Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Program stypendialny Prezydenta dla studentów i doktorantów

Podstawa prawna: Uchwała Nr X/188/11 zmieniająca dotychczasowe zasady przyznawania przez Prezydenta Miasta Szczecin stypendiów naukowych studentom i doktorantom (Uchwałą Nr L/1273/10 i Uchwała Nr LX/1355/10). Program Stypendialny został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 8 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studenta" lub "Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla doktoranta".

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl

 

Systemy wbudowane

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ogłasza nabór na 
dwusemestralne studia podyplomowe
Programowanie z elementami systemów wbudowanych
Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. 
 Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
 Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

 Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. 

Nabór na studia trwa od 30 stycznia 2019 (rejestracja elektroniczna) do 22 lutego 2019 roku.
Składanie dokumentów od dnia 30 stycznia 2019 godz. 10.00 w pokoju 209 WI2.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji: 

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacji
  • odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu,
  • potwierdzoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego / innego dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza,
  • 1 fotografia

Rejestracja elektroniczna - https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

Studia podyplomowe są dwusemestralne, zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno- lub dwudniowych zjazdów w weekendy.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 212 h zajęć.

W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 104 godzin. Zajęcia kończą się praktycznym projektem, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów.

Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Koszt dwóch semestrów studiów wynosi 4800 zł brutto, z możliwością opłaty w ratach.

Absolwenci studiów będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, w przypadku podpisania umowy o pracę z jedną z współpracujących firm, czyli  infinIT Codelab, GlobalLogic, Mobica lub Tieto. Dofinansowanie jest uzależnione wyłącznie od decyzji firmy. 

Kontakt
Kierownik studiów: dr inż. Radosław Maciaszczyk
Sekretariat: mgr inż. Iwona Scheibe
pokój 218,209  budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 56 67 lub 91 449 55 42,
email: Radosław Maciaszczyk<rmaciaszczyk@wi.zut.edu.pl> , Iwona Scheibe < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>

obrona pracy doktorskiej mgra inż. Macieja Buraka

18 grudnia br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Macieja Buraka z Katedry Zastosowań Informatyki Wydziału Elektrycznego ZUT. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Promotorem pracy doktorskiej nt "Application of inhomogeneous continuous time Markov chains for call center modeling (Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym)" był prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski.

W obronie na zaproszenie Dziekana uczestniczyli m. in. prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski z Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk - recenzent pracy i dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Dziekan Wydziału Elektrycznego.

Gratulujemy!

Projekt "Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych" zgłoszony przez mgra inż. Wojciecha Sałabuna (obecnie doktora) z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej otrzymał finansowanie w ramach konkursu OPUS 15.

Wniosek dra Sałabuna znalazł się w gronie 28 wniosków, spośród 139 złożonych w panelu, które otrzymały finansowanie w konkursie OPUS 15 Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest stworzenie nowej metody służącej do estymowania dokładności metod wielokryterialnego wspomagania decyzji MCDM. W ramach projektu zaprojektowana zostanie metoda testowania oparta na dwóch zbiorach modeli referencyjnych. Będą to modele rzeczywiste oraz modele teoretyczne. Na podstawie nowoczesnych symulacji komputerowych otrzymane wyniki zostaną poddane wnikliwej analizie statystycznej w celu wyciągnięcia wniosków. W ten sposób powstanie możliwość bardziej odpowiedzialnego doboru metod do konkretnych klas problemów decyzyjnych.

Sydney R. Parker Best Paper Award
dr Dorota Majorkowska-Mech, prof. Aleksander Cariow
dr Dorota Majorkowska-Mech, prof. Aleksander Cariow

Naukowcy z Wydziału Informatyki ZUT otrzymali nagrody dla najlepszych publikacji w roku 2017 w czasopiśmie Circuits, Systems and Signal Processing.

Sukces odniósł artykuł, napisany przez dr Dorotę Majorkowską-Mech oraz prof. Aleksandra Cariowa z Katedry Architektury Komputerów i Teleinformatyki, zatytułowany "A Low Complexity Approach to Computation of the Discrete Fractional Fourier Transform".

Artykuł ten został wytypowany przez powołaną w tym celu grupę międzynarodowych niezależnych ekspertów i został nominowany do dwóch z trzech nagród fundowanych corocznie przez to czasopismo. Obie nagrody zostały mu przyznane.
Pierwszą z nich jest the Sydney R. Parker Best Paper Award za najlepszy artykuł w dziedzinie przetwarzania sygnałów.
Druga nagroda to M.N.S. Swamy Best Paper Award za najlepszy artykuł opublikowany w tym czasopiśmie w latach 2016-2017.
Ta ostatnia nagroda przyznawana jest tylko jednej publikacji, tej najlepszej, niezależnie od dziedziny, której dotyczy praca.

Czasopismo Circuits, Systems and Signal Processing zostało powołane w 1982 roku. Jest to renomowany periodyk znajdujący się na liście JCR od momentu jego powstania.
Publikowane są w nim prace wybitnych naukowców z całego świata. Jest wydawane przez Springer Birkhäuser w Nowym Jorku.

dr inż. Remigiusz Olejnik