorganizatorem jest Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Zapraszamy serdecznie na festiwal  a  więcej informacji o nim znajdziecie Państwo na stronach:  
 • http://wiadomosci.onet.pl/szczecin/i-miedzynarodowy-szczecinski-festiwal-muzyki-pasyjnej/vvry7
 • http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,15762423,Wielkopostna_uczta_dla_melomanow__Pierwszy_Festiwal.html  https://www.facebook.com/festiwalmuzykipasyjnej/
 • https://www.facebook.com/Chor.Kameralny.ZUT
103
Wielkopostna uczta dla melomanów. Pierwszy Festiwal Muzyki Pasyjnej

2014-04-10 11:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wczorajszej  konferencji w Urzędzie Miasta Szczecin dotyczącej Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej, którego współorganizatorem jest Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Zapraszamy serdecznie na festiwal  a  więcej informacji o nim znajdziecie Państwo na stronach:  
 • http://wiadomosci.onet.pl/szczecin/i-miedzynarodowy-szczecinski-festiwal-muzyki-pasyjnej/vvry7
 • http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,15762423,Wielkopostna_uczta_dla_melomanow__Pierwszy_Festiwal.html  https://www.facebook.com/festiwalmuzykipasyjnej/
 • https://www.facebook.com/Chor.Kameralny.ZUT
104
Jubileuszowa Olimpiada Chemiczna – relacja

2014-04-10 11:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się już LX Olimpiada Chemiczna. W tej jubileuszowej Olimpiadzie uczestniczyło 757 uczniów z 216 polskich szkół. W Okręgu szczecińskim w I etapie Olimpiady wzięło udział 79 uczniów ze Szczecina i innych miast województwa zachodniopomorskiego. Do etapu II zakwalifikowało się 35 uczniów a aż 11 z nich reprezentowało nasz okręg w Ogólnopolskim finale tegorocznej Olimpiady. W okręgu szczecińskim, od szeregu już lat, głównym organizatorem Olimpiady jest Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ZUT w Szczecinie. Od kilku lat przewodniczącą Okręgowego Komitetu Olimpiady Chemicznej jest dr hab. inż. Elżbieta Filipek, prof. ZUT, natomiast jego sekretarzem dr inż. Monika Bosacka. Dnia 20 marca 2014 r na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, odbyła się, przygotowana przez Komitet Organizacyjny, uroczystość związana z zakończeniem LX Olimpiady Chemicznej w okręgu szczecińskim. Zaproszenie na tegoroczne spotkanie zostało rozesłane do wszystkich uczestników II etapu tej Olimpiady oraz ich nauczycieli. Na spotkanie licznie przybyli uczniowie ze szczecińskich szkół wraz z nauczycielami, którzy przygotowywali ich do tegorocznego konkursu. Honorową funkcję gospodarza pełnił obecny na spotkaniu Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej dr hab. inż. Jacek Soroka, prof. ZUT. Na początku spotkania pan Dziekan wygłosił krótkie przemówienie, w którym pogratulował wszystkim uczestnikom tegorocznej 60 Olimpiady Chemicznej. Ponadto Dziekan wyraził uznanie wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do startu w Olimpiadzie i życzył im wielu sukcesów na polu zawodowym jak i prywatnym. Nauczyciele otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki przygotowane przez Dział Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Do życzeń i gratulacji dla nauczycieli i uczniów przyłączyła się Przewodnicząca Okręgu Szczecińskiego dr hab. inż. E. Filipek, prof. ZUT, która podkreśliła wysiłek, jaki musieli włożyć zarówno uczniowie jak i nauczyciele w przygotowanie do startu w tej Olimpiadzie Chemicznej. Wszyscy uczestnicy II etapu LX OCh otrzymali dyplomy oraz zaświadczenia o udziale w Olimpiadzie. Ponadto firma Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, jeden z nielicznych sponsorów tego konkursu, podarowała dla finalistów fartuchy laboratoryjne z logo firmy oraz dla wszystkich uczestników nośniki pamięci USB. Dział Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie również przygotował dla wszystkich uczestników drobne upominki reklamujące naszą Uczelnię, w postaci: notesów, długopisów oraz materiałów informacyjnych o ZUT. Spośród uczestników spotkania najliczniejszą grupę stanowili uczniowie II LO im. Mieszka I, których do tego konkursu przygotowała pani mgr Teresa Kołogrecka-Bajek oraz uczniowie XIII LO przygotowani przez dr inż. Małgorzatę Kępińską- Żerko (absolwentkę WTiICh PS). Na podkreślenie zasługuje to, że w gronie uczniów, którzy zakwalifikowali się i wzięli udział w II etapie olimpiady, znaleźli się uczniowie XVI Gimnazjum w Szczecinie Po części oficjalnej, przy skromnym poczęstunku, wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję do rozmowy na tematy związane z dalszymi planami edukacyjnymi uzdolnionych uczniów.

105
Nowa edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2014-04-10 10:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

106
Studentka - inż. Agata Rachwalska oraz doktorant mgr inż. Michał Marcinkiewicz zdobyli I miejsce w sekcji referatowej nt. „Biologia i Hodowla Zwierząt” podczas XI Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych ŚRODOWISKO-ZWIERZĘ-PRODUKT w Lublinie

2014-04-10 09:10 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

107
Studenci II roku - studia S1 Informatyka

2014-04-10 09:01 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Uprzejmie informuję, że  w dniu 24 kwietnia 2014 r. o  godz. 8.15 w  sali 126 WI2 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie wyboru Bloków Przedmiotów Obieralnych  (BPO) i przedmiotów obieralnych.

Prodziekan ds. Studenckich
Dr inż. Piotr Piela

108
Studenci II roku - studia S1 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

2014-04-10 08:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Uprzejmie informuję, że  w dniu 25 kwietnia 2014 r. o  godz. 8.15 w  sali 128 WI1 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie wyboru Bloków Przedmiotów Obieralnych  (BPO) i przedmiotów obieralnych.

Prodziekan ds. Studenckich
Dr inż. Piotr Piela

109
Boomerang” po raz pierwszy w RCIiTT

2014-04-10 08:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Już 15 kwietnia 2014! Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytania, co jest najtrudniejsze we współpracy pomiędzy nauką a biznesem, jakie są możliwe płaszczyzny współpracy oraz jakie korzyści mogą odnieść obie strony z podejmowanych wspólnie … Czytaj więcej
110
Boomerang” po raz pierwszy w RCIiTT

2014-04-10 08:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Już 15 kwietnia 2014! Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytania, co jest najtrudniejsze we współpracy pomiędzy nauką a biznesem, jakie są możliwe płaszczyzny współpracy oraz jakie korzyści mogą odnieść obie strony z podejmowanych wspólnie … Czytaj więcej
111
Nowa edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2014-04-09 14:02 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

112
Nowa edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2014-04-09 14:02 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

113
Nowa edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2014-04-09 14:02 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

114
Stypendia Rektorskie - Decyzje administracyjne

2014-04-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Od czwartku 10.04.2014r. prosimy odbierać w dziekanacie pok. 9 decyzje administracyjne dotyczące stypendium rektorskiego 
115
uwaga grupa 210

2014-04-09 13:18 - WIZUT - Zmiany w planie

Uwaga studenci grupy 210 - zajęcia przewidziane dotychczas w planie na czwartek (14-18) z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania zostają przeniesione:

na środę na godzinę: 16-18 tygodnie nieparzyste GRUPA A w sali 300WI1

na środę na godzinę 16-18 tygodnie parzyste GRUPA B w sali 300 WI1

116
Spotkanie studentów z Prodziekanem ds. Studenckich w celu dokonania wyboru specjalności

2014-04-09 10:26 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Uwaga studenci drugiego roku (semestr 4) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Oceanotechnika, Transport i Inżynieria bezpieczeństwa. Prodziekan ds. Studenckich serdecznie zaprasza studentów drugiego roku (semestr 4) stacjonarnyc...
117
Nowa edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2014-04-09 09:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 1. Wnioski mogą składać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni. 
 2. W ramach własnego funduszu stypendialnego Rektor wydzielił pulę środków dla doktorów z zaawansowaną rozprawą habilitacyjną. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, do wniosku zaopiniowanego przez Dziekana powinny dołączyć wykaz osiągnięć naukowych (Zapoczątkowuje pobieranie plikuzałącznik 1)
Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz wniosek

Wnioski należy złożyć w Biurze Rektora do dnia 31 maja 2014 roku. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendiów zawarte są w Uchwale Nr 13 senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2009 roku oraz w Zarządzeniu Rektora ZUT Nr 67 z dnia 17 marca 2009 roku w tej sprawie.   Lista osób, które otrzymały stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej uczelni. Indywidualne decyzje zostaną przekazane do dziekanatów oraz przez kancelarię uczelni. Kontakt: Irena Szymańska Kierownik Biura Rektora, Rektorat - pok. 18 (parter) al. Piastów 17, 70-310 Szczecin tel. 091 449 48 40 e-mail: Irena.Szymanska@zut.edu.pl
118
Nowa edycja stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ZUT

2014-04-09 09:40 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

 1. Wnioski mogą składać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni. 
 2. W ramach własnego funduszu stypendialnego Rektor wydzielił pulę środków dla doktorów z zaawansowaną rozprawą habilitacyjną. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, do wniosku zaopiniowanego przez Dziekana powinny dołączyć wykaz osiągnięć naukowych (Zapoczątkowuje pobieranie plikuzałącznik 1)
Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz wniosek

Wnioski należy złożyć w Biurze Rektora do dnia 31 maja 2014 roku. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania stypendiów zawarte są w Uchwale Nr 13 senatu ZUT z dnia 30 stycznia 2009 roku oraz w Zarządzeniu Rektora ZUT Nr 67 z dnia 17 marca 2009 roku w tej sprawie.   Lista osób, które otrzymały stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej uczelni. Indywidualne decyzje zostaną przekazane do dziekanatów oraz przez kancelarię uczelni. Kontakt: Irena Szymańska Kierownik Biura Rektora, Rektorat - pok. 18 (parter) al. Piastów 17, 70-310 Szczecin tel. 091 449 48 40 e-mail: Irena.Szymanska@zut.edu.pl
119
Uwaga studenci ZIP1n-20!

2014-04-09 09:29 - WIZUT - Zmiany w planie

W związku z wyjazdem służbowym dra inż. Remigiusza Olejnika, zajęcia zaplanowane na 13.04.br. zostaną odrobione w dn. 11.05.br. w godz. 17:00-18:35 oraz w dn. 17.05.br. w godz. 17:50-19:25. Numery sal podane zostaną w terminie późniejszym.

120
Boomerang po raz pierwszy w RCIiTT

2014-04-09 07:54 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Już 15 kwietnia 2014! Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytania, co jest najtrudniejsze we współpracy pomiędzy nauką a biznesem, jakie są możliwe płaszczyzny współpracy oraz jakie korzyści mogą odnieść obie strony z podejmowanych wspólnie działań. Więcej informacji oraz zapisy Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1066
121
25.04.2014 r. w Szczecinie podczas targów MIASTO OGRÓD - Zielony design odbędzie się IV edycja konferencji "Woda i zieleń w mieście". Tytuł przewodni "Rola światła i wody w aranżacjach terenów zieleni". Współorganizator Katedra Projektowania Krajobrazu.

2014-04-08 22:05 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

122
Seminarium „Mechanizmy finansowania młodych naukowców”

2014-04-08 14:47 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT wraz z Radą Młodych Naukowców zaprasza na seminarium poświęcone ofercie finansowania prac badawczych, które odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do młodych naukowców poszukujących źródeł finansowania swoich badań oraz tych, którzy poszukują możliwości wyjazdów stypendialnych. Zapraszamy także przyszłych absolwentów, którzy chcieliby rozpocząć studia doktoranckie za granicą.

Więcej informacji na stronie: http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1068
123
Seminarium „Mechanizmy finansowania młodych naukowców”

2014-04-08 14:47 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT wraz z Radą Młodych Naukowców zaprasza na seminarium poświęcone ofercie finansowania prac badawczych, które odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do młodych naukowców poszukujących źródeł finansowania swoich badań oraz tych, którzy poszukują możliwości wyjazdów stypendialnych. Zapraszamy także przyszłych absolwentów, którzy chcieliby rozpocząć studia doktoranckie za granicą.

Więcej informacji na stronie: http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1068
124
Sympozjum "Plants in Pharmacy & Nutrition"

2014-04-08 14:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Studenckie Towarzystwa Naukowe Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki, Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz Farmacji Przemysłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na The International Young Scientists Symposium ”Plants in Pharmacy & Nutrition” Zapoczątkowuje pobieranie plikuSzczegółowe informacje są w załączniku.
125
"Boomerang” po raz pierwszy w RCIiTT

2014-04-08 14:02 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Już 15 kwietnia 2014! Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytania, co jest najtrudniejsze we współpracy pomiędzy nauką a biznesem, jakie są możliwe płaszczyzny współpracy oraz jakie korz...
126
Boomerang” po raz pierwszy w RCIiTT

2014-04-08 13:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Już 15 kwietnia 2014! Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytania, co jest najtrudniejsze we współpracy pomiędzy nauką a biznesem, jakie są możliwe płaszczyzny współpracy oraz jakie korzyści mogą odnieść obie strony z podejmowanych wspólnie działań. Więcej informacji oraz zapisy http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1066
127
Zemsta najlepiej smakuje w Teatrze Współczesnym!

2014-04-08 13:27 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

„Zemsta” 16 kwietnia 2014 godz. 19.00 Bilety: 14 zł (zamiast 33 zł) Rezerwacje: 508 410 605 lub lukasz@wspolczesny.szczecin.pl Możliwa płatność przelewem za bilety (konieczność zgłoszenia przelewu przy dokonywaniu rezerwacji).
Nr konta bankowego: 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468 (Bank Pekao SA) „Ja – z nim w zgodzie? – Mocium Panie, Wprzódy słońce w miejscu stanie! Prędzej w morzu wyschnie woda, Nim tu u nas będzie zgoda.”
128
"Boomerang” po raz pierwszy w RCIiTT

2014-04-08 13:26 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Już 15 kwietnia 2014! Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytania, co jest najtrudniejsze we współpracy pomiędzy nauką a biznesem, jakie są możliwe płaszczyzny współpracy oraz jakie korzyści mogą odnieść obie strony z podejmowanych wspólnie działań. Więcej informacji oraz zapisy http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1066
129
„Boomerang” po raz pierwszy w RCIiTT

2014-04-08 12:44 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Już 15 kwietnia 2014! Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na pytania, co jest najtrudniejsze we współpracy pomiędzy nauką a biznesem, jakie są możliwe płaszczyzny współpracy oraz jakie korzyści mogą odnieść obie strony z podejmowanych wspólnie działań. Więcej informacji oraz zapisy http://innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Inkubator_przedsiebiorczosci/31,1066.
130
Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Sobczak-Czynsz - 16 kwietnia br.

2014-04-08 11:21 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

131
Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Oszkinis - 16 kwietnia br.

2014-04-08 11:19 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

132
Erasmus: spotkania dla osób zakwalifikowanych na studia w roku 2014/2015

2014-04-08 10:49 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą zaprasza osoby zakwalifikowane na wyjazdy stypendialne na studia częściowe w ramach Programu Erasmus Plus w roku 2014/2015 na spotkania informacyjne skierowane do trzech grup docelowych: uczelnie w Danii, UK, Francji KIEDY? 14 kwietnia (poniedziałek), godz. … Czytaj więcej
133
Erasmus: spotkania dla osób zakwalifikowanych na studia w roku 2014/2015

2014-04-08 10:49 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą zaprasza osoby zakwalifikowane na wyjazdy stypendialne na studia częściowe w ramach Programu Erasmus Plus w roku 2014/2015 na spotkania informacyjne skierowane do trzech grup docelowych: uczelnie w Danii, UK, Francji KIEDY? 14 kwietnia (poniedziałek), godz. … Czytaj więcej
134
Lubisz programować? Zbierz zespół i zgarnijcie 25 000 zł!

2014-04-08 09:36 - WIZUT - Ogłoszenia dla studentów

Od 1 kwietnia studenci kierunków informatycznych i pokrewnych mogą zgłaszać swoje pomysły na „Inteligentna metropolię” w siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu ABB IT Challenge. Nagrodą Główną w trzyetapowej rywalizacji jest 25 000 zł.

Konkurs jest skierowany do 2-, 3-osobowych zespołów studenckich kierunków informatycznych i pokrewnych. Uczestnicy mogą być studentami dowolnej polskiej uczelni, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 26 roku życia.

W pierwszym etapie zadaniem studentów jest przedstawienie pomysłu na realizację „Inteligentnej metropolii” – czyli wsparcia miast i ich okolic przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Następnie, autorzy 10 najciekawszych koncepcji będą pracowali nad wdrożeniem propozycji w postaci działającego oprogramowania. Wielki Finał – prezentacja 4 najlepszych rozwiązań przed Jury Konkursowym, odbędzie się 5 czerwca w Krakowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń do pierwszego etapu konkursu upływa 21 kwietnia. Więcej informacji: www.itchallenge.pl oraz na Facebooku.

ABB IT Challenge to coroczny, ogólnopolski konkurs organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB. (ISDC). W latach 2007-2012 ocenie podlegały prace dyplomowe z obszaru IT. Od roku 2013 projekt odbywa się w zmienionej formule – ideą konkursu jest zespołowa praca nad innowacyjnymi projektami informatycznymi, które rozwiązują rzeczywiste problemy otaczającej nas rzeczywistości.

135
Program wydarzenia r@bbIT_2014

2014-04-08 08:56 - WIZUT - Aktualności

Już jutro 9 kwietnia br. na naszym Wydziale odbędzie się wyjątkowe wydarzenie branży IT o nazwie r@bbIT, dotyczące relacji akademicko-biznesowych w obszarze ICT. Wydarzeniu patronuje Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa i Prezydent Szczecina.

rabbIT

rabbIT 2014
Fotorelacja z wydarzenia r@bbIT 2014

Formuła wydarzenia jest wielowątkowa i obejmuje:

10.00 Otwarcie wydarzenia branży IT - r@bbIT_2014
Dziekan Wydziału Informatyki ZUT prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
aula 126 WI2 (1 piętro)
10.15-15.00 Prelekcje i pokazy firm z branży IT
 • aula 126 WI2 (1 piętro)
 • aula 227 WI2 (2 piętro)
10.00-16.00 Targi Pracy IT
 • sala 10 WI2 (parter): Heuthes, IAI, Red Sky, Quad/Graphics Europe, .rayNET
 • sala 11 WI2 (parter): Squiz Poland, Tieto Poland, Technopark Pomerania, Klaster IT, Uniquesoft, Unizeto Technologies
 • sala 25 WI2 (parter): Autocomp Management, Consileon Polska, DGS Poland, BLStream, Geomar, home.pl
 • sala 17 WI2 (parter): Prezentacje działalności firm IT oraz poszukiwanych kompetencji wśród przyszłych pracowników.
10.00-16.00 Prezentacja potencjału badawczego i laboratoriów Wydziału Informatyki
 • główny hol WI2 (parter) i sala 121 WI2 (1 piętro)
 • zwiedzanie 8 wybranych laboratoriów Wydziału Informatyki. Grupy do 20 osób. Zbiórka w szatni (piwnica) o godz. 11.15, 12.15 i 13.15.
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-13.50
Warsztaty z agencją doradztwa zawodowego LSJ
Tematy warsztatów: Wizerunek w sieci oraz Autoprezentacja
sala 100 WI2 (1 piętro)

Podczas wydarzenia zostanie wręczona studentowi WI ZUT nagroda za udział w badaniu umiejętności rozwiązywania problemów natury programistycznej przez Fundację Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp” (14.00, aula 227 WI2).


AGENDA PRELEKCJI I POKAZÓW FIRM Z BRANŻY IT

AULA 126 WI2 (1 piętro)

10.00-10.15 Otwarcie wydarzenia r@bbIT_2014
Dziekan Wydziału Informatyki ZUT prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
10.15-10.45 Przyszłość informatyki
Renata Kuśmider, Joanna Zdrzałka-Zalewska, IBM
11.00-11.30 Specjalista od Storage
Renata Kuśmider, Joanna Zdrzałka-Zalewska, IBM
11.45-12.30 Nowa wizja IT w chmurze
Artur Kamiński, Hewlett-Packard/IT Serwis
12.45-13.30 Nowoczesne środowisko użytkownika końcowego
Krzysztof Tęcza, VMware/IT Serwis
13.45-14.15 Lokalizacja oprogramowania w kontekście rynku IT
Agenor Hofmann-Delbor, Localize.pl
14.15-14.45 Coach dla IT - bullshit?
Sylwia Ewangelista, RedSky (interaktywna forma spotkania z konkursami)

 

AULA 227 WI2 (2 piętro)

10.15-10.45 Testy automatyczne - it isn't hard!
Michał Chmielowski, Sebastian Mańkowski, home.pl
11.00-11.50 Tieto Gear for Test Automation - pokaz
Adam Marciszewski, Tieto Poland
12.00-12.20 Wiem kim jesteś - ataki socjotechniczne w odwrocie? - pokaz
Michał Wojtalewicz, Marcin Szulga, Unizeto Technologies
12.30-12.50 Mistycyzm bezpiecznego kodu ujawniony - pokaz
Paweł Żal, Unizeto Technologies
13.00-13.20 Jak oszczędzić dwie godziny czasu i 20 złotych przy pomocy telefonu? - pokaz
Patrycja Wiktorczyk, Unizeto Technologies
13.30-14.00 Przedsiębiorczość technologiczna. Gdzie w Szczecinie szukać wsparcia?
Marzena Zasińska-Igła, Agata Turek, Technopark Pomerania, Klaster IT
14.00 Wręczenie nagrody za udział w badaniu umiejętności rozwiązywania problemów natury programistycznej, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”
14.00-15.00 IT po godzinach, czyli jak pozyskać doświadczenie zawodowe?
Netcamp, AIESEC, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Geek Girls Carrots, IAESTE, Java User Group, Joomla User Group, SzLUUG

Zapraszamy studentów i pracowników do udziału w tym ważnym, zarówno dla naszego Wydziału, jak również dla Miasta i Regionu wydarzeniu.

Strona wydarzenia: rabbit.zut.edu.pl

136
13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics

2014-04-08 08:42 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

INVITATION The International Measurement Confederation IMEKO, Technical Committee 10 – Technical Diagnostics, is proud to invite you to attend the 13th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics – “Advanced measurement tools in technical d...
137
Wpisy do Złotej Księgi Absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2014-04-07 13:06 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W dniu 4 kwietnia 2014 roku odbyła się uroczystość umieszczenia w Złotej Księdze kolejnych 40. nazwisk absolwentów ZUT w Szczecinie roczników 2011/12 i 2012/13. – Nie jest dzisiaj sztuką rozpocząć studia, trudniej jest je skończyć, ale najtrudniej jest skończyć je … Czytaj więcej
138
Wpisy do Złotej Księgi Absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2014-04-07 13:06 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 4 kwietnia 2014 roku odbyła się uroczystość umieszczenia w Złotej Księdze kolejnych 40. nazwisk absolwentów ZUT w Szczecinie roczników 2011/12 i 2012/13. – Nie jest dzisiaj sztuką rozpocząć studia, trudniej jest je skończyć, ale najtrudniej jest skończyć je … Czytaj więcej
139
Nasi złoci

2014-04-07 10:41 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Najlepszych absolwentów, często w towarzystwie rodziny i znajomych, powitał w imieniu władz Uczelni prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. ZUT. - Nie jest dzisiaj sztuką rozpocząć studia, trudniej jest je skończyć, ale najtrudniej jest skończyć je w takim stylu, jak zrobili to, obecni tutaj dzisiaj, nasi absolwenci – powiedział prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT, podczas spotkania, które miało miejsce 4 kwietnia 2014 roku w sali Senatu Uczelni.

Absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którzy uzyskali średnią ocen w czasie studiów nie niższą niż 4,9 zaś z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre oraz ukończyli studia w terminie określonym planem studiów zostają wyróżnieni przez rektora Uczelni poprzez wpisanie do Złotej Księgi Absolwentów, wręczenie listu gratulacyjnego oraz medalu pamiątkowego.

W dniu 4 kwietnia 2014 roku odbyła się uroczystość umieszczenia w Księdze kolejnych 40. nazwisk naszych absolwentów roczników 2011/12 i 2012/13.140
Wykład profesora Zorana Tuntev

2014-04-07 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

We wtorek, 8.04.2014, zapraszamy na spotkanie z profesorem Zoranem Tuntev z St. Kliment Ohridski University w Ohrid, Macedonia.
Profesor wygłosi krótki wykład pt. "Macedonia - terra incognita?", w ramach którego przedstawi sytuację Macedonii na tle krajów Europy, a także opowie o siedmiu cudach miasta Ohrid.
Zapraszamy: wtorek, godz. 14.00, sala 14 w budynku przy ul. Żołnierskiej 47.
141
Wykład profesora Zorana Tuntev

2014-04-07 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

We wtorek, 8.04.2014, zapraszamy na spotkanie z profesorem Zoranem Tuntev z St. Kliment Ohridski University w Ohrid, Macedonia.
Profesor wygłosi krótki wykład pt. "Macedonia - terra incognita?", w ramach którego przedstawi sytuację Macedonii na tle krajów Europy, a także opowie o siedmiu cudach miasta Ohrid.
Zapraszamy: wtorek, godz. 14.00, sala 14 w budynku przy ul. Żołnierskiej 47.
142
Wykład profesora Zorana Tuntev

2014-04-07 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

We wtorek, 8.04.2014, zapraszamy na spotkanie z profesorem Zoranem Tuntev z St. Kliment Ohridski University w Ohrid, Macedonia.
Profesor wygłosi krótki wykład pt. "Macedonia - terra incognita?", w ramach którego przedstawi sytuację Macedonii na tle krajów Europy, a także opowie o siedmiu cudach miasta Ohrid.
Zapraszamy: wtorek, godz. 14.00, sala 14 w budynku przy ul. Żołnierskiej 47.
143
Wykład profesora Zorana Tuntev

2014-04-07 10:21 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

We wtorek, 8.04.2014, zapraszamy na spotkanie z profesorem Zoranem Tuntev z St. Kliment Ohridski University w Ohrid, Macedonia.
Profesor wygłosi krótki wykład pt. "Macedonia - terra incognita?", w ramach którego przedstawi sytuację Macedonii na tle krajów Europy, a także opowie o siedmiu cudach miasta Ohrid.
Zapraszamy: wtorek, godz. 14.00, sala 14 w budynku przy ul. Żołnierskiej 47.
144
Grand Prix dla Chóru Kameralnego ZUT!

2014-04-07 09:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że Na VIII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który odbył sie w dniu 5 kwietnia w Szemudzie, Chór Kameralny ZUT w Szczecnie zdobył Grand Prix. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=757902167562802&set=a.663685906984429.1073741829.171249896228035&type=1&theater

Cieszy nas ta nagroda ogromnie, zwłaszcza, że jako zespół, który bierze udział w kampani społecznej "Szczecin z całego serca polecam AMBASADOR" Chór Kameralny ZUT podjął się organizacji Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Pasyjnego, który odbędzie sie w dniach 11-13.04 w Szczecinie. Na który serdecznie zapraszamy.     Szczegóły na stronie http://festival.szczecin.pl/
145
Uwaga studenci, decyzje w sprawie: stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego oraz zapomóg można odbierać w dziekanacie w terminie od 2 - 19.04.2014 r. w godz. 8-15 w pok. 27

2014-04-07 08:03 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

146
ZIP S1 rok III

2014-04-06 13:58 - WIZUT - Zmiany w planie

Wykład z przedmiotu obieralnego "Technologie mobilne" prowadzony przez dr. inż. R. Maciaszczyka, zostaje przeniesiony z dnia 9 kwietnia 2014 na dzień 23 kwietnia 2014. Sala i godziny pozostają bez zmian.

147
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim

2014-04-04 12:53 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Proszę zgłaszać się po odbiór decyzji do dziekanatu, pokój nr 15.
148
Rekrutacja do chóru

2014-04-04 12:49 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu koncertować i podróżować z nami....

To przyjdź! Zapraszamy!


W każdy poniedziałek i środę o godzinie 17.00. do siedziby chóru przy ulicy Wyspiańskiego 1 w Szczecinie.


Dodatkowe informacje:

tel. 501 011 920, e-mail: chaps@zut.edu.pl oraz na stronie http://chaps.zut.edu.pl/portal/


149
Informacja dla studentów niepełnosprawnych

2014-04-04 12:32 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszamy studentów z dysfunkcją wzroku na zajęcia paraolimpijskiej dyscypliny sportu - goalball.
Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinie 17:00, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 18 im. Noblistów Polskich przy ul. Witkiewicza 40.

Więcej informacji i zapisy u Pana Krzysztofa Kustra, tel. 721 968 103
150
ZUT GÓRĄ w górach … relacja z Akademickich Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w Narciarstwie Alpejskim

2014-04-04 12:10 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Po rocznej przerwie  odbyły się  Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Narciarstwie Alpejskim. Zawody przeprowadzono w  pięknej karkonoskiej miejscowości Szpindlerowym Młynie. Starowali zawodnicy szczecińskich uczelni. Niestety ,mimo wcześniejszych deklaracji na imprezę nie dojechała ekipa Politechniki Koszalińskiej. Wyjeżdżając ze Szczecina mieliśmy obawy o warunki narciarski. Tegoroczna zima nie rozpieszczała  miłośników ” białego szaleństwa”. Spotkała nas miła niespodzianka. Trasy narciarskie były doskonale przygotowane. Rywalizację sportowa ,drużynowo, wygrał ZUT i to zarówno wśród pań jak i panów . Drużyna kobiet wystąpiła w składzie: Justyna Miszczak WBiHZ, Iga Śmierzchalska WBiA, Anna Pietkiewicz WBiA, Paulina Zielińska WBiA Panowie wystąpili w składzie: Kacper Zając WBiA, Marcin Urbański WIMiM, Damian Kaczorowski WIMiM, Jędrzej Zając WKŚiR, Jędrzejczak Krzysztof WBiA Zawodnicy ZUT odnieśli także sukcesy w konkurencjach indywidualnych. Najlepszym zawodnikiem okazał się zdobywca trzech złotych medali  Marcin Urbański. Kacper Zając trzykrotnie zajmował II miejsce. Z medalami wróciły także Iga Śmierzchalska i  Justyna Miszczak. Opiekunem i trenerem reprezentacji był Józef  Lemke. Najlepszą zawodniczką została zdobywczyni trzech złotych medali Katarzyna Orszulik  z Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo uroczyście odbyło się zakończenie zawodów.  W ładnej scenerii wzbogaconej o dekoracje przywieźone ze Szczecina puchary  najlepszym  wręczali przedstawiciele władz naszej uczelni Rektor Włodzimierz Kiernożycki i Prorektor  ds. Studenckich Jacek Wróbel. W tej sympatycznej uroczystości brali także udział; Barbara  Kromolnick z US, Zbigniew Lipczyński prezes Z Ś AZS, Andrzej Stec prezes Klubu Olimpijczyka, Danuta Maciejewska  

151
Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji na staże dla studentów

2014-04-04 11:53 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

W związku z prowadzoną rekrutacją na staże w obszarach: Planowania, Łańcucha Dostaw, Zapewnienia Jakości przez firmę bama ... POLSKA Sp. z o.o. do zakładu zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. Biuro Karier ZUT serdecznie zaprasza studentów osta...
152
Zapraszamy do udziału w akcji "Zbiórka Krwi - to nie żart!"

2014-04-04 11:43 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

153
Zapraszamy do udziału w akcji "Zbiórka Krwi - to nie żart !"

2014-04-04 11:38 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

154
Zapraszamy do udziału w akcji "Zbiórka Krwi - to nie żart !"

2014-04-04 10:02 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

155
Zapraszamy do udziału w akcji Zbiórka Krwi - to nie żart !

2014-04-04 09:40 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Samorząd Studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy pomocy m.in. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz fundacji DKMS Polska - organizuje wyda...
156
Staże dla studentów - spotkanie 7.04.2014 r.

2014-04-04 09:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

157
Zapraszamy do udziału w akcji "Zbiórka Krwi - to nie żart !"

2014-04-04 09:06 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Samorząd Studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy pomocy m.in. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz fundacji DKMS Polska - organizuje wydarzenie pt. "Zbiórka Krwi - to nie żart !".

Głównym celem akcji jest zbiórka krwi wśród studentów Naszej uczelni, a także rejestracja jak największej ilości potencjalnych dawców szpiku kostnego.

158
Wyjątkowa publikacja zbiorowa studentów Wydziału Elektrycznego!

2014-04-03 16:19 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

Miło jest nam poinformować, że ukazała się wyjątkowa publikacja opracowana przez dr hab. inż. Romana Kaszyńskiego, prof. ZUT, współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Innowacyjne projekty w inżynierii biomedycznej i robotyce”. Wydawnictwo to powstało w ramach projektu … Czytaj więcej
159
Wyjątkowa publikacja zbiorowa studentów Wydziału Elektrycznego!

2014-04-03 16:19 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Miło jest nam poinformować, że ukazała się wyjątkowa publikacja opracowana przez dr hab. inż. Romana Kaszyńskiego, prof. ZUT, współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Innowacyjne projekty w inżynierii biomedycznej i robotyce”. Wydawnictwo to powstało w ramach projektu … Czytaj więcej
160
Staże dla studentów

2014-04-03 14:57 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W związku z prowadzoną rekrutacją na  staże w obszarach: Planowania, Łańcucha Dostaw, Zapewnienia Jakości przez firmę Bama ... POLSKA Sp. z o.o. do  zakładu zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. Biuro Karier ZUT serdecznie zaprasza studentów ostatnich lat studiów  (I i II stopnia) oraz studentów zaocznych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 7 kwietnia  br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali nr 328 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Piastów 18  Zapoczątkowuje pobieranie plikuUlotka informacyjna
161
Targi Pracy - 9 kwietnia 2014r.

2014-04-03 13:54 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

9 kwietnia 2014 roku w Szczecinie w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1 odbędą się Targi Pracy.  To doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła i nawiązać pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą. Więcej informacji  
http://www.targipracy.szczecin.pl/new/index.php?s2=o_targach
162
Staż w firmie bama ... POLSKA Sp. z o.o. - spotkanie informacyjne

2014-04-03 11:51 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W związku z prowadzoną rekrutacją na staże w obszarach: Planowania, Łańcucha Dostaw, Zapewnienia Jakości przez firmę bama ... POLSKA Sp. z o.o. do zakładu zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. Biuro Karier ZUT serdecznie zaprasza studentów ostatnich lat studiów (I i II stopnia) oraz studentów zaocznych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 7 kwietnia  br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali nr 328 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki przy Al. Piastów 18. bama ... POLSKA Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą branży obuwniczej i chemicznej należącą do międzynarodowej firmy rodzinnej S.C. Johnson.
163
Osiągnięcia doktorantów na wydziale technologii i inżynierii chemicznej zut w roku 2013

2014-04-02 14:50 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

164
Sukces członka-sympatyka Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Akson

2014-04-02 14:26 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

Miło nam poinformować o sukcesach Bartłomieja Błeszyńskiego – ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie – który uczestniczy w pracach Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Akson jako członek-sympatyk. Praca licealisty, zatytułowana „Ramię wspomagane”, doceniona została przez jury Konkursu Naukowego E(x)plory 2014 … Czytaj więcej
165
Odbiór decyzji w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

2014-04-02 14:25 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Prosimy studentów, którzy składali wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, o odbiór decyzji dotyczących tego stypendium. Decyzje nieodebrane do dnia 9.04.2013 r. do godziny 15:00 zostaną wysłane pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
166
Konferencja r@bbIT_2014

2014-04-02 14:25 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji r@bbIT_2014, która jest wydarzeniem mającym na celu promowanie i rozwój współpracy środowiska biznesu oraz szkolnictwa akademickiego w obrębie sektora IT w regionie. W ramach konferencji r@bbIT_2014 odbędą się targi pracy IT, prezentacje firm, spotkania z … Czytaj więcej
167
Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetem Medycznym mają zaszczyt zaprosić do udziału w II Łódzkim Sympozjum Doktorantów Chemii

2014-04-02 13:20 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

168
Zaproszenie na II Sympozjum nt. „Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014 r.)”

2014-04-02 11:49 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniach 8-9 lipca 2014r. w Szczecinie (przy ulicy Pułaskiego 10, Aula im. Prof. Józefa Kępińskiego) odbędzie się II Sympozjum nt. „Postępy  w  badaniach  i zastosowaniach  fotokatalizatorów   na  bazie  ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014 r.)”. Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami fotokatalizy z wykorzystaniem TiO2 zapraszamy do udziału w konferencji. Więcej informacji o konferencji na stronie: www.tio2.zut.edu.pl
169
Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie

2014-04-02 10:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

W dniu 14.04.2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali A209 (ul.Sikorskiego 37) odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia trzeciego stopnia w dyscyplinach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika. Program spotkania: Informacje na temat studiów doktoranckich na Wydziale … Czytaj więcej
170
Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie

2014-04-02 10:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

W dniu 14.04.2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali A209 (ul.Sikorskiego 37) odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia trzeciego stopnia w dyscyplinach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika. Program spotkania: Informacje na temat studiów doktoranckich na Wydziale … Czytaj więcej
171
Zapraszamy na wykłady: ZUBR - the program for computer-aided design of digital systems on programmable logic (PLD/CPLD/FPGA)

2014-04-02 10:37 - WIZUT - Aktualności

Zapraszamy na wykłady poświęcone tematyce: ZUBR - the program for computer-aided design of digital systems on programmable logic (PLD/CPLD/FPGA), prowadzone przez Prof., DSc, Phd, Valerego Salauyou z The Higher State College of Communications z Mińska.

Pierwsze wykłady odbędą się w następujących terminach:

 • 7.04.2014 r. /poniedziałek nieparzysty/ w godzinach 14.00-20.00
 • 8.04.2014 r. /wtorek nieparzysty/ w godzinach 10.00-12.00

w sali WI2-16 w budynku Wydziału przy ul. Żołnierskiej 52.

Treść cyklu wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

 1. About ZUBR.
 2. The methods of combinatorial circuits synthesis.
 3. A total characteristic of the methods of the combinatorial circuits synthesis.
 4. The method of synthesis of single-level combinatorial circuits(schemes) (method M1) and by using of mounting connection of outputs on OR (method M2).
 5. The method of synthesis of two-level combinatorial circuits (method M3) and with simultaneous creation of values of output variables (method M4).
 6. The method of synthesis of multilevel combinatorial circuits with usage of chains of feedbacks (method M5) and the method of synthesis of complicated multilevel combinatorial circuits (method M6).
 7. The methods of synthesis of finite state automations (FSM).
 8. A total characteristic of the FSM synthesis methods.
 9. The Models of the FSMs.
 10. The method of synthesis of classes A and B of fast FSMs (method À1) and of complicated FSMs (method À2).
 11. The methods of synthesis of FSMs of the class C, D, F, and E (methods À3, A4, A5, and A6).
 12. The methods of synthesis of FSMs of combined model ADE, AD, AE, and BF (methods À7, A8, A9, and A10).
 13. The choice of model of the FSM and the choice of a method of synthesis of the FSM (method À12).
 14. Verification of FSMs (method À11).
 15. The methods of minimization of completely specified FSMs Mealy and Moore (method F1 and F2) and of incompletely specified FSMs Mealy and Moore (method F3 and F4).
 16. Using packet ZUBR.

Kolejne wykłady zostaną przeprowadzone w terminie do końca roku akad. 2013/2014 o czym zainteresowanych powiadomimy.

Za udział w cyklu wykładów studenci mogą uzyskać 2 punkty ECTS.

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników naszego Wydziału!

172
Kolejni profesorowie w ZUT

2014-04-02 09:22 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W dniu wczorajszym Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim i pracownikom nauki i sztuki.  
Tytuł profesora nauk biologicznych odebrała prof. Katarzyna Kavetska z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, natomiast tytuł profesora nauk technicznych otrzymał prof. Zbigniew Paszkowski z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Nominowanym serdecznie gratulujemy! http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,766,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html
173
Wykład posłanki Magdaleny Kochan poświęcony polityce społecznej

2014-04-02 08:56 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

174
Wykład posłanki Magdaleny Kochan poświęcony polityce społecznej

2014-04-02 08:56 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

175
Wykład posłanki Magdaleny Kochan poświęcony polityce społecznej

2014-04-02 08:56 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

176
Wykład posłanki Magdaleny Kochan poświęcony polityce społecznej

2014-04-02 08:56 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

177
Zapraszamy na V edycję Międzynarodowego Sympozjum Naukowego dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”

2014-04-02 08:33 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

178
Zapraszamy na V edycję Międzynarodowego Sympozjum Naukowego dla Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”

2014-04-02 08:30 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

179
Ogłoszenie Uczelnianego Centrum Informatyki

2014-04-01 14:53 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W związku z koniecznością przeniesienia urządzeń ze starej serwerowni do nowej, w dniu 3 kwietnia od godziny 10.00, mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu w Domach Studenckich i Hotelach Asystenckich. 

Przepraszamy za utrudnienia
180
Aktualizacja planów zajęć dla S1 Inżynieria Chemiczna i Procesowa - 01.04.2014

2014-04-01 13:35 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

181
Wyjazd na Targi HANNOVER MESSE 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-01 13:06 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

W załączeniu przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych na wyjazd w dniu 7.04.2014 r. do Hannoveru na Międzynarodowe Targi HANNOVER MESSE 2014 (18 osób z II roku kierunku Teleinformatyka oraz 26 osób z II roku z kierunku Automatyka i Robotyka). Z uwagi … Czytaj więcej
182
09 kwietnia 2014 r. w godz. 9.00 - 15.00 odbędą się TARGI PRACY w Szczecinie

2014-04-01 12:31 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

183
Agnieszka Łempicka została Ambasadorem Centrum Księgowego

2014-04-01 11:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Miło nam zakomunikować, że studentka Naszego Wydziału Agnieszka Łempicka (S2, I rok, sp. RiFJG) została Ambasadorem centrum księgowego (centrum usług wspólnych) Metro Services PL. Zapraszamy Studentów do współpracy z Ambasadorem. Zapoczątkowuje pobieranie plikuWięcej informacji tu
184
Agnieszka Łempicka została Ambasadorem Centrum Księgowego

2014-04-01 11:07 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Miło nam zakomunikować, że studentka Naszego Wydziału Agnieszka Łempicka (S2, I rok, sp. RiFJG) została Ambasadorem centrum księgowego (centrum usług wspólnych) Metro Services PL. Zapraszamy Studentów do współpracy z Ambasadorem. Zapoczątkowuje pobieranie plikuWięcej informacji tu
185
Zapisy elektroniczne do jednostek dot. wyboru Opiekuna prac dyplomowych - ZAPISY

2014-04-01 11:00 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

W dniach 02-04.2014 roku dla studentów II roku (stacjonarne i niestacjonarne) odbędą się zapisy elektroniczne do jednostek dot. wyboru Opiekuna prac dyplomowych

W dniach od 02-04.04.2014 r.

dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

odbędą się zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego

dot. wyboru Opiekuna pracy dyplomowej

 

Logowanie odbędzie się poprzez internet na stronie naszego wydziału  www.ekonomia.zut.edu.pl

zakładka -  Dla Studenta

Logowanie odbywa się na podstawie

wpisania loginu (numer albumu) i hasła (PESEL)

 

ZAPISY ELEKTRONICZNE WG HARMONOGRAMU:

Ø   S1 EK - studia stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia – 02.04.2014 r. >>> ZAPISY ZAKOŃCZONE <<<

Ø   S1 TiR - studia stacjonarne I stopnia kierunek Turystyka i rekreacja – 02.04.2014 r. >>> ZAPISY ZAPISY ZAKOŃCZONE <<<

Ø   S1 Z – studia stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie – 03.04.2014 r.  >>> ZAPISY ZAPISY ZAKOŃCZONE <<<

Ø   N1 EK - studia niestacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia – 03.04.2014 r.  >>> ZAPISY ZAPISY ZAKOŃCZONE <<<

 

 

 

ZASADY ZAPISÓW ELEKTRONICZNYCH DO JEDNOSTEK WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 DOT. WYBORU OPIEKUNA PRACY DYPLOMOWEJ

 
 1. Zapisy elektroniczne przeprowadzane są do Jednostek Wydziału Ekonomicznego w ramach limitów przyjętych Uchwałą Rady Wydziału:
  Studia stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia  

Lp.

Limity przydziału studentów

Nazwa Jednostki WEK

Kierownik Jednostki WEK

1

17

Katedra Ekonomii

Dr hab. inż. Irena Łącka

2

16

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. zw. Czesław Sułkowski

3

10

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

4

6

Katedra Marketingu

Prof. zw. Leonid Worobjow

5

9

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. zw. Jan Zawadzki

6

0

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Prof. zw. Michał Świtłyk

7

13

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8

0

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

 

71 studentów

 

 

            Studia stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie  

Lp.

Limity przydziału studentów

Nazwa Jednostki WEK

Kierownik Jednostki WEK

1

10

Katedra Ekonomii

Dr hab. inż. Irena Łącka

2

7

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. zw. Czesław Sułkowski

3

9

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

4

4

Katedra Marketingu

Prof. zw. Leonid Worobjow

5

0

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. zw. Jan Zawadzki

6

14

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Prof. zw. Michał Świtłyk

7

15

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8

0

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

 

59 studentów

 

 

    Studia stacjonarne I stopnia kierunek Turystyka i rekreacja  

Lp.

Limity przydziału studentów

Nazwa Jednostki WEK

Kierownik Jednostki WEK

1

15

Katedra Ekonomii

Dr hab. inż. Irena Łącka

2

0

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. zw. Czesław Sułkowski

3

6

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

4

4

Katedra Marketingu

Prof. zw. Leonid Worobjow

5

5

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. zw. Jan Zawadzki

6

0

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Prof. zw. Michał Świtłyk

7

0

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8

15

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

 

45 studentów

 

 

  Studia niestacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia  

Lp.

Limity przydziału studentów

Nazwa Jednostki WEK

Kierownik Jednostki WEK

1

0

Katedra Ekonomii

Dr hab. inż. Irena Łącka

2

5

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. zw. Czesław Sułkowski

3

17

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

4

0

Katedra Marketingu

Prof. zw. Leonid Worobjow

5

0

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. zw. Jan Zawadzki

6

0

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Prof. zw. Michał Świtłyk

7

0

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8

0

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

 

22 studentów

 

 

 
 1. Zapisy do Jednostek WEK student dokonuje na podstawie własnego loginu i hasła.
 2. Student dokonuje wyboru Jednostki WEK wg 3 kryteriów:

Ø  pierwszego wyboru (priorytetowa),

Ø  drugiego wyboru (rezerwowa),

Ø  trzeciego wyboru (rezerwowa).

                Nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Po przeprowadzeniu zapisów administrator przesyła wyniki wyborów do dziekanatu.
 2. Dziekanat przygotowuje listy i przekazuje Kierownikom poszczególnych Jednostek.
 3. Kierownik Jednostki dokonuje wyboru studentów wg ustalonych limitów i gotowe listy przesyła do dziekanatu.
 4. Ostateczne wyniki wyborów zostają podane do wiadomości poszczególnym Jednostkom WEK i studentom, w tym w formie publikacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Wydziału.
 
 1. Studenci, którzy nie dokonają zapisów elektronicznych, zostaną decyzją Dziekana przydzieleni do Jednostki w ramach wolnych limitów. 
186
Zapisy elektroniczne do jednostek dot. wyboru Opiekuna prac dyplomowych - ZAPISY

2014-04-01 11:00 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniach 02-04.2014 roku dla studentów II roku (stacjonarne i niestacjonarne) odbędą się zapisy elektroniczne do jednostek dot. wyboru Opiekuna prac dyplomowych

W dniach od 02-04.04.2014 r.

dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

odbędą się zapisy elektroniczne do Jednostek Wydziału Ekonomicznego

dot. wyboru Opiekuna pracy dyplomowej

 

Logowanie odbędzie się poprzez internet na stronie naszego wydziału  www.ekonomia.zut.edu.pl

zakładka -  Dla Studenta

Logowanie odbywa się na podstawie

wpisania loginu (numer albumu) i hasła (PESEL)

 

ZAPISY ELEKTRONICZNE WG HARMONOGRAMU:

Ø   S1 EK - studia stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia – 02.04.2014 r. >>> ZAPISY ZAKOŃCZONE <<<

Ø   S1 TiR - studia stacjonarne I stopnia kierunek Turystyka i rekreacja – 02.04.2014 r. >>> ZAPISY ZAPISY ZAKOŃCZONE <<<

Ø   S1 Z – studia stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie – 03.04.2014 r.  >>> ZAPISY ZAPISY ZAKOŃCZONE <<<

Ø   N1 EK - studia niestacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia – 03.04.2014 r.  >>> ZAPISY ZAPISY ZAKOŃCZONE <<<

 

 

 

ZASADY ZAPISÓW ELEKTRONICZNYCH DO JEDNOSTEK WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 DOT. WYBORU OPIEKUNA PRACY DYPLOMOWEJ

 
 1. Zapisy elektroniczne przeprowadzane są do Jednostek Wydziału Ekonomicznego w ramach limitów przyjętych Uchwałą Rady Wydziału:
  Studia stacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia  

Lp.

Limity przydziału studentów

Nazwa Jednostki WEK

Kierownik Jednostki WEK

1

17

Katedra Ekonomii

Dr hab. inż. Irena Łącka

2

16

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. zw. Czesław Sułkowski

3

10

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

4

6

Katedra Marketingu

Prof. zw. Leonid Worobjow

5

9

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. zw. Jan Zawadzki

6

0

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Prof. zw. Michał Świtłyk

7

13

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8

0

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

 

71 studentów

 

 

            Studia stacjonarne I stopnia kierunek Zarządzanie  

Lp.

Limity przydziału studentów

Nazwa Jednostki WEK

Kierownik Jednostki WEK

1

10

Katedra Ekonomii

Dr hab. inż. Irena Łącka

2

7

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. zw. Czesław Sułkowski

3

9

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

4

4

Katedra Marketingu

Prof. zw. Leonid Worobjow

5

0

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. zw. Jan Zawadzki

6

14

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Prof. zw. Michał Świtłyk

7

15

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8

0

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

 

59 studentów

 

 

    Studia stacjonarne I stopnia kierunek Turystyka i rekreacja  

Lp.

Limity przydziału studentów

Nazwa Jednostki WEK

Kierownik Jednostki WEK

1

15

Katedra Ekonomii

Dr hab. inż. Irena Łącka

2

0

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. zw. Czesław Sułkowski

3

6

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

4

4

Katedra Marketingu

Prof. zw. Leonid Worobjow

5

5

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. zw. Jan Zawadzki

6

0

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Prof. zw. Michał Świtłyk

7

0

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8

15

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

 

45 studentów

 

 

  Studia niestacjonarne I stopnia kierunek Ekonomia  

Lp.

Limity przydziału studentów

Nazwa Jednostki WEK

Kierownik Jednostki WEK

1

0

Katedra Ekonomii

Dr hab. inż. Irena Łącka

2

5

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości

Prof. zw. Czesław Sułkowski

3

17

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Dr hab. Teodor Skotarczak, prof. ZUT

4

0

Katedra Marketingu

Prof. zw. Leonid Worobjow

5

0

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii

Prof. zw. Jan Zawadzki

6

0

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami

Prof. zw. Michał Świtłyk

7

0

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

Dr hab. Grażyna Karmowska, prof. ZUT

8

0

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki

Dr hab. Bogusław Stankiewicz, prof. ZUT

 

22 studentów

 

 

 
 1. Zapisy do Jednostek WEK student dokonuje na podstawie własnego loginu i hasła.
 2. Student dokonuje wyboru Jednostki WEK wg 3 kryteriów:

Ø  pierwszego wyboru (priorytetowa),

Ø  drugiego wyboru (rezerwowa),

Ø  trzeciego wyboru (rezerwowa).

                Nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Po przeprowadzeniu zapisów administrator przesyła wyniki wyborów do dziekanatu.
 2. Dziekanat przygotowuje listy i przekazuje Kierownikom poszczególnych Jednostek.
 3. Kierownik Jednostki dokonuje wyboru studentów wg ustalonych limitów i gotowe listy przesyła do dziekanatu.
 4. Ostateczne wyniki wyborów zostają podane do wiadomości poszczególnym Jednostkom WEK i studentom, w tym w formie publikacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Wydziału.
 
 1. Studenci, którzy nie dokonają zapisów elektronicznych, zostaną decyzją Dziekana przydzieleni do Jednostki w ramach wolnych limitów. 
187
Imieniny w Kinie Zamek - specjalna promocja!

2014-04-01 09:00 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przygotował niespodziankę dla osób obchodzących w kwietniu imieniny! Dla solenizantów i osób towarzyszących bilet na seanse:
 • 2D w cenie 10 zł - dla 1 osoby,
 • 3D w cenie 13 zł - dla 1 osoby
Promocja obowiązuje w dniu imienin :) Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej...
Zapraszamy!
188
Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim - 60 wystawców, kilka tysięcy odwiedzających – kilkaset ofert pracy!

2014-04-01 08:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

„Szukacie pracy, stażu, praktyk? Zamierzacie zmienić dotychczasowe zajęcie? A może chcecie po prostu porozmawiać z przedstawicielami różnych firm, by móc lepiej zaplanować ścieżkę swojej kariery i rozwoju?” – Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza do udziału w największych Targach Pracy na Pomorzu Zachodnim, które odbędą się już 9 kwietnia w hali przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie. Impreza co roku przyciąga kilkudziesięciu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. Podczas Targów będzie można spotkać się z nie tylko z firmami reprezentującymi różne specjalności ale także służbami mundurowymi (np. policja) zachęcającymi do wstąpienia w ich szeregi. W tegorocznej edycji Targów pojawią się firmy m.in. z branży finansowej (ING Bank Śląski, Aviva Sp. z o.o.), handlowej (NETTO, Jeronimo Martins), produkcyjnej (DGS, Cargotec), medycznej (Promedica 24), czy motoryzacyjnej (Volkswagen Poznań Sp z o.o.). Swoją reprezentację będą miały także agencje pośrednictwa pracy (Randstad, LSJ Group, Unikadr), również z Niemiec. Osoby zainteresowane autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji będą miały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje,  lub wziąć udział w ciekawych warsztatach:
 • "Poznaj swoje prawa w pracy" - Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
 • "Sztuka autoprezentacji" - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • "Profesjonalne CV przepustką do kariery" - Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego
 • "Jak zadbać o swój wizerunek w sieci?" - LSJ Group
Wystawcy tegorocznej edycji Targów Pracy będą mieli do zaproponowania łącznie kilkaset ofert pracy, staży i praktyk zarówno dla poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego jak i wykwalifikowanych specjalistów.

Czym są Targi Pracy? Targi Pracy to przede wszystkim okazja spotkania w jednym czasie i jednym miejscu, przedstawicieli różnych firm oraz porozmawiania z nimi na temat możliwości zatrudnienia, odbycia stażu czy praktyki. Targi Pracy, jak co roku stanowią swoistą platformę umożliwiającą nawiązanie nieskrępowanego i bezpośredniego kontaktu obydwu stronom rynku pracy (pracodawcy – poszukujący pracy). Do kogo kierowana jest impreza? Na Targi zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa ale przede wszystkim studentów i absolwentów zachodniopomorskich uczelni, którzy albo szukają pierwszego doświadczenia zawodowego (staż, praktyka, zatrudnienie) albo już teraz - w czasie studiów - chcą dowiedzieć się czego „wymarzony pracodawca” będzie od nich oczekiwał, gdy za parę lat opuszczą mury uczelni i wejdą na rynek pracy. Targi Pracy są także otwarte dla osób chcących odmiany w swoim życiu zawodowym, lub najzwyczajniej – szukających pracy. Dla wszystkich, udział w imprezie jest oczywiście bezpłatny. Co na celu mają Targi Pracy? Co mogą dać uczestnikom? Targi Pracy, najprościej ujmując, mają na celu ułatwienie mieszkańcom naszego miasta i regionu znalezienie (zmianę) pracy bądź zdobycie wiedzy pozwalającej już dziś właściwie pokierować ścieżką swojego rozwoju. Więcej o imprezie na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.targipracy.szczecin.pl oraz Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.facebook.com/TargiPracySzczecin Targi Pracy dofinansowane są ze środków Gminy Miasto Szczecin.
189
r@bbIT - spotkanie z technologią IT

2014-03-31 15:05 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

9 kwietnia 2014 roku na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie o nazwie r@bbIT, czyli relacje akademicko-biznesowe IT. 
 • Ponad 20 światowych i lokalnych firm IT poszukujących pracowników (Targi Pracy IT), 
 • Prezentacje o potrzebach rynkowych i wymaganych kompetencjach zawodowych, 
 • Prelekcje i pokazy wyjaśniające najnowsze technologie,
 • Pokazy osiągnięć dydaktycznych Wydziału Informatyki ZUT, 
 • Warsztaty z agencją doradztwa zawodowego LSJ Group - wymagana wcześniejsza rejestracja. 

Szczegółowy plan wydarzeń znajduje się na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknierabbit.zut.edu.pl
Zapraszamy studentów i pracowników do udziału w tym wydarzeniu. 

Data wydarzenia: 9 kwietnia (środa) 2014 roku od godziny 10.00 do 16.00

Miejsce: Wydział Informatyki ZUT przy ulicy Żołnierskiej 52. 

190
Zapraszamy na wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny termicznych procesów separacji

2014-03-31 13:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT zaprasza pracowników naukowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych na wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny termicznych procesów separacji: prof. dr inż. hab. Jerzego Maćkowiaka z TU Dortmund (Niemcy), oraz mgr inż Jana F. Maćkowiaka i dr inż. Jana Wojdala, z firmy ENVIMAC Polska Sp. z o.o. (Ostrów Wlkp.). Wykłady odbędą sie w dniu 3 kwietnia (czwartek) w godz. 930-1100 w audytorium I WTiICh – budynek Nowa Chemia. Tematy wykładów:
 1. J. Maćkowiak - “Postępy w modelowaniu procesów  hydrauliki i wymiany masy w kolumnach wypełnionych”,
 2. J. Maćkowiak, J. F. Maćkowiak (referent), J. Wojdal, J. Szust  - ”Intensyfikacja procesu rektyfikacji  na przykładzie modernizacji instalacji do rektyfikacji TDI”.

Dyrektor Instytutu
Józef Nastaj

191
Zapraszamy na wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny termicznych procesów separacji

2014-03-31 13:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT zaprasza pracowników naukowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych na wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny termicznych procesów separacji: prof. dr inż. hab. Jerzego Maćkowiaka z TU Dortmund (Niemcy), oraz mgr inż Jana F. Maćkowiaka i dr inż. Jana Wojdala, z firmy ENVIMAC Polska Sp. z o.o. (Ostrów Wlkp.). Wykłady odbędą sie w dniu 3 kwietnia (czwartek) w godz. 930-1100 w audytorium I WTiICh – budynek Nowa Chemia. Tematy wykładów:
 1. J. Maćkowiak - “Postępy w modelowaniu procesów  hydrauliki i wymiany masy w kolumnach wypełnionych”,
 2. J. Maćkowiak, J. F. Maćkowiak (referent), J. Wojdal, J. Szust  - ”Intensyfikacja procesu rektyfikacji  na przykładzie modernizacji instalacji do rektyfikacji TDI”.

Dyrektor Instytutu
Józef Nastaj

192
Zapraszamy na wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny termicznych procesów separacji

2014-03-31 13:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT zaprasza pracowników naukowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych na wykłady wybitnych specjalistów z dziedziny termicznych procesów separacji: prof. dr inż. hab. Jerzego Maćkowiaka z TU Dortmund (Niemcy), oraz mgr inż Jana F. Maćkowiaka i dr inż. Jana Wojdala, z firmy ENVIMAC Polska Sp. z o.o. (Ostrów Wlkp.). Wykłady odbędą sie w dniu 3 kwietnia (czwartek) w godz. 930-1100 w audytorium I WTiICh – budynek Nowa Chemia. Tematy wykładów:
 1. J. Maćkowiak - “Postępy w modelowaniu procesów  hydrauliki i wymiany masy w kolumnach wypełnionych”,
 2. J. Maćkowiak, J. F. Maćkowiak (referent), J. Wojdal, J. Szust  - ”Intensyfikacja procesu rektyfikacji  na przykładzie modernizacji instalacji do rektyfikacji TDI”.

Dyrektor Instytutu
Józef Nastaj

193
Akcja Akademik 2014-2015

2014-03-31 13:11 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Podajemy dyżury przyjmowania wniosków przez Wydziałowe Komisje Mieszkaniowe na poszczególnych wydziałach. 

Przypominamy o konieczności przestrzegania terminów Akcji Akademik, w tym terminów: zapisów w akademikach oraz składania wniosków. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej http://www.zut.edu.pl/zut-studenci/start/regulaminy.html  
194
Rekrutacja 2014 - Mierz wysoko. Ułóż karierę swoich marzeń z EY

2014-03-31 12:25 - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Firma doradcza EY rozpoczyna wiosenną rekrutację. Do 7 kwietnia kandydaci - studenci i absolwenci m. in. kierunków biznesowych, prawniczych, ścisłych i informatyki - mogą przesyłać swoje aplikacje. EY zatrudni blisko 200 osób w sześciu biurach na terenie Polski: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu we Wrocławiu oraz po raz pierwszy w Łodzi. O wyborze najlepszych, nie przesądzą jedynie kwalifikacje kandydatów – będą się liczyć także kompetencje ‘miękkie’, których znaczenie w środowisku pracy jest równie ważne, jak przygotowanie merytoryczne.
Absolwentom studiów magisterskich oraz studentom ostatniego roku, EY zaoferuje zatrudnienie na stanowiskach asystenckich. Rekrutacja jest prowadzona do wszystkich działów firmy: Audytu, Doradztwa Biznesowego, Podatkowego i Prawnego oraz Transakcyjnego. Ponadto, studenci I roku studiów magisterskich mogą aplikować na płatne praktyki, które są pierwszym krokiem w kierunku
stałego zatrudnienia w EY.
 • Wśród kandydatów poszukujemy osób z dobrymi wynikami i ciekawymi osiągnięciami podczas studiów. Zwracamy również uwagę na znajomość języka angielskiego oraz zdolności analityczne. Ważne dla nas są także kompetencje miękkie studentów, takie jak np. komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy zespołowej, które bardzo liczą się w dynamicznym i wymagającym zaangażowania środowisku pracy – tłumaczy Anna Woźniak, Menedżer ds. Rekrutacji w EY.

Oferta EY dla osób rozpoczynających karierę zawodową jest bardzo konkurencyjna. EY gwarantuje pracę w międzynarodowym zespole specjalistów i doradców świadczących usługi dla firm z kilkudziesięciu sektorów gospodarki.
 • Szkolenia, przejrzysta i usystematyzowana ścieżka kariery, możliwość zdobywania doświadczenia podczas realizowania projektów dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, stabilność zatrudnienia, jak również bogaty i zróżnicowany pakiet świadczeń pozapłacowych – oferowanych w ramach programu EY Care & Wellness – to elementy naszej oferty jako pracodawcy. Jesteśmy za to doceniani od lat. Nasza firma cieszy się największym prestiżem wśród studentów - o czym świadczy pozycja lidera w rankingach najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce - zapewnia Anna Woźniak.

W tym roku po raz pierwszy prowadzimy rekrutację także w Łodzi dla osób zainteresowanych audytem.
W tym roku dodatkowo będziemy prowadzić rekrutację do Zespołu Centralnego Wsparcia Audytu w Łodzi, który bezpośrednio współpracuje z klientami oraz naszymi zespołami audytowymi w zakresie prowadzenia podstawowych procedur badania finansowego - dodaje.
Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieey.com.pl/kariera do 7 kwietnia br.
Firmę oraz atmosferę w niej panującą można obserwować na Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieFacebook.com/EY.Kariera


O firmie EY (dawniej Ernst & Young)
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe i prawne, doradztwo biznesowe oraz transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi 2 zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.
Od lat firma doradcza EY zajmuje pozycję lidera w rankingach najbardziej pożądanych pracodawców na
polskim rynku. W 2013 roku firma po raz kolejny zdobyła m.in. tytuł ‘Pracodawcy Roku’ w rankingu AIESEC, tytuł ‘Idealny pracodawca’ w rankingu Universum, zajęła również pierwsze miejsce w badaniu MBE Student Index (kategorie: Audyt, Doradztwo Podatkowe, Doradztwo Biznesowe, Zarządzanie Ryzykiem, Księgowość i kontroling), a także pierwsze miejsce w badaniu Europejskiego Stowarzyszenia
Studentów Prawa ELSA - jako najbardziej atrakcyjne i najczęściej wybierane miejsce pracy przez studentów prawa. We wrześniu 2013 roku firma EY została uznana w badaniu Universum ‘World’s Most Attractive Employers’ za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę na świecie wśród firm świadczących profesjonalne usługi.
195
Zajęcia z dr hab. I. Rejer

2014-03-31 11:27 - WIZUT - Zmiany w planie

Zajęcia z przedmiotu Aplikacje ASP.NET z grupą I32 z dnia 3.04.14 (godz. 8-14) zostają przeniesione na 25.04.14 (piątek) w godzinach 8-15.

196
Dobrowolny Rok Ekologiczny - praktyka w Meklemburgii

2014-03-31 08:58 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

197
Grupa I1n-30

2014-03-29 11:26 - WIZUT - Zmiany w planie

Zmiany w planie od 27.04.2014 dla grupy laboratoryjnej A i B. Proszę o sprawdzenie aktualnego planu.

198
r@bbIT - wydarzenie branży IT

2014-03-29 07:01 - WIZUT - Aktualności

9 kwietnia 2014 roku (środa) na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - r@bbIT, czyli relacje akademicko-biznesowe IT.

rabbIT

Ponad 20 światowych i lokalnych firm IT, prezentacje o potrzebach rynkowych i wymaganych kompetencjach zawodowych, ciekawe prelekcje techniczne, pokazy najnowszych technologii firm IT, a także pokazy osiągnięć dydaktycznych WI ZUT.

Plan wydarzeń znajduje się na stronie rabbit.zut.edu.pl


Uwaga Studenci, specjalnie dla Was agencja doradztwa zawodowego LSJ przeprowadzi warsztaty na temat Wizerunku w sieci i autoprezentacji.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Na zgłoszenia czekamy do 7 kwietnia 2014 roku. Zarejestruj się już teraz!

Zapraszamy pracowników i studentów do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

199
Kom. nr 11 z 26-03-2014 r

2014-03-28 12:49 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

icon Kom. nr 11 z 26-03-2014 r

o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2014/2015 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów

200
Gdańska konferencja BIOTECH 2014 dla młodych naukowców

2014-03-27 14:31 - WIZUT - Strony dla doktorantów

biotechSamorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej (SDPG) zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w  Konferencji BioTech 2014, która odbędzie się w dniach04-05 lipca 2014 roku na terenie Politechniki Gdańskiej. Obowiązującym językiem jest angielski.

Opłata konferencyjna wynosząca od 100 zł obejmuje: wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Zorganizowanie Konferencji o tak preferencyjnych warunkach, możliwe jest dzięki przychylności Szanownych Władz Uczelni.

Głównym celem organizatorów konferencji jest stworzenie atmosfery sprzyjającej swobodnej wymianie doświadczeń na temat badań realizowanych przez młodych naukowców w obszarze inżynierii i nauk środowiskowych. Oczekuje się również naukowców integrujących w swych badaniach wiedzę dotyczącą kwestii technicznych, przyrody i biologii. W pierwszej edycji Konferencji BioTech wyniki swoich badań naukowych zaprezentowało kilkudziesięciu młodych naukowców z całej Polski natomiast druga edycja cieszyła się liczbą ponad 100 uczestników.

Poruszana tematyka jest szczególnie ważna dla rozwoju potencjału naukowego młodej kadry akademickiej z całego kraju i nawiązania międzynarodowej, interdyscyplinarnej współpracy.

Obowiązujące terminy zgłoszeń w 2014 roku:

 • 2 maja – wystąpienia ustne,
 • 2 maja – publikacje do druku,­
 • 29 maja – sesja posterowa.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na stronie internetowej http://sdpg.pg.gda.pl/btc/

201
Spotkanie w sprawie PRAKTYK ZAWODOWYCH

2014-03-27 12:28 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Spotkania informacyjne z opiekunem praktyk zawodowych (dr Anną Sworowską) odbędą się w następujących terminach:
- w dniu 31 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. o godz. 16.45 w sali 8(J) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie,
- w dniu 2 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 17.30 w sali 124(Ż) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Ekonomia,
- w dniu 6 kwietnia 2014 r. (niedziela) o godz. 13.45 w sali 204(Ż) dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Ekonomia.
Spotkanie dla studentów II roku jest OBOWIĄZKOWE.
202
Spotkanie w sprawie PRAKTYK ZAWODOWYCH

2014-03-27 12:05 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

  Spotkania informacyjne z opiekunem praktyk zawodowych (dr Anną Sworowską) odbędą się w następujących terminach: - w dniu 31 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. o godz. 16.45 w sali 8(J) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie, - w dniu 2 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 17.30 w sali 124(Ż) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Ekonomia, - w dniu 6 kwietnia 2014 r. (niedziela) o godz. 13.45 w sali 204(Ż) dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Ekonomia.   Spotkanie dla studentów II roku jest OBOWIĄZKOWE.
203
Rejs żaglowcem Pogoria po Morzu Śródziemnym- informacja w aktualnościach

2014-03-27 09:10 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

204
Zajęcia dla studentów skierowanych na powtarzanie ćwiczeń audytoryjnych z przedmiotu Analiza matematyczna na studiach N1

2014-03-27 08:48 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Informujemy, że zajęcia dla osób skierowanych na powtarzanie ćwiczeń audytoryjnych z przedmiotu Analiza Matematyczna (dawniej „Matematyka 2″ lub „Metody matematyczne w …”) na studiach N1 odbywać się będą przez 5 najbliższych zjazdów, począwszy od 29.03.2014 w soboty w godzinach 8:15-9:45 … Czytaj więcej
205
Spotkania informacyjne z młodzieżą z Gorzowa Wielkopolskiego

2014-03-27 08:42 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

W dniu 25 marca przedstawiciele Wydziału Elektrycznego spotkali się młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych Gorzowa Wielkopolskiego. Dr inż. Marcin Hołub, Prodziekan do spraw organizacji i rozwoju, zachęcał do podjęcia studiów na wydziale młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego. W tym czasie, młodzieży klas maturalnych … Czytaj więcej
206
Program Praktyk Letnich Skanska

2014-03-27 08:40 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Skanska, wiodąca, światowa firma budowlana i deweloperska, poszukuje kandydatów do Programu Praktyk Letnich na stanowisku elektryka. Kandydaci powinni być studentami studiów magisterskich lub ostatniego roku studiów inżynierskich szeroko pojętych kierunków elektrycznych. Zakres obowiązków podczas praktyki: udział w procesie przygotowania ofert … Czytaj więcej
207
Żeglarska przygoda na żaglowcu STS "Pogoria"

2014-03-27 08:13 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Zapraszamy studentów ZUT na rejs historycznym żaglowcem "Pogoria" po Morzu Śródziemnym. Po raz pierwszy w historii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie współorganizuje wraz ze Szczecińską Szkołą pod Żaglami rejs na dużym żaglowcu (STS "Pogoria"). Termin wyprawy: 21.11.2014 r. – 30.11.2014 r. Zapisy trwają, decyduje kolejność zgłoszeń. Nie musisz mieć doświadczenia żeglarskiego, wystarczą: chęć zdobycia nowych doświadczeń i żądza przygód. Podczas rejsu wszyscy uczestnicy będą stanowić załogę żaglowca, pełniąc zarówno w dzień jak i w nocy wachty nawigacyjne. Nie zabraknie przyjemności i typowo żeglarskich obowiązków - czeka cię stawianie żagli, sterowanie żaglowcem, wspinanie się na wysokie maszty. Podczas wyprawy odwiedzimy piękne zakątki francuskiego i włoskiego wybrzeża. To wspaniała okazja, aby "posmakować" wielkich żagli. Szczerze polecamy. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej:  www.rejs.zut.edu.pl

Zapoczątkowuje pobieranie pliku

208
Grupa I1-212/A

2014-03-26 15:59 - WIZUT - Zmiany w planie

Laboratoria dla grupy I1-212/A z przedmiotu "Bazy danych" będą realizowane w piątki w godz. 16-18 w sali WI1-011 do odwołania.

209
Grupa I1-222/B

2014-03-26 15:55 - WIZUT - Zmiany w planie

Laboratoria dla grupy I1-222/B z przedmiotu "Bazy danych" będą realizowane w poniedziałki nieparzyste w godz. 8-10 w sali WI1-317 oraz we wtorki parzyste w godz. 10-12 w sali WI1-307 do odwołania.

210
BioTech 2014 – konferencja dla doktorantów i młodych pracowników naukowych

2014-03-26 15:52 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w Konferencji BioTech 2014. Konferencja odbędzie się w dniach 04 – 05 lipca 2014 roku na terenie Politechniki Gdańskiej. Obowiązującym językiem jest angielski. Głównym ce|em organizatorów konferencji jest … Czytaj więcej
211
Grupa I1-210/B

2014-03-26 15:42 - WIZUT - Zmiany w planie

Laboratoria dla grupy I1-210/B z przedmiotu "Bazy danych" w czwartki, godz. 18-20 będą realizowane w sali WI1-011 do odwołania.

212
Organizacja Studencka IAESTE działająca przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

2014-03-26 14:03 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz studentów uczelni technicznych, w ponad 90 krajach na całym świecie.

Poprzez naszą działalność wielu studentów z Polski mogło odbyć zagraniczne płatne praktyki studenckie.
Aktualnie poszukujemy kandydatów, którzy chcą zaangażować się w aktywną działalność na rzecz IAESTE.

"Dzięki nam możesz:
- poznać zagranicznych studentów wywodzących się z różnorodnych kultur, - brać udział w warsztatach Case Week,
- podszkolić swoje umiejętności miękkie, tak bardzo doceniane dziś przez pracodawcę,
- profesjonalnie kontaktować się z firmami i współpracować z nimi,
- przeżyć przygodę życia wyjeżdżając na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 80 krajów, - organizować wydarzenia nawet na dwieście osób
- w końcu zacząć używać języka angielskiego"

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na profilu portalu facebook -

https://www.facebook.com/events/1427108844202085/?ref=2&ref_dashboard_filter=upcoming

Ponadto zapraszamy na naszą odnowioną stronę internetową:
http://zut.beta.iaeste.pl/

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Eltman Koordynator wiosennej Akcji Rekrutacyjnej IAESTE
213
Zapraszenie do udziału w seminarium nt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

2014-03-25 11:35 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. realizujące w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria), Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i UniversitatAutònoma de Barcelona (Hiszpania) innowacyjny projekt w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" nt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

zaprasza studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do udziału w seminarium upowszechniająco-informującym, które odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w budynku przy ulicy K. Janickiego 31 w sali 10, godz. 8.45..

Zgłoszenia udziału w seminarium będą przyjmowane przez formularz zgłoszenia dostępny na stronach:
www.nauka-dla-biznesu.pl i www.studia-przypadku.pl   W razie pytań proszę kontaktować się z: - Współorganizatorem seminarium ze strony Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie: dr inż. Piotrem Ogonowskim, piotr.ogonowski@zut.edu.pl - Koordynatorem projektu: prof. US dr hab. inż. Kesrą Nermendem, kesra@wneiz.pl Dla uczestników poczęstunek w przerwach oraz lunch.
  ZAPPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA   
214
Zapraszenie do udziału w seminarium nt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

2014-03-25 11:35 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. realizujące w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w St. Gallen (Szwajcaria), Uniwersytetem Duisburg-Essen (Niemcy) i UniversitatAutònoma de Barcelona (Hiszpania) innowacyjny projekt w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" nt. „Innowacyjna metoda nauczania szansą wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki",

zaprasza studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do udziału w seminarium upowszechniająco-informującym, które odbędzie się w dniu 31 marca 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w budynku przy ulicy K. Janickiego 31 w sali 10, godz. 8.45..

Zgłoszenia udziału w seminarium będą przyjmowane przez formularz zgłoszenia dostępny na stronach:
www.nauka-dla-biznesu.pl i www.studia-przypadku.pl   W razie pytań proszę kontaktować się z: - Współorganizatorem seminarium ze strony Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie: dr inż. Piotrem Ogonowskim, piotr.ogonowski@zut.edu.pl - Koordynatorem projektu: prof. US dr hab. inż. Kesrą Nermendem, kesra@wneiz.pl Dla uczestników poczęstunek w przerwach oraz lunch.
  ZAPPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA   
215
Wyniki postępowania kwalifikującego do przyznania stypendium “zamawianego” na II roku S1 AR i S1 TI na semestr letni roku akademickiego 2013/14

2014-03-25 09:04 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla studentów

Pliki do pobrania Decyzje o przyznaniu/odmowie przyznania stypendium można odbierać od dnia 26.03.2014 r. od godziny 9:00 w pokoju A201 w budynku przy ul. Sikorskiego 37.
216
"Akcja Akademik" - informacje na stronie Wydziałowej w aktualnościach

2014-03-25 08:26 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

217
Dzień Informacji Gospodarczej

2014-03-21 13:31 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

W dniu 26.03.2014 r. odbędzie się Dzień Informacji Gospodarczej (więcej w załączniku) Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik
218
Dzień Informacji Gospodarczej

2014-03-21 13:31 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W dniu 26.03.2014 r. odbędzie się Dzień Informacji Gospodarczej (więcej w załączniku) Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik
219
Dzień Informacji Gospodarczej

2014-03-21 13:31 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniu 26.03.2014 r. odbędzie się Dzień Informacji Gospodarczej (więcej w załączniku) Zapoczątkowuje pobieranie plikuZałącznik
220
Wydział Elektryczny podczas „Wiosny nowych technologii”

2014-03-18 16:51 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

13 marca 2014 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie odbyło się spotkanie pt. „Wiosna nowych technologii”. Celem wydarzenia było przedstawienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych bogatej oferty szkół wyższych z województwa zachodniopomorskiego, a przede wszystkim zainteresowanie … Czytaj więcej
221
Informacja Uczelnianego Centrum Informatyki

2014-03-18 08:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

W ostatnim okresie pojawiły się pewne problemy z dostępem do niektórych usług w tym poczty elektronicznej. W większości przypadków wynikają one z niestosowania podstawowych reguł bezpieczeństwa przez użytkowników usług sieciowych.

Hasła powinny spełniać następujące kryteria: co najmniej 8 znaków, nie mogą zawierać w sobie słowa ze słownika, zawierać powinny za to duże i małe litery, znaki specjalne (np. &%$#) i cyfry.

Hasło początkowe nadane przez administratora powinno być zmienione.

Procedurę zmiany hasła można przeprowadzić na stronie: www.zut.edu.pl/zh.

Przypominamy, ze hasła należy systematycznie zmieniać - nie rzadziej niż co 3 miesiące

222
Informacja Uczelnianego Centrum Informatyki

2014-03-18 08:56 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

W ostatnim okresie pojawiły się pewne problemy z dostępem do niektórych usług w tym poczty elektronicznej. W większości przypadków wynikają one z niestosowania podstawowych reguł bezpieczeństwa przez użytkowników usług sieciowych. Hasła powinny spełniać następujące kryteria: co najmniej 8 znaków, nie mogą zawierać w sobie … Czytaj więcej
223
Spotkanie dla Nauczycieli akademickich WTiICh dotyczące jakości kształcenia

2014-03-17 12:08 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Spotkanie dla Nauczycieli akademickich Wydziału Technologii i Inżynierii Chemiczne z Panem Prorektorem ds. Kształcenia dr hab. inż. Witolda Biedunkiewicza prof. nadzw. odbędzie się 25 marca 2014r. o godz. 12.15 w Audytorium I im. prof. Tadeusza Rosnera ul. Piastów 42. Spotkanie będzie dotyczyło jakości kształcenia.
224
Targi Kół Naukowych Wydziału Elektrycznego

2014-03-17 11:54 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Wydarzenia

Z inicjatywy Samorządu Studenckiego 28 lutego zorganizowane zostały Targi Kół Naukowych. Odbyły się one w budynku Wydziału przy ul. 26 kwietnia w godzinach 10:00 – 15:00. Była to doskonała okazja na zaprezentowanie działalności i sukcesów studenckich kół naukowych naszego wydziału. … Czytaj więcej
225
Poczta elektroniczna. Ważna informacja !

2014-03-17 10:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Informacja Uczelnianego Centrum Informatyki. W ostatnim okresie pojawiły się pewne problemy z dostępem do niektórych usług w tym poczty elektronicznej. W większości przypadków wynikają one
z niestosowania podstawowych reguł bezpieczeństwa przez użytkowników usług sieciowych. Hasła powinny spełniać następujące kryteria: co najmniej 8 znaków, nie mogą zawierać w sobie słowa ze słownika, zawierać
powinny za to duże i małe litery, znaki specjalne (np. &%$#) i cyfry.
Hasło początkowe nadane przez administratora powinno być zmienione.
Procedurę zmiany hasła można przeprowadzić na stronie:
www.zut.edu.pl/zh. Przypominamy, ze hasła należy systematycznie zmieniać - nie rzadziej niż co 3 miesiące
226
Problemy z działaniem poczty

2014-03-17 10:18 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W ostatnim okresie pojawiły się pewne problemy z dostępem do niektórych usług w tym poczty elektronicznej. W większości przypadków wynikają one z niestosowania podstawowych reguł bezpieczeństwa przez użytkowników usług sieciowych. Hasła powinny spełniać następujące kryteria:
 • co najmniej 8 znaków,
 • nie mogą zawierać w sobie słowa ze słownika,
 • zawierać powinny za to duże i małe litery,
 • znaki specjalne (np. &%$#) i cyfry.
Hasło początkowe nadane przez administratora powinno być zmienione. Procedurę zmiany hasła można przeprowadzić na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zut.edu.pl/zh/ Przypominamy, ze hasła należy systematycznie zmieniać - nie rzadziej niż co 3 miesiące.
227
zmiana terminów zajęć z prof. Rogozą

2014-03-14 11:15 - WIZUT - Zmiany w planie

Zajęcia z prof. W. Rogozą odbędą się zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. zajęcia z PD dla grupy I2-14 z dnia 14.04.14 odbędą się 19.03.14 w godzinach 8.15-10.00 w sali 100Wi2

2. zajęcia z PD dla grupy I2-14 z dnia 28.04.14 odbędą się 26.03.14 w godzinach 8.15-10.00 w sali 100Wi2

3. zajęcia z PD I dla grupy I1-30,C odbędą się zamiast 14.04.2014 w dniu 21.03.14 w godzinach 8.15-10 w Sali 17 WI2

4. zajęcia z PD I dla grupy I1-30,C odbędą się zamiast 28.04.2014 w dniu 28.03.14 w godzinach 8.15-10 w Sali 17 WI2

5. wykład z przedmiotu Programowanie w języku C# dla grupy I1-30 zamiast w dniu 11.04.14 odbędzie się w dniu 24.03.14 w godzinach 14.15-16.00 w Sali 128 WI1

6. wykład z przedmiotu Programowanie w języku C# dla grupy I1-30 zamiast w dniu 25.04.14 odbędzie się w dniu 31.03.14 w godzinach 14.15-16.00 w Sali 128 WI1

7. zajęcia laboratoryjne  z przedmiotu Programowanie w języku C# dla grupy I1-30C zamiast w dniu 11.04.14 odbędą się w dniu 23.05.14 w godzinach 12.15-14 w Sali 309 WI1

8. zajęcia laboratoryjne  z przedmiotu Programowanie w języku C# dla grupy I1-30C zamiast w dniu 25.04.14 odbędą się w dniu 30.05.14 w godzinach 12.15-14 w Sali 309 WI1

228
Kolejne spotkanie z cyklu „Biznes i przemysł dla studentów”

2014-03-13 14:12 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Zapraszamy na drugi w roku akademickim 2013/2014 wykład z cyklu „Biznes i przemysł dla studentów”. 10 kwietnia przedstawiciel firmy RW Swiss Automation sp. z o.o. – partnera przemysłowego Wydziału Elektrycznego – przybliży Wam następujące zagadnienia: 1. Transfer realnych linii produkcyjnych … Czytaj więcej
229
Zaplanuj swój sukces z Karierosferą!

2014-03-13 10:52 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR już po raz trzynasty zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie z szeroko pojętej wiedzy biznesowej. Karierosfera składa się z 3 etapów – testu on-line na www.karierosfera.pl (7 -24 marca 2014), pisemnego testu pisanego jednocześnie w największych ośrodkach akademickich w Polsce (1 kwietnia) oraz case study – 11 kwietnia we Wrocławiu. Całość zakończy uroczysta Gala Finałowa, na której zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu. Każdy z uczestników może sprawdzić swoją wiedzę w 1 z 6 dziedzin, nad którymi opiekę sprawują Patroni – współpracujące ze stowarzyszeniem firmy. Nagrodą główną jest płatna praktyka w firmie, która jest Patronem Dziedziny. W tegorocznej edycji do wyboru są następujące dziedziny:

PwC

Finanse Przedsiębiorstw

EY

Audyt

ING Bank Śląski

IT w Bankowości

Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

 Prawo

PZU

Sprzedaż

EY

 Prawo Podatkowe

Partnerem Strategicznym Karierosfery jest PZU, natomiast Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Miasta Wrocław. W ramach lokalnych działań Koła Naukowego Marketingu WNEiZ US udało się pozyskać takich partnerów jak: NETTO, ZPPZ Lewiatan, Technopark Pomerania, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademickie Biuro Karier oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości US, Credit Agricole PŻM, Elite Card, Multikino, Teatr Współczesny w Szczecinie, Targi Pracy. Medialnie wspierają nas: Głos Szczeciński, TVP Szczecin, Infoludek.pl, Radio BAS, Telewizja Pomerania, HOT Magazine. Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Szczecin, Rektor Uniwersytetu szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Koszalińskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina.

Wykaz szkoleń w ramach tegorocznej edycji konkursu

Granice wolności w biznesie

Ryszard Siwiec - ZPPZ Lewiatan

14.03.2014, godz. 12:00-13:00

100

WNEiZ

Aula Nowa

Przedsiębiorczość a prawo podatkowe

Piotr Bejnarowicz - ZPPZ Lewiatan

17.03.2014, godz, 10:00 - 11:30

100

WNEiZ

s. 005

Profesjonalna obsługa klienta

Kamil Wagnowski - Credit Agricole

18.03.2014 r. , godz. 12:00 - 14:00

30

WNEiZ

s. 0203

Marketing osobisty - czyli jak stać się perłą na rynku pracy?

Michał Andrzejewski

19.03.2014 r., godz. 12:00

30

WNEiZ

s.415

Design Thinking - jak stworzyć produkt doskonały?

Paweł Żebrowski - Regionalne Centrun Innowacji i Transferu Technologii

19.03.2014 r, godz. 9:00 - 13:00

30

w budynku RCIiTT ul. Jagiellońska 20-21

to w RCIITT jest - nie trzeba pisma

Zarządzanie czasem

Netto

19.03.2014 r., godz. 9:00 - 16:00

14

WNEiZ

23 IEP

Inteligencja finansowa

Maciej Koj

20.03.2014 r.. godz. 10:00

30

WNEiZ

s. 0201

Idea ubezpieczeń oraz sukcesja spadkowa

Prudential Polska - Ubezpieczenia

20.03.2014 r., godz. 12:00 - 14:00

WNEiZ

s. 0201

Zarządzanie czasem

Netto

21.03.2014 r., godz. 9:00-16:00

14

WNEiZ

s. 01

Przedsiębiorczość technologiczna - gdzie w Szczecinie szukać wsparcia.

Technopark Pomerania

21.03.2014 r. 10:00-12:00

30

WNEiZ

s.415

 

230
Komunikat nr 3 Dziekana WI ZUT z dnia 12 marca 2014 r.

2014-03-12 15:01 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Komunikat nr 3

Dziekana Wydziału Informatyki ZUT

z dnia 12 marca 2014 r.

Uprzejmie proszę nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia 20 marca br. w godzinach 10.00-14.00 o umożliwienie studentom uczestnictwa w konferencji „Data Scientist - the sexiest job of the 21st century” odbywającej się budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20. W przypadku zwolnienia studenta, zalecam odtworzenie utraconych z tego powodu efektów kształcenia w dalszej części semestru.

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński

231
Konferencja pt. "Postępy w katalizie heterogenicznej"

2014-03-12 13:50 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W dniach 12-13 czerwca 2014 w  Międzyzdrojach odbędzie się konferencja pt. „Postępy w katalizie heterogenicznej” dedykowana Prof. Walerianowi Arabczykowi z okazji Jego 70. urodzin.
Więcej informacji o konferencji na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.pkh.zut.edu.pl 
232
Problemy z działaniem poczty

2014-03-12 12:32 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Jeżeli mają Państwo problem z działaniem poczty, proszę przeprowadzić procedurę zmiany hasła. Warunki zmiany hasła:
 • stare i nowe hasło muszą się różnić
 • hasło musi mieć minimum 8 znaków i musi zawierać przynajmniej trzy z warunków: małe litery, wielkie litery, cyfry, znaki specjalne (np. _*;#%)
 • znaki nie mogą się powtarzać po sobie np. aa 111
Link do strony umożliwiającej zmianę hasła. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zut.edu.pl/zh/
233
Uwaga! W dniu dzisiejszym (12.03.2014) nie działa serwer licencji

2014-03-12 12:28 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku z pracami prowadzonymi przez UCI w dniu dzisiejszy (12.03.2014) nie działa serwer licencji umożliwiający uruchamianie programów udostępnianych przez UCI - Matlab, MathCAD, AutoCad 2009, Mathematica Origin 8, Statistica. Szczególnie dotyczy to sal 117 oraz 119.
234
Studia doktoranckie - aktualizacja planu zajęć dla semestru 4

2014-03-11 12:27 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

235
Wystawa przyrządów pomiarowych Agilent Technologies

2014-03-11 08:31 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Serdecznie zapraszamy w dniu 12.03.2014 do odwiedzenia stoiska firmowego AM Technologies, na 1 piętrze przy Czytelni Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie W godzinach 10.00 – 15.00 prezentowana będzie m.in. poniższa aparatura pomiarowa oraz naukowo-badawcza firmy Agilent … Czytaj więcej
236
XIX Edycja Konkursu Siemensa

2014-03-10 14:31 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Do 31 marca br. składać można wnioski do Konkursu o Nagrodę Siemensa, służącego promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z … Czytaj więcej
237
Studia doktoranckie - aktualizacja planu zajęć dla semestru 8 oraz analizy instrumentalnej

2014-03-10 10:18 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

238
W A Ż N E!!! DOTYCZY POCZTY

2014-03-10 08:30 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Osoby które nie mogą zalogować się do poczty lub nie mogą wysłać e-maila powinny zmienić hasło  link: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zut.edu.pl/zh/
239
W A Ż N E!!! DOTYCZY POCZTY

2014-03-10 08:30 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Osoby które nie mogą zalogować się do poczty lub nie mogą wysłać e-maila powinny zmienić hasło  link: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zut.edu.pl/zh/
240
Poszukiwani kandydaci na doktoranta i stanowisko badacza (PostDoc)

2014-03-10 07:43 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska poszukuje kandydatów na doktoranta i postdoc’a, w ramach projektu
„Post-Combustion CO2 Capture on New Solid Sorbents and Application in a Moving Bed Reactor (Wychwytywanie CO2 ze spalin przy użyciu nowych sorbentów stałych oraz ich zastosowanie w reaktorze z ruchomym złożem)” (SolSorb) finansowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Projekt realizowany jest przez 3 lata (od 1 marca 2014 do 28 lutego 2017).

Aplikacja powinna zawierać: Doktorant:
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich z technologii lub inżynierii chemicznej
 • CV
 • List motywacyjny
 • Wykaz dorobku publikacyjnego (artykuły, patenty, wystąpienia konferencyjne)
 • Opinia promotora pracy magisterskiej
PostDoc:
 • Odpis dyplomu dr z technologii lub inżynierii chemicznej
 • CV
 • List motywacyjny
 • Wykaz dorobku publikacyjnego (artykuły, patenty, wystąpienia konferencyjne)
 • Opinia promotora pracy doktorskiej
Doświadczenie w prowadzeniu badań o zbliżonej tematyce - mile widziane. Zgłoszenia proszę przesyłać pod adresem: urszula.narkiewicz@zut.edu.pl do 15 kwietnia 2014

Początek zatrudnienia – 1 maja 2014 Do pobrania: Zapoczątkowuje pobieranie plikuTreść ogłoszenia
241
Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia

2014-03-07 14:30 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Uprzejmie informujemy, że uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się: Elektrotechnika – w dniu 10.03.2014 r. o godz. 8:00 w sali A209 Automatyka i Robotyka – w dniu 11.03.2014 r. o godz. 15:00 w sali A209 … Czytaj więcej
242
4. Międzynarodowy Festiwal Wynalazków w Iranie

2014-03-06 12:39 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprasza do uczestnictwa w 4. Międzynarodowym Festiwalu Wynalazków w Iranie, który odbędzie się w Sziraz w dniach 22 – 25 kwietnia 2014 r. Koszt uczestnictwa jednostek sfery nauki wynosi 2200 zł / 1 zgłoszenie. Dla … Czytaj więcej
243
Spotkania informacyjne – Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

2014-03-06 12:36 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

W najbliższym tygodniu, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta odbędą się trzy spotkania informacyjne. W poniedziałek, w dniu 10 marca 2014 r., o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie z tegorocznym amerykańskim stypendystą Fulbrighta, panem Michałem Wilczewskim, który aktualnie robi doktorat na … Czytaj więcej
244
Stypendia dla Doktorantów w ramach projektu - "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja"

2014-03-06 11:29 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieInformacje i załączniki
Zapoczątkowuje pobieranie plikuNa co zwrócić uwagę - WAŻNE
245
Francuska nagroda dla autorów najlepszych polskich prac doktorskich w dziedzinie energii

2014-03-05 12:49 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Ogłoszenia dla pracowników

Informujemy, że Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Warszawie ogłosiły konkurs na najlepsze polskie prace doktorskie (z lat 2012-2013) z szeroko pojętej dziedziny energii. Szczegółowe warunki konkursu orz wzory dokumentów znaleźć można na stronie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2014/02/17/marie-sklodowska-curie-thesis-award-in-the-field-of-energy/. Aplikacje przesyłać należy na adres … Czytaj więcej
246
Uwaga! Przerwa w działaniu usługi poczty elektronicznej ZUT

2014-03-04 15:15 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W związku z koniecznością przeniesienia serwerów do nowej serwerowni usługa poczty elektronicznej ZUT nie będzie dostępna od piątku od godziny 12:00 do godzin popołudniowych w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy
247
Moda na biznes w Szczecinie! Warsztaty dla studentów

2014-03-04 09:51 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Business 4 Students to jednodniowe wydarzenie, które połączy ze sobą świat studentów i świat biznesu. Pierwsza taka inicjatywa w Szczecinie będzie miała miejsce już 12 marca, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Business 4 Students skierowane jest do wszystkich studentów szczecińskich uczelni, w ramach którego odbędą się interaktywne warsztaty prowadzone przez najważniejszych biznesmenów, liderów w swojej branży. Warsztaty dotyczyć będą takich tematów, jak skąd czerpać inspiracje w biznesie, jak skutecznie swój pomysł przekuć w biznes i jak skutecznie go sprzedać. Ponadto, studenci dowiedzą się wszystkiego o znajomościach i o tym, jak budować swoją sieć kontaktów. Celem wydarzenia jest chęć rozwoju przedsiębiorczości szczecińskich studentów poprzez zajęcia grupowe i wspólną dyskusję z prelegentami. W trakcie wydarzenia studenci będą mogli zapoznać się z ofertą staży firm lokalnych: Bagietka, Metro Services, Arvato, Genpact i projekt MATRIX ZPSB. Więcej informacji na stronie wydarzenia na Facebooku (#b4s). Zapisy na warsztaty trwają do 10 marca. Aplikacja dostępna jest na stronie www.szczecin.aiesec.pl
248
KONKURS dla studentów i absolwentów: Żywienie w pigułce

2014-03-04 07:47 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie
249
Turniej warcabowy – 3 marca, godz. 18.15

2014-02-26 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

W poniedziałek, 3 marca, o godz. 18.15 w s. 13, ul. Żołnierska 47, zapraszamy studentów naszego Wydziału na „Turniej warcabowy” z udziałem studentów zagranicznych studiujących u nas w ramach programu Erasmus. Zainteresowani grą lub kibicowaniem powinni do piątku (28.02) zgłosić się mailowo do dr Joanny Hernik (jhernik@zut.edu.pl) Będą nagrody, przekąski i napoje
250
Turniej warcabowy – 3 marca, godz. 18.15

2014-02-26 08:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

W poniedziałek, 3 marca, o godz. 18.15 w s. 13, ul. Żołnierska 47, zapraszamy studentów naszego Wydziału na „Turniej warcabowy” z udziałem studentów zagranicznych studiujących u nas w ramach programu Erasmus. Zainteresowani grą lub kibicowaniem powinni do piątku (28.02) zgłosić się mailowo do dr Joanny Hernik (jhernik@zut.edu.pl) Będą nagrody, przekąski i napoje
251
Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina

2014-02-25 12:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

dla Studentów, Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Wnioski o stypendium naukowe, kandydaci na stypendystów winni składać w Urzędzie Miasta w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło przy ul. Odrowąża) w terminie od 3 marca do 10 marca 2014r. do godz. 15.00, szczegóły w poniższym linku: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp?soid=7771769400514CF7AA4FEE10CCEE20A3&target=program
252
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia - aktualizacja 24.02.2014

2014-02-24 14:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

253
Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne II stopnia

2014-02-21 14:40 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

254
Uwaga! studenci I roku II° kierunków: Rybactwo i Towaroznawstwo

2014-02-21 14:05 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

W związku z przedłużoną rekrutacją na studia drugiego stopnia na kierunkach: Rybactwo oraz Towaroznawstwo zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się od 3 marca 2014.
255
Zmiana godzin przyjęć WKR

2014-02-21 13:59 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Od dnia 24.02.2014 do 27.02.2014r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WNoŻiR będzie pełniła dyżury od godziny 13 do 14 w pokoju 39 (Ul. K. Kazimierza 4).
256
Lista studentów przyjętych w pierwszej rekrutacji

2014-02-21 11:04 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów przyjętych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia 

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Grabczak

Sara

4.0

3.53

5.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

6.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

7.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

8.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

257
Rusza nabór do chóru akademickiego im prof. Jana Szyrockiego

2014-02-20 09:54 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Główny nabór noworoczny odbędzie się w dniach: 3 marca 2014 (poniedziałek) w godzinach 17.00-19.00  i  5 marca 2014 (środa) w godzinach 17.00-19-00
w siedzibie chóru przy ulicy Wyspiańskiego 1 w Szczecinie.
A bezterminowo zapraszamy w każdy poniedziałek i środę od 17:00 do 19:00
Serdecznie zapraszamy.
Dodatkowe informacje:
tel. 501 011 920
e-mail: chaps@zut.edu.pl
258
Dziekan wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów

2014-02-19 12:10 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

259
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecia

2014-02-18 12:34 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Stypendia

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

icon 2014 STYPENDIA NAUKOWE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN (171.99 kB)

260
Kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin

2014-02-17 21:05 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

261
Konkurs na prace "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

2014-02-17 21:02 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

262
Przedłużenie internetowej rejestracji

2014-02-14 14:53 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Informujemy, że został otwarty Internetowy System Rekrutacyjny. Kandydaci mogą logować się do 21 lutego br.
263
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia

2014-02-14 14:41 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

264
Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo, którzy na dzień 14.02.2014 r. dopełnili wszelkich stosownych formalności

2014-02-14 14:16 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

4.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

5.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

6.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

7.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

8.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

9.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

10.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

2.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

3.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

4.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bielecka

Agata

4.0

3.89

2.

Dubiel

Paulina

5.0

4.7

3.

Falenczyk

Paulina

5.0

4.71

4.

Karpińska

Magdalena

5.0

4.16

5.

Krasucka

Paulina

4.0

3.87

6.

Latkowska

Agnieszka

4.0

4.04

7.

Mieczkowska

Malwina

4.0

3.55

8.

Splinter

Joanna

4.0

3.99

9.

Szczerbak

Małgorzata

3.5

3.5

10.

Urbańska

Małgorzata

4.5

4.18

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunek Towaroznawstwo Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne II stopnia       

Lp.

Nazwisko

Imię

Dyplom

Średnia

1.

Bugara

Karolina

4.0

3.89

2.

Kanciała

Kornel

3.5

3.66

3.

Kaszek

Adrianna

4.5

3.76

4.

Klauze

Magdalena

5.0

4.5

5.

Kulik

Paulina

3.5

3.82

6.

Sadownik

Joanna

4.0

4.28

265
Wyniki testu kwalifikacyjnego na TŻiŻCz

2014-02-14 11:45 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista osób które, przystąpiły i zdały test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 1. Sara Grabczak.
266
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

2014-02-14 11:04 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o … Czytaj więcej
267
ANKIETA RADY MŁODYCH NAUKOWCÓW NT. HABILITACJI

2014-02-14 10:53 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Rada Młodych Naukowców

Szanowni Państwo,

Rada Młodych Naukowców rozpoczyna konsultacje ze środowiskiem naukowców na temat nowego postępowania habilitacyjnego.

Chcemy poznać Państwa opinie oraz zachęcić do zaproponowania nowych rozwiązań, które usprawniłyby postępowanie. W tym celu przygotowaliśmy, krótką ankietę elektroniczną na stronie internetowej RMN pod adresem:

http://rmn.org.pl/ankieta-habilitacja/

Zebrane opinie posłużą RMN do wypracowania rekomendacji, które zostaną przedstawione Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Z poważaniem,

Rada Młodych Naukowców

268
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

2014-02-14 10:20 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o … Czytaj więcej
269
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Michała Balceraka

2014-02-14 10:15 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską ( w dyscyplinie elektrotechnika) mgr. inż. Michała Balceraka p.t. „Optymalizacja półprzewodnikowego, submikrosekundowego generatora impulsów wysokiego napięcia o topologii Marxa-Fitcha z kompresją magnetyczna”, która odbędzie się … Czytaj więcej
270
ERASMUS PLUS - ruszył nabór na zagraniczne studia i praktyki w roku akademickim 2014/2015

2014-02-14 09:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

271
Test kwalifikacyjny na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2014-02-11 10:20 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista osób, które muszą przystąpić do testu kwalifikacyjnego, aby wziąć udział w dalszym procesie rekrutacji na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:
 1. Grabczak Sara
 2. Konkol Martyna
 3. Krzysztofiak Małgorzata
 4. Stępnik Agata
272
Konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie informatyka

2014-02-05 13:58 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dyscyplinie informatyka w Katedrze Inżynierii Oprogramowania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Kompetencje dydaktyczne w zakresie inżynierii oprogramowania oraz języków programowania w środowisku Java i Pythom;
 2. Dorobek publikacyjny mający związek z dydaktyką w zakresie inżynierii oprogramowania,  w szczególności analizy i prognozowania jakości oprogramowania; analizy i prognozowania nakładów projektowych, modelowanie procesów wytwarzania oprogramowania.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie kandydata do Rektora ZUT w Szczecinie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
 2. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.
 3. Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej.
 5. Odpis dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia doktora nauk technicznych.
 6. Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku.
 7. Oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Zgłoszenia na konkurs należy składać do dnia 17.02.2014 r. na adres: Dziekanat Wydziału Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecinie, 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49 oraz e-mail: wi@wi.zut.edu.pl.

Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w terminie do 20.02.2014 r.

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński

273
Studia doktoranckie - plany zajęć w semestrze letnim 2013/2014

2014-02-04 14:24 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

274
Nabór na zajęcia do wyboru z WF w nowym semestrze

2014-01-27 13:15 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze letnim 2013/14 organizuje zajęcia do wyboru, w ramach obowiązkowych zajęć z WF:

 

·         Basen SP 55 ul Orawska 1 w Szczecinie

                                              w środy 19.45/20.30  (pierwsze zajęcia 26.02.14 r);

 

·         Basen Gimnazjum nr 9 ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie (nauka pływania)

w środy 20.45 (pierwsze zajęcia 05.03.14 r);

 

·         Aquaerobic Gimnazjum nr 9 ul. Dunikowskiego 1 w Szczecinie

w środy 19.15/20.00 (pierwsze zajęcia 05.03.14 r);

 

Odpłatność za baseny: 120 zł/semestr.  

Zapisy i wpłaty na ww. zajęcia od 28.01.2014 r, (w dn. 29.01.2013 r sekretariat NIECZYNNY) w sekretariacie Studium (pok. 203), ul. Tenisowa 33, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00.

Aerobic – w środy, godz. 17.00 – 18.30 hala sportowa ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący: mgr Aneta Jaremko

 

Joga – w środy, godz. 15.30 – 17.00 i 17.00 – 18.30 sala sportowa                       ul. Judyma 4. Trener prowadzący: mgr Tadeusz Staśkiewicz  

 

Tenis – w piątki, godz. 15.30 - 17.00, hala sportowa ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący: mgr Zbigniew Mytkowski

 

Trzy Rakiety – w środy, godz. 15.30 – 17.00, hala sportowa ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący: mgr Zbigniew Mytkowski

 

Nordic Walking – zajęcia realizowane w terenie. Trener prowadzący:               mgr Zdzisław Zawadka. Spotkanie organizacyjne: 27.02.14 r, godz. 17.00, hala sportowa ul. Tenisowa 33 pok. 207

 

Zapisy na ww. zajęcia od 28.01.2014 r, (w dn.29.01.14 r sekretariat NIECZYNNY) w sekretariacie Studium (pok. 203), ul. Tenisowa 33,                        od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00. Zapisów można dokonywać osobiście bądź telefonicznie 091 449 52 51.

 

 

Kulturystyka – w piątki o godz. 12.30 – 14.00, siłownia w hali sportowej                ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący: mgr Andrzej Biernaczyk

 

Zapisy 28.02.2014 r, na pierwszych zajęciach z kulturystyki.

 

Rehabilitacja i korektywa – w poniedziałki i środy o godz. 16.30,\salka rehabilitacyjna w hali sportowej ul. Tenisowa 33. Trener prowadzący:                 mgr Agata Grenda

 

Zapisy 24.02.2014 r , na pierwszych zajęciach z rehabilitacji i korektywy.

275
Akcja „Makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Sudanie Południowym”

2014-01-24 13:59 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Drodzy przyjaciele misji! Pragnę poinformować, że podczas ubiegłorocznych zbiórek makulatury, w ramach akcji „Makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Sudanie Południowym”, zebraliśmy 29,73 tony makulatury, co w połączeniu z rokiem 2012 daje aż 74,74. tony. W związku z dużym zainteresowaniem naszą akcją i licznymi pytaniami, zamierzamy akcją kontynuować.  Z uwagi jednak na tendencję spadkową, akcje odbywać się będą co 2- lub 3-miesiące.

Pierwsza akcja w 2014 roku odbędzie się w dniach 28-29 marca. O kolejnych akcjach informować będziemy na bieżąco.

Pojemniki na makulaturę ustawione będą na placach przy parafiach:
 • Parafia Chrystusa Króla (Skolwin) ul. Inwalidzka 15
 • Parafia Św. Rodziny, ul. Królowej Korony Polskiej 28
 • Parafia Św. Jana Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3A
 • Parafia Św. Jana Ewangelisty, ul. Św. Ducha 9
 • Parafia Św. Stanisława Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
 • Parafia Bożego Ciała, ul. Emilii Plater 25
 • Parafia Niepokalanego Serca NMP (Os.Słoneczne), ul. Rydla 61
 • Parafia Św. Ap.Piotra i Pawła, ul.Kościelna 4, Police (Jasienica)
Z góry dziękujemy za każdy kilogram makulatury ! Organizatorzy akcji „Makulatura na misje - pomagamy budować studnie w Sudanie Południowym". e-mail: hanulka@onet.com.pl,
tel. 720-107-235

276
Zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładu

2014-01-22 15:25 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

277
Serdecznie zapraszamy na 12. Konferencję Naukową POL-EMIS 2014, która odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2014 r. w hotelu Relaks w Karpaczu.

2014-01-22 14:44 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

278
Wykład z profesorem Dariuszem Rosati

2014-01-22 13:45 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Zapraszam wszystkich pracowników i studentów Wydziału Ekonomicznego ZUT na spotkanie z wybitnym polskim ekonomistą i politykiem, ministrem spraw zagranicznych (1995–1997), członkiem Rady Polityki Pieniężnej (1998–2004), posłem do Parlamentu Europejskiego (2004–2009). Od 2011 posłem na Sejm VII kadencji. z  prof. dr hab.Dariuszem Rosati.
Profesor D. Rosatii odwiedzi Wydział Ekonomiczny w dniu 30.01.2014 roku przeprowadzi w Auli Wydziału przy ulicy Żołnierskiej 47 w Szczecinie o godzinie 15.30
wykład pt.
Kryzys w strefie euro a wyzwania dla Polski.
Wszystkich serdecznie zapraszam
Dr hab.inż.  Bartosz Mickiewicz prof. ZUT w Szczecinie
279
Wykład z profesorem Dariuszem Rosati

2014-01-22 13:45 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Zapraszam wszystkich pracowników i studentów Wydziału Ekonomicznego ZUT na spotkanie z wybitnym polskim ekonomistą i politykiem, ministrem spraw zagranicznych (1995–1997), członkiem Rady Polityki Pieniężnej (1998–2004), posłem do Parlamentu Europejskiego (2004–2009). Od 2011 posłem na Sejm VII kadencji. z  prof. dr hab.Dariuszem Rosati.
Profesor D. Rosatii odwiedzi Wydział Ekonomiczny w dniu 30.01.2014 roku przeprowadzi w Auli Wydziału przy ulicy Żołnierskiej 47 w Szczecinie o godzinie 15.30
wykład pt.
Kryzys w strefie euro a wyzwania dla Polski.
Wszystkich serdecznie zapraszam
Dr hab.inż.  Bartosz Mickiewicz prof. ZUT w Szczecinie
280
Zapraszam wszystkich pracowników i studentów Wydziału Ekonomicznego ZUT na spotkanie z prof. dr hab.Dariuszem Rosati

2014-01-22 13:18 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS

Zapraszam wszystkich pracowników i studentów Wydziału Ekonomicznego ZUT na spotkanie z wybitnym polskim ekonomistą i politykiem, ministrem spraw zagranicznych (1995–1997), członkiem Rady Polityki Pieniężnej (1998–2004), poseł do Parlamentu Europejskiego (2004–2009). Od 2011 posłem na Sejm VII kadencji. z  prof. dr hab.Dariuszem Rosati. Profesor D. Rosatii odwiedzi Wydział Ekonomiczny w dniu 30.01.2014 roku przeprowadzi w Auli Wydziału (s. 216, II p. ) przy ulicy Żołnierskiej 47 w Szczecinie o godzinie 15.30  wykład pt. Kryzys w strefie euro a wyzwania dla Polski. Wszystkich serdecznie zapraszam
Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT w Szczecinie
281
Stypendia dla doktorantów w ramach projektu "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" - składanie wniosków do 12.02.2014

2014-01-20 09:38 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL 2007-2013.

Głównym celem projektu wzmocnienie przepływu wiedzy i powiązań B+R z przedsiębiorcami oraz promocja innowacyjności w regionie poprzez poprawę warunków prowadzenia prac badawczych oraz wsparcie towarzyszące dla minimum 87 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), oraz zgodnych z RSI przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Zachodniopomorskiego (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020)
Wsparcie oferowane doktorantom to:
 • stypendia w wysokości do 25 tys. zł, przyznawane na okres maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;
 • szkolenia związane z budowaniem poczucia własnej wartości oraz retoryki i wystąpień publicznych;
 • spotkania networkingowe, mające formę moderowanej dyskusji na temat innowacyjności, ochrony własności intelektualnej, transferu technologii i pozyskiwania funduszy na badania;
 • wydanie publikacji, przedstawiającej założenia prac doktorskich.
Więcej na stronie http://www.wup.pl/pl/projekty-wlasne/projekt-inwestycja-w-wiedz-motorem-rozwoju-innowacyjnoci-w-regionie-iii-edy/  
282
Wykład pt. „Cultural heritage and rural tourism”

2014-01-20 09:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Informujemy Państwa, że nasz Wydział gości Panią Prof. Baibę Rivza z Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego [Latvia University of Agriculture].
Pani Profesor we wtorek, 21.01, o godz. 8.00 (aula, ul. Zołnierska 47) wygłosi wykład pt. „Cultural heritage and rural tourism”. Zapraszamy zainteresowanych studentów i pracowników.
Warto wiedzieć, że Pani Profesor była członkiem łotewskiego Parlamentu [zajmowała się pracą w komisji budżetowej], była także ministrem edukacji. Od 1992 roku jest profesorem na Wydziale Ekonomicznym Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego.
283
Wykład pt. „Cultural heritage and rural tourism”

2014-01-20 09:32 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Informujemy Państwa, że nasz Wydział gości Panią Prof. Baibę Rivza z Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego [Latvia University of Agriculture].
Pani Profesor we wtorek, 21.01, o godz. 8.00 (aula, ul. Zołnierska 47) wygłosi wykład pt. „Cultural heritage and rural tourism”. Zapraszamy zainteresowanych studentów i pracowników.
Warto wiedzieć, że Pani Profesor była członkiem łotewskiego Parlamentu [zajmowała się pracą w komisji budżetowej], była także ministrem edukacji. Od 1992 roku jest profesorem na Wydziale Ekonomicznym Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego.
284
Konkurs International Fame Lab - preznetacja nauki bez multimediów!

2014-01-08 11:57 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Centrum Nauki Kopernik oraz British Council organizują międzynarodowy konkurs (trzecią edycję) na atrakcyjną prezentację badań naukowych, co ważne - bez pomocy multimedialnych!

Jest to na pewno wyzwanie. Prezentacje z poprzednich lat były swoistą mieszanką: pokazów typu "talent show", kabaretu, i wykładów naukowych.

Na stronie www.famelab.org.pl można znaleźć ciekawe filmiki z poprzednich edycji, a także przeczytać szczegóły, jak wziąć udział (zgłoszenia do 31 stycznia). Zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji - doktorantka chemii z Uniwersytetu Jagiellońskiego - zdobyła drugie miejsce podczas światowego finału w Wielkiej Brytanii.

285
Już wkrótce rusza rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego!

2014-01-07 10:38 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Od 7 stycznia 2014 r. będzie można rejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego. Wydział Techniki Morskie...
286
Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

2014-01-07 10:37 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WTMiT od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 w okresie 07-01-2014 - 14-02-2014: pok. 307 (III piętro) tel.: 91 449 47 50 e-mail: rekrutacja...
287
Uroczystość wręczenia dyplomów

2014-01-07 08:51 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów z roku 2013 na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, która odbędzie się w piątek 24 stycznia 2014 r., w Auli w budynku Centrum Dydaktyczno – … Czytaj więcej
288
FAMELAB 2014 – REWOLUCJA W POPULARYZACJI NAUKI!

2013-12-20 10:17 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

Nauka stawia czoła zmianom klimatu, walczy z komórkami nowotworowymi i kryzysem energetycznym, ułatwia nam codzienne życie. Jednak nie zawsze rozumiemy na czym polega praca naukowców. Centrum Nauki Kopernik i British Council rozpoczynają trzecią polską edycję konkursu FameLab. Szukamy nowych, charyzmatycznych osobowości związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi, rolniczymi lub technicznymi, które w przystępny sposób wyjaśnią czemu służy ich praca badawcza.

 

FameLab inspiruje i motywuje naukowców do interakcji ze społeczeństwem: - Nowe odkrycia mogą poprawiać jakość naszego życia. Naukowcy nie zawsze potrafią jednak ocenić wszystkie zagrożenia. Dlatego tak ważne jest stworzenie szansy dialogu  – zauważa Karolina Wojnicka, koordynatorka polskiej edycji konkursu z ramienia Centrum Nauki Kopernik. Obywatele mają prawo wiedzieć, na czym polegają badania prowadzone za publiczne pieniądze i jakie są ich rezultaty. By jednak dobrze to wyjaśnić, konieczne jest zerwanie z naukowym żargonem – dodaje. Nauka jest częścią niemal każdego aspektu naszego życia. Opowiada o przeszłości, pomaga zrozumieć teraźniejszość i tworzy sposoby na poprawę naszej przyszłości. – Nauka nie powinna rozwijać się na uboczu, wyłącznie w zaciszu laboratoriów – mówi Mariola Ambroziak z British Council, koordynatorka FameLabu. – Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, naukowcy muszą współpracować ze społeczeństwem.

 

Dwie pierwsze polskie edycje konkursu, organizowanego – podobnie jak w tym roku – przez British Council Polska i Centrum Nauki Kopernik, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego okazały się prawdziwym sukcesem. Do udziału w konkursie zgłosiło się blisko 150 przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, a zwycięzcy dotychczasowych polskich odsłon FameLabu – Monika Koperska i Marcin Stolarski – odnieśli sukces także na arenie międzynarodowej konkursu.

CZYM JEST FAMELAB?

 

FameLab to konkurs, w którym w szranki stają biolodzy, inżynierowie, doktorzy nauk medycznych, matematycy oraz inni badacze i badaczki z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych lub technicznych. Wszyscy muszą w sposób jak najbardziej atrakcyjny i zrozumiały opowiedzieć jury i publiczności o swojej pracy naukowej. Liczy się poprawność pod względem naukowym, umiejętność jasnego wytłumaczenia skomplikowanych naukowych zagadnień oraz charyzma.

 

Każdy uczestnik i uczestniczka ma jedynie 3 minuty, by zaprezentować wybrane zagadnienie.
W wystąpieniu może użyć dowolnych rekwizytów, o ile jest w stanie wnieść je na scenę
i obsłużyć bez pomocy innych osób. Regulamin konkursu wyklucza jednak użycie pomocy multimedialnych.

 

DLACZEGO WARTO?

 

Dzisiaj coraz bardziej istotne jest informowanie społeczeństwa o efektach prac naukowców
i jednostek badawczych. Popularyzacja nauki w środowisku pozanaukowym ma bezpośredni wpływ na pozyskiwanie funduszy i grantów na finansowanie prac badawczych. Uczeni i uczone publikują teksty popularno-naukowe, współorganizują festiwale nauki, objaśniają wyniki swoich badań, stają się bohaterami i bohaterkami programów dokumentalnych i seriali paranaukowych. Coraz częściej muszą być doskonałymi mówcami i mówczyniami, potrafiącymi wytłumaczyć osobom nie związanym ze światem nauki potrzebę przeprowadzania długotrwałych i czasem kosztownych badań.

 

Dlatego też każda osoba z dziesięciorga polskich finalistów i finalistek FameLabu przejdzie dwudniowe szkolenie z autoprezentacji oraz publicznych wystąpień, tzw. MasterClass, prowadzone przez doświadczonych brytyjskich i polskich trenerów. Dzięki temu finaliści i finalistki dowiedzą się, jak mówić o swoich badaniach i nie będą mieli problemu z późniejszymi wystąpieniami na konferencjach, w mediach czy podczas starania się o granty.

 

Zdobywca lub zdobywczyni pierwszego miejsca weźmie udział w międzynarodowym finale konkursu, odbywającym się w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, będącym częścią Cheltenham Science Festival. Otrzyma także nagrodę pieniężną (30 000 PLN na cele naukowe i 5 000 PLN na dowolne wydatki).

KALENDARIUM POLSKIEJ EDYCJI FAMELAB 2014:

 

§  Zgłoszenia do konkursu: do 31 stycznia 2014, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.famelab.org.pl

§  MasterClass: 29-30 marca 2014

§  Półfinały: 1 marca 2014, Centrum Nauki Kopernik

§  Finał krajowy: 10 maja 2014, Centrum Nauki Kopernik

§  Finał międzynarodowy: 3-8 czerwca 2014, Cheltenham, Wielka Brytania

 

 

FameLab został stworzony w 2005 r. w Wielkiej Brytanii przez organizatorów Cheltenham Festivals. Dwa lata później do projektu dołączył British Council, szerząc w świecie ideę popularyzowania nauki. Dziś edycje FameLabu odbywają się w ponad 20  krajach na świecie: w Europie, Afryce, Azji i obu Amerykach.

 

Kryteria oceny występujących opierają się na „trzech C”. Dla jury liczy się CONTENT (treść, merytorycznie poprawna pod względem naukowym), CLARITY (jasność, pozwalająca na zrozumienie prezentowanego zagadnienia przez osobę niezajmującą się daną dziedziną) i CHARISMA (charyzma prezentera lub prezenterki oraz sposób zaprezentowania badań). 

 

Patronat honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy wspierający: BMW Group Polska, BASF

Patroni medialni: TVP 1, Polskie Radio Program 4, Gazeta Wyborcza, Metro, Nauka PAP, Perspektywy, Crazy Nauka

289
Stypendia dla doktorantów - program ETIUDA 2

2013-12-19 14:48 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ETIUDA 2 oferujący atrakcyjne stypendia dla doktorantów. Szczegóły pod adresem: http://www.ncn.gov.pl Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez system
webowy OSF.

290
Dnia 13 grudnia 2013 r. (piątek) dyżur Pani Prodziekan

2013-12-13 11:13 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

291
Debata "Innowacje społeczne i przedsiębiorczość społeczna"

2013-12-11 11:15 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

292
Debata "Innowacje społeczne i przedsiębiorczość społeczna"

2013-12-11 11:15 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

293
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych

2013-12-06 13:45 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

DZIEKAN
Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych

na podstawie art. 118 a, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz  § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka;
 • dorobek naukowy z zakresu baz danych, metod sztucznej inteligencji, aplikacji i systemów komputerowych, języków programowania;
 • doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie projektowania systemów informatycznych;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
 4. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.
 5. Program zamierzeń Kandydata na przyszłym stanowisku.
 6. Recenzja dorobku naukowego oraz w zakresie rozwoju kadry uzyskanego po nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 7. Deklaracja Kandydata, że ZUT w Szczecinie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia w przypadku wygrania konkursu.

Zgłoszenia na konkurs należy składać do dnia 16 grudnia 2013 r. w Dziekanacie Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 49 (pok. 103), e-mail: wi@wi.zut.edu.pl.

Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w terminie do 18 grudnia 2013 r.

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński

294
Cykl warsztatów “Biznes i przemysł dla studentów” edycja 2013/2014

2013-12-05 12:25 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji warsztatów zatytułowanych „Biznes i przemysł dla studentów”. Przedstawiciele kolejnych firm współpracujących z Wydziałem podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowoczesnych technologii i wybranych zagadnień biznesowych. Na pierwszy wykład z cyklu zapraszamy już … Czytaj więcej
295
Zapraszamy na inaugurację IV Dni Techniki Pomorza Zachodniego w dniu 6. grudnia 2013 r. w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT w Szczecinie

2013-12-05 12:07 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

296
Nowe zarządzenie rektora dot. gromadzenia i udostępniania przez BG rozpraw doktorskich

2013-12-05 09:42 - WIZUT - Strony dla doktorantów

icon Zarządzenie rektora dot. gromadzenia i udostępniania przez BG rozpraw doktorskich
(205.05 kB 2013-12-05 09:40:02)

297
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2013-12-02 09:24 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie elektrotechnika) mgr Barbary Szymanik pt. ”Zastosowanie aktywnej termografii podczerwonej ze wzbudzeniem mikrofalowym do wykrywania niemetalicznych min lądowych”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r.  o godzinie … Czytaj więcej
298
Szkolenie - "Zamówienia Publiczne w Skandynawii"

2013-11-29 07:56 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie pt.: "Zamówienia Publiczne w Skandynawii", które odbędzie się 10 grudnia br. Rejestracja Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknietutaj.
299
Konkurs SEP na wyróżniające się prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie

2013-11-21 11:42 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ogłosiło nową edycję konkursu na wyróżniające się prace dyplomowe. Oprócz absolwentów / dyplomantów wydziałów elektrycznych (itp.) konkurs jest także adresowany do absolwentów wydziałów informatycznych. Jednym z warunków jest wiek nie większy niż 35 lat.

Szczegóły konkursu na stronie www.sep.com.pl (czerwony banner na stronie głównej, oraz regulamin w menu "Regulaminy, konkursy").

Zachęcam zainteresowanych do wzięcia udziału.

dr hab. inż. Przemysław Klęsk
Kierownik Studiów Doktoranckich, WI ZUT

300
Biuro Karier zaprasza na Targi Pracy KARIERA 2013

2013-11-18 14:52 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

27 listopada 2013 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym odbędą się po raz kolejny Targi Pracy KARIERA 2013 organizowane przez uczelniane Biuro Karier.

Targi będą miały miejsce na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy

Al. Piastów 42 i odbędą się w godzinach od 10.00 do 15.00.

Dlaczego warto przyjść na targi?

Na targach zaprezentują się firmy z różnych branż, instytucje państwowe, biura doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy etatowej i czasowej w kraju i za granicą. Ponadto porad praktycznych będą udzielali fachowcy: pracownik Biura Karier, doradca EURES, inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy, coach, stylistka.

U przedstawicieli poszczególnych firm można będzie zasięgnąć informacji jakie są systemy rekrutacyjne w danej jednostce, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać kandydat starający się o pracę, czego wymagają pracodawcy jeśli chodzi o wiedzę fachową, specjalistyczną? Bezpośrednia rozmowa z pracodawcą może stać się już wstępną rozmową kwalifikacyjną, tak więc na targi pracy należy przyjść odpowiednio przygotowanym. Wziąć ze sobą dobrze napisane CV, ubrać się w miarę elegancko (pierwsze wrażenie się liczy!) i oczywiście umieć zadawać przemyślane, dobrze skonstruowane pytania, aby rozmówca mógł odnieść wrażenie, iż rozmawia z osobą kompetentną, twórczą i zaciekawioną firmą oraz pracą.

W czasie Targów Pracy KARIERA 2013 odbędą się też następujące imprezy towarzyszące:

1. Prezentacje profilu działalności firm w sali Audytorium I
10.30 - 11.00 GENPACT PL Sp. z o. o.
13.00 - 13.30 RAYNET POLSKA Sp. z o. o.
2. Warsztat:
11.00 - 15.00 „ Jak odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy?” – prowadzący Krzysztof Kufel, Senior HR Specialist Tieto Poland Sp. z o. o. - sala Rady Wydziału Na warsztat należy się zapisać pod adresem: http://www.biurokarier.zut.edu.pl/szkolenia lub biurokarier@zut.edu.pl Więcej informacji na www.targipracy.zut.edu.pl ZAPRASZAMY
301
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki

2013-11-15 16:42 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki na Wydziale Elektrycznym. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy … Czytaj więcej
302
Stypendia rektora dla najlepszych studentów

2013-11-07 07:39 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Studentów

304
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Informatyki

2013-10-18 14:53 - WE ZUT : Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie » Aktualności

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Informatyki. Kandydaci na stanowisko asystenta powinni spełniać następujące wymagania: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca … Czytaj więcej
305
Kurs dokształcający - Nowoczesne formy gimnastyki - wprowadzenie w świat fitnesu

2013-10-16 08:13 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Szczegóły kursu: Nowoczesne formy gimnastyki - wprowadzenie w świat fitnesu

306
STUDIA DOKTORANCKIE W USA

2013-10-14 09:34 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

307
STUDIA DOKTORANCKIE W USA

2013-10-14 09:34 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

308
Przestrzegania warunków licencji baz danych czasopism

2013-10-08 13:02 - WIZUT - Ogłoszenia dla pracowników

Przypominamy, że wszyscy użytkownicy korzystający z pełnotekstowych baz danych czasopism (np. Elsevier) i książek są zobowiązani do przestrzegania warunków licencji.
Są one podane na stronie dostępowej do danej bazy danych jako: Terms and Conditions, Terms of Use lub Copyright i mogą różnić się zakresem udostępniania treści.
W każdym wypadku systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści za pomocą własnego autorskiego lub obcego oprogramowania (agenta czy bota internetowego) o funkcjonalnościach umożliwiających automatyczne przeszukiwanie i ściąganie wybranych plików, np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE.

Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni, jak i innymi sankcjami.

309
ZAPISY NA PRZEDMIOTY W JĘZ. ANGIELSKIM

2013-09-29 20:16 - Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Informujemy, że w semestrze zimowym istnieje możliwość uczęszczania 
na zajęcia w jęz. angielskim. Plan prowadzonych przedmiotów dostępny 
jest tutaj: [pobierz] 
Można się zapisywać na zajęcia, które nie mają swojego odpowiednika 
w przedmiotach prowadzonych po polsku. 
Zasady uczestnictwa oraz kwestie dodatkowych ECTS wyjaśniają pani 
Iwona Stasiak (dziekanat) oraz 
pani prodziekan Marzena Rydzewska-Włodarczyk. 
Chętne osoby powinny zapisać się na dany przedmiot 
u pani Iwony Stasiak (ul. Żołnierska, pok. 18 ). 
Zapisy trwają do 2.10 (czwartek). 
dr Joanna Hernik 
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju 
Koordynator programu Erasmus
310
Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

2013-09-27 13:15 - WIZUT - Strony dla doktorantów

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014

311
Listy kandydatów przyjętych na studia

2013-09-27 10:47 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Lista alfabetyczna: Zapoczątkowuje pobieranie plikuMikrobiologia_stosowana_studia_stacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_II_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_stacjonarne_I_stopnia Lista punktowa: Zapoczątkowuje pobieranie plikuMikrobiologia_stosowana_studia_stacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_I_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_niestacjonarne_II_stopnia Zapoczątkowuje pobieranie plikuTechnologia_zywnosci_i_zywienie_czlowieka_studia_stacjonarne_I_stopnia
312
Listy kandydatów zakwalifikownych na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki:

2013-09-11 10:50 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Technologia żywności i żywienie człowieka: Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg alfabetu Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg punktów
313
Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunki:

2013-09-11 10:43 - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Technologia żywności i żywienie człowieka: Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg alfabetu Zapoczątkowuje pobieranie plikulista wg punktów
314
Warsztaty komputerowe pn. „Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego”

2013-09-02 12:05 - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Doktorantów

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na warsztaty komputerowe pn. „Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego”, które odbędą się 17 września br. w Informatorium Biblioteki Głównej ZUT. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie RCIiTT!
315
ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ZMIANY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2013-08-01 21:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

316
Polskia Komisja Akredytacyjna po ocenie instytucjonalnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie wydała ocene POZYTYWNA

2013-07-09 13:54 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.  w sprawie oceny instytucjonalnej uzyskał   ocenę   p o z y t y w n ą. 
317
Rekrutacja na studia podyplomowe Inżynieria ruchu drogowego, bezpieczeństwo i rzeczoznawstwo samochodowe

2013-07-09 08:25 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Rozpoczęta została rekrutacja kandydatów na drugą edycję studiów podyplomowe Inżynieria ruchu drogowego, bezpieczeństwo i rzeczoznawstwo samochodowe na rok akademicki 2013/2014. Zgłoszeni...
318
Podpisanie umowy o prowadzeniu wspólnych studiów międzynarodowych - WKŚiR ZUT Szczecin i Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv

2013-07-04 15:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

319
Przyznane stypendia z własnego funduszu stypendialnego I tura 2013

2013-07-02 10:08 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

320
Badania lekarskie

2013-06-17 10:52 - WIZUT - Kandydaci na studia

Wszystkich kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy. Skierowanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku studiów jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w internetowym systemie rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Druki skierowań na badania lekarskie lekarza medycyny pracy z wymienionymi czynnikami szkodliwymi dla poszczególnych kierunków studiów na Wydziale Informatyki – pobierz:

Informatyka

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/ak/Rekrutacja_2013-2014/Skierowanie_na_badania_WI.pdf

Inżynieria cyfryzacji

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/ak/Rekrutacja_2013-2014/Skierowanie_na_badania_WI.pdf

Zarządzanie i inżynieria produkcji

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/ak/Rekrutacja_2013-2014/Skierowanie_na_badania_WI.pdf

Skierowanie powinno być wypełnione, opatrzone pieczęcią wydziału i podpisane przez dziekana bądź osobę przez niego upoważnioną. Tylko takie skierowanie upoważnia kandydata do bezpłatnych badań w SPZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie.

 

Kandydat na studia może zgłosić się ze skierowaniem na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy:

 • bezpłatnie w Przychodni Ogólnej SPZOZ Szkół Wyższych - ul. Bohaterów Warszawy 51, tel.: 91 449 45 34

Dni i godziny pracy:

Poniedziałek, piątek: 8:00 – 15:00

Wtorek, środa, czwartek: 8:00 – 17:00

W dniach 10 – 19 lipca, 24 – 31 lipca, 29 lipca – 5 sierpnia, 3 – 7 września przychodnia będzie przyjmowała kandydatów w godz. 8:00-17:00.

 • odpłatnie do lekarza medycyny pracy w przychodni w miejscu swojego zamieszkania.

   

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

 • dokumentem tożsamości,

 • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię.

Lista przychodni: http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/ak/Rekrutacja_2013-2014/przychodnie_studenckie.pdf

Więcej o badaniach lekarskich: http://www.zut.edu.pl/zut-kandydaci/badania-lekarskie.html

321
Dokumenty

2013-06-17 10:49 - WIZUT - Kandydaci na studia

Gdzie składać dokumenty

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin (WI-1)

Wydział Informatyki, ul. Żołnierska 52, 71-210 Szczecin (WI-2)

 

Kierunek i rodzaj studiów Gdzie Godziny przyjęć

Informatyka

Studia I i II stopnia stacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia stacjonarne

Dziekanat: parter budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Anna Guzieniuk (pok. 13), tel. 091 449 55 03

I. piętro budynek WI-1 Żołnierska 49:

mgr inż. Joanna Rafalska (pok. 105), tel. 091 449 55 98

pon-pt. 09:30-14:30

Informatyka,

Studia I i II stopnia niestacjonarne

Inżynieria cyfryzacji,

Studia I stopnia niestacjonarne


parter budynek WI-1 Żołnierska 49:

Liliana Wołoszczuk (pok. 32), tel. 091 449 56 07

III. piętro budynek WI-2 Żołnierska 52:

mgr inż. Ewa Urban-Pilawka (pok. 313),

tel. 091 449 56 61

pon -pt.

10:00-16:00

Informatyka,

Studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne

mgr Magdalena Wróblewska (pok. 104 b)

tel. 091 449 56 08

pon-pt. 10:00-13:00

 

Studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:

a) kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,

b)  kandydaci ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości, składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości,

 1. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),

 2. kserokopię dowodu osobistego (ewentualnie kserokopię paszportu) poświadczoną za zgodność z oryginałem – notarialnie lub przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów,

 3. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 4. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

 6. wydruk zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów wygenerowany przez Internetowy System Rekrutacji,

 7. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Dokumenty:

 • elektroniczny formularz (kwestionariusz na studia),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia II stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:

a) kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,

b)  kandydaci ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości, składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości,

 1. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku),

 2. kserokopię dowodu osobistego (ewentualnie kserokopię paszportu) poświadczoną za zgodność z oryginałem – notarialnie lub przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów,

 3. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 4. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

 5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

 6. wydruk zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów wygenerowany przez Internetowy System Rekrutacji,

 7. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich,

 8. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

 9. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,

 10. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

Dokumenty:

 • elektroniczny formularz (kwestionariusz na studia),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

TOP

Studia III stopnia

Kandydaci na studia III stopnia powinni dostarczyć:

 1. Podanie na studia III stopnia (pobierz),

 2. odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia,

 3. suplement do dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,

 4. zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia  II stopnia (zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy oceny są zamieszczone w indeksie),

 5. życiorys,

 6. trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),

 7. kwestionariusz osobowy (pobierz),

 8. podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat się o nie ubiega),

 9. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,

 10. informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,

 11. propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich).

322
Terminarz

2013-06-17 10:40 - WIZUT - Kandydaci na studia

Harmonogram naboru na studia wyższe rozpoczynające się od semestru zimowego 2014/2015

Studia I stopnia stacjonarne

TOP

rejestracja internetowa

26.05.-07.07.2014

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

09.07.2014

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 10.07.-18.07.2014

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
(z list rezerwowych) oraz list kandydatów rezerwowych

22.07.2014

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych)

22.07.-28.07.2014

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych)

08.08.-14.08.2014

ogłoszenie wyników rekrutacji

08.08.2014

 


Studia II stopnia stacjonarne

TOP

rejestracja internetowa

26.05-21.07.2014

testy kwalifikacyjne

23.07. -25.07.2014

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

28.07.2014

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

28.07.-05.08.2014

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

08.08.2014

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych)

08.08.-14.08.2014

ogłoszenie wyników rekrutacji

21.08.2014

 


Studia I stopnia niestacjonarne

TOP

rejestracja internetowa

26.05-01.09.2014

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

03.09.2014

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

03.09.- 09.09.2014

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

11.09.2014

ogłoszenie wyników rekrutacji

26.09.2014

 


 

 

 


Studia II stopnia niestacjonarne

TOP

rejestracja internetowa

26.05-26.08.2014

testy kwalifikacyjne

28.08. -30.08.2014

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

03.09.2014

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

03.09.-09.09.2014

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

11.09.2014

ogłoszenie wyników rekrutacji 26.09.2014

 

 

 


Rekrutacja w drugim terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

TOP

TOP

 

323
Opłaty

2013-06-17 10:37 - WIZUT - Kandydaci na studia

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe tzw. opłaty rekrutacyjne w roku akademickim 2013/2014 dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone przez Wydział Informatyki – 70 zł.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie pięć kierunków studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych - wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.

W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR, każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Opłaty można dokonać w:

a) oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druk wpłaty)

b) dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy)

Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift: WBKPPLPP

Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane były sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowywana jest na koncie kandydata w ISR w terminie ok. 3-5 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

Więcej o opłatach: http://www.zut.edu.pl/zut-kandydaci/oplaty.html

324
Zasady rekrutacji

2013-06-17 01:00 - WIZUT - Kandydaci na studia

a. Studia I stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT

 2. Olimpiady i konkursy

Wykaz olimpiad stopnia centralnego uprawniający do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Astronomiczna, Fizyczna, Geograficzna i Nautologiczna, Informatyczna, Innowacji Technicznej, Matematyczna, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalności realizowane na WI): Astronomiczna, Fizyczna, Informatyczna, Innowacji Technicznej, Matematyczna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej

Wykaz konkursów ogólnopolskich uprawniających do preferencji w procesie rekrutacji:

 • Informatyka: Ogólnopolski konkurs informatyczny PING

Wykaz: http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/jj/olimpijczycy.pdf

b. Studia II stopnia

 1. Zasady rekrutacji – http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzstud/jj/Zasady_rek._II_stopien.pdf

 2. Szczegółowe kryteria przyjęć oraz zakresy testów kwalifikacyjnych na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Informatyka

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku informatyka.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • algorytmizacja i programowanie komputerów,
 • podstawy architektury systemów komputerowych (architektura i zasady działania komputerów PC, technologie sieciowe, systemy mobilne, rozproszone i wieloprocesorowe, systemy operacyjne komputerów, systemy wbudowane),
 • bazy danych (relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, projektowanie struktur, funkcje systemu zarządzania bazami danych),
 • metody projektowania tworzenia, testowania, wdrażania systemów informatycznych (inżynieria oprogramowania),
 • inżynierskie zastosowania informatyki (systemy komputerowego wspomagania, modelowanie i symulacja, systemy obliczeniowe, systemy z wiedzą i wnioskowaniem, grafika i wizualizacja komputerowa).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci innych kierunków studiów inżynierskich przystępują do testu kwalifikacyjnego.

Zakres testu kwalifikacyjnego

 • zasady, metody oraz techniki przygotowania, wytwarzania, nadzorowania, eksploatacji, zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi lub usługowymi w wybranym obszarze działalności (e-technologie, produkcja i eksploatacja maszyn) z uwzględnieniem aspektów projakościowych, rachunkowości i finansów, zasad bezpieczeństwa, automatyzacji, uwarunkowań prawnych, ekologii, logistyki,
 • tworzenie dokumentacji technicznej w wybranym obszarze produkcji,
 • przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej,
 • zastosowania informatyki w działalności gospodarczej (obowiązuje tylko kandydatów ubiegających się w rekrutacji na specjalności realizowane na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie),
 • zastosowania informatyki: metody sterowania i zarządzania jakością, dokumentacja systemów i laboratoriów zgodnie z normami ISO, a także certyfikacja wyrobów, personelu i systemów (obowiązuje tylko kandydatów ubiegających się w rekrutacji na specjalności realizowane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie).

Test kwalifikacyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

c. Studia III stopnia

 1. Zasady rekrutacji – uchwała ZUT http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/doktoranci/2013/u10_13war_i_tryb_rekr.pdf

 


325
Rekrutacja krok po kroku

2013-05-24 12:39 - WIZUT - Kandydaci na studia

Dlaczego powinieneś wybrać ZUT

Pobierz film
326
Rekrutacja krok po kroku - film dlakandydatów na studia

2013-05-24 10:18 - Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przygotował dla kandydatów na studia film instruktażowy Rekrutacja krok po kroku. Film ten ma pomóc w zrozumieniu, jak wygląda rekrutac...
327
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło start realizacji programu pn. Brokerzy innowacji

2013-04-06 13:36 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

328
Zgłaszanie uwag do projektu rozporz. MRiRW w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca)

2013-04-06 13:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

329
Konkurs ERA Chairs Pilot Call. Wnioski do 30 maja 2013 r.

2013-04-06 13:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

330
"Raport o stanie miasta Szczecin 2012" przesłany przez Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin

2013-03-15 09:46 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

331
III Ogólnopolskie Warsztaty MIKROBIOT: Mikrobiologia w ochronie zdrowia i środowiska.

2013-03-07 22:25 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

332
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 25.02.2013 r. naszemu Wydziałowi UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK ROLNICZYCH w dyscyplinie INŻYNIERIA ROLNICZA

2013-03-06 14:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

333
Bezpłatne warsztaty dotyczące biogazowni - ustawa o odnawialnych źródłach energii - nowe miejsca pracy

2013-02-22 20:57 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Pracowników

Biogazownie - warsztaty

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych rozpoczęła rekrutację na szkolenia dotyczące korzyści i zagrożeń, jakie niosą za sobą biogazownie. Spotkania przeznaczone są głównie dla społeczności lokalnych, studentów oraz urzędników samorządowych, którzy chcą poszerzyć się swoją wiedzę z zakresu biogazu, funkcjonowania biogazowni oraz korzyści w tym finansowych, jakie za sobą niesie rozwój biogazowni na danym terenie. Szkolenia są dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział oraz materiały szkoleniowe są darmowe.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPlakat.  Więcej informacji na www.biogazownie.fwie.pl
334
Prasa i telewizja nt. III Zachodniopomorskiego "Dnia Owada 2012", który odbył się 05.06.2012 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

2012-06-06 23:28 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

Info i fotografie:
http://www.mmszczecin.pl/415626/2012/6/5/dzien-owada--podczas-dni-otwartych-zut-zdjecia?category=photos
http://www.radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=87540&idf=165494

Fotografie:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/tngallery?Site=GS&Date=20120605&Category=SZCZECIN&ArtNo=605009994&Ref=PH

Info:
http://www.wszczecinie.pl/spotkania,dzien_owada_2012,id-8685.html
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Dzien-Owada

Film:
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120605/SZCZECIN/120609825  Migawki: http://wiadomosci.wp.pl/gid,14548780,gpage,6,img,14548836,kat,1342,title,Dzien-Owada-2012-w-Szczecinie,galeria.html

335
Kierunki studiów

2012-03-02 10:20 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

336
Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012

2012-03-01 10:00 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie - Kanał RSS dla Kandydatów

 

Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012

Zapoczątkowuje pobieranie plikuZasady rekrutacji na studia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuTerminy rekrutacji na studia

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl 

tel. 91 449 6205

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (pokój nr 67 - parter)

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

 

337
Dojazd

2007-03-29 12:22 - WIZUT - Kandydaci na studia

Jak dojechać na Wydział Informatyki?

z dworca PKP:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworzec Główny PKP" przy zejściu z kładki nad torami) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z dworca PKS:

Autobusem linii 75 (przystanek "Dworcowa" przy Odrze - na żądanie) do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 1):

Pieszo do przystanku tramwajowego linii 7 "Turzyn", stamtąd do przystanku "Żołnierska".
lub
pieszo do przystanku autobusowego linii 75 "Bolesława Śmiałego", stamtąd do przystanku "Wernyhory", następnie tramwajem linii 7 lub 5 do przystanku "Żołnierska".

z osiedla akademickiego (DS 3, DS 4, DS 5):

Tramwajem linii 4,11,12 (przystanek "Szwoleżerów" lub "Narutowicza") do Placu Kościuszki, następnie tramwajem linii 7 do przystanku "Żołnierska".

 

{iframe}app/maps/{/iframe}


Warning: fopen(zapis.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/portal/zut/index.php on line 329

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 330

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/portal/zut/index.php on line 331

rssLINKS