Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 na Wydziale Informatyki

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 na Wydziale Informatyki

Na podstawie Komunikatu nr 32 Rektora ZUT z dnia 31.08.2020 r. (z późn. zm.) o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 decyzją dziekana Wydziału Informatyki zajęcia na Wydziale Informatyki prowadzone będą zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Na pierwszym roku studiów I stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) wszystkie formy zajęć (poza wykładami) odbywają się w formie tradycyjnej. Wykłady będą prowadzone zdalnie na platformie MS Teams.
  2. Na wszystkich rodzajach studiów (S1/S2/N1/N2) dla wszystkich roczników wykłady odbywają się w formie kształcenia na odległość.
  3. Zajęcia prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu będą odbywały się w trybie stacjonarnym.
  4. Na wszystkich rodzajach studiów (S1/S2/N1/N2) z wyłączeniem pierwszego roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (patrz pkt 1) wszystkie formy zajęć realizowane są w formie kształcenia na odległość poza wyjątkami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Tabela: Przedmioty realizowane w formie tradycyjnej na zasadzie wyjątku do pkt. 4 – stan na 23.09.2020

Lp.

Rodzaj studiów

Rok

Sem.

Przedmiot

Forma

1.    

INF S1

3

5

Produkcja dźwięku

L

2.    

Technika mikroprocesorowa

L

3.    

4

7

Sieci przeznaczenia specjalnego

W/L

4.    

INF S2 (Z)

2

3

Przetwarzanie danych geoinformatycznych

L

5.    

Przetwarzanie danych semantycznych

L

6.    

Systemy wspomagania decyzji

L

7.    

INF S2 (L) IO

1

2

Uczenie maszynowe 1

L

8.    

Uczenie maszynowe 2

L

9.    

Eksploracja danych

L

10. 

Ekstrakcja cech

L

11. 

Sieci złożone

 

12. 

Języki analizy danych

L

13. 

INF S2 (L) PO

1

2

Równoległe programowanie inkrementacyjne

L

14. 

Aplikacje webowe i rozproszone

L

15. 

Systemy czasu rzeczywistego

L

16. 

Zaufana infrastruktura obliczeniowa

L

17. 

Modelowanie sieci komputerowych

L

18. 

Oprogramowanie do przetwarzania dużych zbiorów

L

19. 

INF S2 (L) SKZnC

1

2

Projektowanie zorientowane na człowieka

L

20. 

Interfejsy użytkownika w systemach czasu rzeczywistego

L

21. 

Przetwarzanie sygnałów kognitywnych

L

22. 

Modelowanie zachowań w sieciach złożonych

L

23. 

Interaktywne systemy multimedialne

L

24. 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w systemach interaktywnych

L

25. 

IC S1

4

7

Kryminalistyka cyfrowa

L

Legenda:

S1 – studia stacjonarne I stopnia,

S2 – studia stacjonarne II stopnia

INF – informatyka

IC – inżynieria cyfryzacji

(Z) – start zima, październik 2019

(L) – start lato, marzec 2020

PO - Projektowanie oprogramowania
IO - Inteligencja obliczeniowa
SKZnC - Systemy komputerowe zorientowane na człowieka

Informacja dla stypendystów

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, informujemy o możliwości składania wniosków przez studentów o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Wniosek o stypendium ministra dla studentów przygotowuje koordynator wydziałowy w systemie ZSUN/OSF, który będzie dostępny od 1 października 2020 r.

Z uwagi na konieczność przesłania uzupełnionych w systemie ZSUN/OSF kompletnych i sprawdzonych wniosków do Działu ds. Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2020 r., zainteresowanych studentów prosi się o mailowe zgłoszenie zamiaru składania wniosków o stypendium ministra na adres: rzielinska@wi.zut.edu.pl lub mwroblewska@wi.zut.edu.pl najpóźniej do 05.10.2020.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zut.edu.pl

 

Informacje dla studentów kwaterujących się w domach studenckich

Studenci ZUT, którzy otrzymali przydział miejsca w Akcji Akademik (nie dotyczy osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021), w związku z wprowadzeniem na Uczelni od nowego roku akademickiego zajęć w formie mieszanej, z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemicznego, proszeni są o wypełnienie poniższej deklaracji zamieszkania w akademiku.

Deklarację można wypełnić tylko jeden raz. Deklaracja do pobrania

W przypadku zmiany decyzji dotyczącej zakwaterowania po wypełnieniu formularza prosimy o przekazanie informacji mailowo lub telefonicznie do wskazanego akademika.

https://osiedlestudenckie.zut.edu.pl/aktualnosci.html