Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Organizacja pracy na Wydziale Informatyki od 26 marca 2020 roku do odwołania

Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania administracja wydziałowa oraz pion techniczny pracują głównie w trybie pracy zdalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

Dyżury na Wydziale są pełnione w godzinach 8.00 – 12.00.

Sprawy studenckie:

Tel. : +48 91 449 56 70, 91 449 55 03, e-mail: dzwi@zut.edu.pl

Pozostałe sprawy:

Tel.: 91 449 56 60, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl
oraz dodatkowy adres mailowy dla spraw pracowników Katedr: admkatedry@wi.zut.edu.pl

 1. Kierownik dziekanatu: e-mail: dwisniewska@wi.zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 19
 2. Główny specjalista ds. kształcenia: e-mail: dkostarelas@wi.zut.edu.pl,  tel.: + 48 91 449 55 97
 3. Kierownik Sekcji dydaktyki: e-mail: iszymkowicz@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 18
 4. Sekcja dydaktyki:
     sprawy studenckie: dyżury, e-mail: dzwi@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 56 70;
     pomoc materialna dla studentów: dyżury, e-mail: Agata.Kostarelas@zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 55 03;
 5. Plany zajęć dydaktycznych: e-mail: plany@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 71.
 6. Kierownik Sekcji Administracyjno-informatycznej: e-mail: ischeibe@wi.zut.edu.pl, tel.: + 48 91 449 56 67
 7. Kierownik Sekcji nauki i finansów: e-mail: jrafalska@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 60
 8. Sekcja nauki i finansów oraz sekcja Administracyjno-informatyczna: dyżury, e-mail: wi@wi.zut.edu.pl, tel.: +48 91 449 56 60
 9. Pełnomocnik Dziekana ds. Technicznych: e-mail: gsliwinski@zut.edu.pl, : +48 91 449 55 21
 10. Administratorzy sieci komputerowej: e-mail: admin@wi.zut.edu.pl,  tel.: +48 91 449 55 22
 11. Serwis komputerowy: e-mail: serwis@wi.zut.edu.pl , tel.: + 48 91 449 56 01 
 12. Administrator obiektów dydaktycznych: e-mail: djankowski@wi.zut.edu.pl, : +48 91 449 55 20

Jednocześnie informuję, że nauczyciele akademiccy pracują zdalnie. Proszę kontaktować się z nimi za pomocą poczty elektronicznej oraz MS Teams.

Portiernie Wydziału funkcjonują bez zmian, ale obowiązuje zakaz wstępu do budynków osób spoza Uczelni.

Bardzo proszę w pierwszej kolejności korzystać z bezpiecznych form kontaktu tj.: poczta elektroniczna, MS Teams , kontakt telefoniczny, a przybycie na Wydział w sprawach administracyjnych i technicznych proszę uzgadniać telefonicznie lub mailowo. 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zawiesza się wszystkie formy zajęć dydaktycznych, które wymagają bezpośredniego kontaktu.
 2. Odwołuje się konsultacje dla studentów w formie bezpośredniej. Konsultacje prowadzone będą w formie rozmowy telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 3. Odwołuje się możliwość korzystania przez studentów i doktorantów z infrastruktury dydaktycznej oraz jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej.
 4. Na Osiedlu Studenckim oraz w Hotelach Asystenckich zakazuje się spotkań studentów i doktorantów oraz osób spoza Uczelni, na które Rektor nie wyrazi wcześniej zgody.
 5. Student oraz doktorant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dział Mobilności Międzynarodowej za pośrednictwem Dziekanatów wydziałów o nałożonym nakazie kwarantanny lub hospitalizacji.

§ 2.

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, szkolenia, wydarzenia i imprezy organizowane na Uczelni oraz zajęcia edukacyjne, realizowane w ramach projektów ze źródeł zewnętrznych (w tym DUTEK – Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, Licealista w świecie nauki, Trzeci Wiek Technologicznie i inne).
 2. Zawiesza się udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy oraz wyjazdy pracowników, doktorantów i studentów z/do krajów/ regionów ryzyka, które znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego
 4. Zaleca się wstrzymanie przyjazdów osób z krajów/regionów, które nie znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelach Asystenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin mieszkańców.
 6. Zaleca się, aby osoby zakwaterowane w domach studenckich, których miejsce stałego zamieszkania jest w Polsce, opuściły je i udały się, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, do miejsca zamieszkania.

§ 3.

Wprowadza się zasadę maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów służbowych pracowników. Zaleca się w sprawach służbowych prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz kontakty telefoniczne.

§ 4.

 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną lub telefonicznie dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej o nałożonym nakazie kwarantanny lub hospitalizacji.
 2. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje niezwłocznie informację, o której mowa w ust. 1, Rektorowi za pośrednictwem Biura Rektora.
 3. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej, za zgodą Rektora, może polecić pracownikowi:
  1. wykonywanie pracy przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania;
  2. udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, a w przypadku odmowy skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy.
 4. Polecenie, o którym mowa w ust. 3, może zostać wydane w przypadku:
  1. powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego z rejonów występowania koronawirusa;
  2. pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażeniem koronawirusem;
  3. oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest na bieżąco:
  1. monitorować aktualne komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego;
  2. utrzymywać kontakt z pracownikiem wykonującym pracę w domu i nadzorować efekty tej pracy;
  3. informować Rektora o sytuacji w nadzorowanej jednostce.

§ 5.

Zasady określone w § 1– 4 obowiązują od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

źródło: zut.edu.pl

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 25.03.2020 w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

plik PDF

 

 

Zdalne zajęcia na Wydziale Informatyki

Od dnia 18 marca 2020 r. zajęcia na Wydziale Informatyki mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość. Zajęcia takie będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem. Liczba zajęć w trybie kształcenia na odległość zależy od możliwości nauczycieli odpowiedzialnych za dany przedmiot oraz od specyfiki przedmiotu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o śledzenie informacji przekazywanych na bieżąco przez nauczycieli oraz władze wydziału, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy Microsoft Teams, a także dołączanie do zajęć już uruchomionych w trybie zdalnym.

Przewiduję, że od najbliższej soboty, tj. 21 marca 2020 r. zajęcia prowadzone w trybie kształcenia na odległość zostaną odpowiednio oznaczone w planie.

dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT
Dziekan Wydziału Informatyki

Automatyczne przedłużenie okresu ważności legitymacji studenckiej

Szanowni studenci, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckiej do 31 maja 2020 roku! Zwracamy się z prośbą o śledzenie bieżących komunikatów Uczelni.

źródła: zut.edu.pl i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego