Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Deklaracja dostępności Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017‑09‑26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Dokumenty zamieszczone na stronie Wydziału Informatyki ZUT w postaci plików WORD i PDF nie spełniają warunków dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją tych dokumentów do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe (typ zastosowanego systemu zarządzania treścią), w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.
 • Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą ilość publikowanych treści, może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu czy tabela nie będzie posiadała tytułu czy nagłówka oraz niehierarchicznie użyte zostaną nagłówki.
 • Ze względu na kolorystykę przyjętą w oficjalnym systemie identyfikacji wizualnej Wydziału Informatyki ZUT niektóre występujące na stronie elementy graficzne mogą cechować się niską kontrastowością.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej MałachowskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 449 56 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna