SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci kierunku Informatyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, kształceni są w zakresie zgodnym z obowiązującymi na tym kierunku standardami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy wykorzystaniu naukowych osiągnięć własnej kadry dydaktycznej i uwzględnieniu potrzeb ściśle współpracujących z Wydziałem Informatyki firm branży IT regionu zachodniopomorskiego. Dlatego szczególny nacisk w procesie edukacji położony jest na zdobycie określonych umiejętności na bazie opanowanej szerokiej wiedzy o charakterze podstawowym, obejmującej obszary:

 • Matematyki, fizyki, elektroniki, zarządzania przedsiębiorstwem;
  • Informatyki z zakresu: systemów operacyjnych, budowy algorytmów i struktur danych, języków i technik programowania, technik analogowych i cyfrowych, architektury systemów komputerowych, Zarządzania projektami informatycznymi;
  • Praktycznych zastosowań informatyki w technice, zarządzaniu, medycynie i innych dziedzinach w zakresie: metod pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, modelowania i analizy procesów, podejmowania decyzji (sterowania), metod sztucznej inteligencji;
  • Uregulowań prawnych i aspektów etycznych związanych z wytwarzaniem oraz eksploatacją produktów IT;

Student w całym cyklu nauki zdobywa umiejętności obejmujące:

 • Projektowanie i tworzenie oprogramowania;
 • Dobór metod wytwarzania systemów oprogramowania;
 • Projektowanie i konfigurowanie systemów komputerowych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa (w tym rozwiązania sieciowe, internetowe i mobilne);
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych;
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w informatyzacji firm;
 • Biegłe posługiwanie się fachowym językiem angielskim w mowie i piśmie.

SPECJALNOŚĆ: systemy komputerowe i oprogramowanie

Studia pierwszego stopnia realizowane są w ramach jednej specjalności „Systemy komputerowe i oprogramowanie”. Absolwenci tej specjalności są szczególnie predysponowani do pracy w charakterze projektantów systemów informatycznych i systemów komputerowych oraz programistów tworzących swoje dzieła zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania. Rozległa wiedza z zakresu budowy i konfiguracji sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i szerokiego spektrum aplikacji – predysponuje ich do pracy w firmach i organizacjach, stawiających zatrudnionym w sektorze IT najwyższe wymagania. Absolwent tych studiów jest również przygotowany merytorycznie do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Informatyki zwieńczone jest uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Efekty kształcenia

Plan studiów

Rozpoczęcie nauki: 1 października

Formy kształcenia:

 • stacjonarne (dzienne)
  • ilość godzin
  • Czas trwania: 3.5 roku (7 semestrów)
 • niestacjonarne (zaoczne)
  • ilość godzin
  • Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)