Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Informacja dla kandydatów na studia

Rejestracja kandydatów dobiegła końca, wyniki rekrutacji ogłoszone, teraz czas na dopełnienie formalności! - wszystkich przyjętych na studia kandydatów zapraszamy do składania dokumentów w świeżo otwartym Centrum Rekrutacji w Bibliotece Głównej ZUT w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140

 • osobiście
  na adres: ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu),
  od 13 do 24 lipca (dni robocze czyli od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00
  w dniach 15 i 22 lipca (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
 • za pośrednictwem osób trzecich
  na adres: ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu),
  od 13 do 24 lipca (dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00
  w dniach 15 i 22 lipca (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
  nr telefonu: 91 449 4949, 91 449 4587 (dla obywateli polskich)
  91 449 6055 (dla cudzoziemców),
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym)
  na adres: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie,
 • kurierem
  na adres: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Specjalnie dla Was uruchomiona została infolinia rekrutacyjna:

 • dla kandydatów polskojęzycznych +48 91 449 49 49
 • for foreign students + 48 91 449 60 55

UWAGA! Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do 24 lipca br. będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.

Rekrutacja krok po kroku na studia I stopnia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w Internetowym Rejestrze Kandydatów IRK

Internetowy Rejestr Kandydatów ZUT dostępny jest pod adresem: https://irk.zut.edu.pl/

Terminy rejestracji w IRK (dotyczy kierunków prowadzonych w języku polskim)

studia stacjonarne I stopnia: architektura, projektowanie architektury wnętrzi otoczenia

15.05.-18.06.2023 r.

studia stacjonarne I stopnia pozostałe kierunki studiów

15.05.-10.07.2023 r.

studia niestacjonarne I stopnia

15.05.-22.08.2023 r.

Podstawą przyjęcia na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) są pisemne wyniki egzaminu maturalnego (dodatkowo mogą być brane do kwalifikacji wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika).

Wyniki egzaminów maturalnych przeliczane są na liczbę punktów (LP) uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym według następującego wzoru:

LP = 0,45•A•W + 0,1•B•W + 0,1•C•W + 0,25•D•X+ 0,1•E

symbole wprowadzone we wzorze oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata z przedmiotów maturalnych oraz na egzaminie zawodowym:

– matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka – poziom podstawowy lub rozszerzony,

B – przedmiot dodatkowy – poziom podstawowy lub rozszerzony, (może to być ten sam przedmiot co A lub C lub D pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach podstawowym lub rozszerzonym),

C – język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony,

D – język obcy (nowożytny) – poziom podstawowy lub rozszerzony,

– średnia arytmetyczna z wyników egzaminów zawodowych wpisanych na dyplomie

Wartości współczynników wynoszą:

W = 1,0 – dla poziomu podstawowego oraz 1,5 – dla poziomu rozszerzonego

X = 1,0 – dla poziomu podstawowego; 1,5 – dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 – dla klasy dwujęzycznej

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów(stacjonarnych i niestacjonarnych) (format:  pdf, rozmiar:  116 KB)

Kandydat wpisuje do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego (część pisemna), natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc na danym kierunku i formie studiów decyduje liczba uzyskanych punktów (LP).

Rekrutacja krok po kroku dla kandydatów na studia I stopnia

Kolejność zapisów nie decyduje o przyjęciu na studia, ale nie ma potrzeby czekać do ostatniej chwili, zwłaszcza że rejestracja zajmie Ci zaledwie kilka minut. START 15 MAJA !!!

Krok 1. Załóż indywidualne konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

  irk.zut.edu.pl (zgodnie z terminami rekrutacji)

Krok 2. Uzupełnij dane osobowe.

Krok 3. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat).

 • jeśli jeszcze nie masz świadectwa dojrzałości zaznacz wszystkie przedmioty zdawane na maturze (część pisemna) oraz ich poziomy, po otrzymaniu świadectwa należy uzupełnić wyniki egzaminów;
 • jeśli masz świadectwo dojrzałości i jesteś jednocześnie laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego, wybierasz jako dokument uprawniający do podjęcia studiów jednocześnie „nową maturę” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej”.

Krok 4. Wybierz kierunki studiów (maksymalnie trzy, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego).

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną (opłata za przeprowadzenie rekrutacji wynosi: 150 zł -kandydaci zdający egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunkach: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia; 85 zł na pozostałe kierunki studiów.

Krok 6. Prześlij zdjęcie elektroniczne spełniające wymogi zdjęcia do dowodu osobistego. Zdjęcie elektroniczne będzie niezbędne na etapie drukowania ankiety kandydata.

Krok 7. Sprawdź wyniki rekrutacji (zgodnie z terminami rekrutacji). Jeśli na Twoim koncie w IRK pojawi się status zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zbierz komplet wymaganych dokumentów.

Krok 8. Dostarcz komplet wymaganych dokumentów w formie papierowej do właściwej komisji rekrutacyjnej zgodnie z terminami rekrutacji. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów

Krok 9. Po złożeniu dokumentów oraz ich weryfikacji przez komisję rekrutacyjną na Twoim koncie w IRK pojawi się status przyjęty.

Krok 10. Gratulacje! Witamy na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Internetowa Rekrutacja Kandydatów została uruchomiona 15 lutego o godz. 12:00, zapraszamy do rejestracji do 1 marca do godziny 12:00.
W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów od 21 lutego do 3 marca br.

Kandydat na studia stacjonarne II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia

Informatyka S2

Celem kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku branży IT.

Efektem znacznego poszerzenia posiadanej wiedzy, w zakresie danej specjalności, jest nabycie w czasie studiów kompetencji zawodowych wspieranych takimi umiejętnościami jak:

twórcze wykorzystywanie wiedzy z obszaru ukończonej specjalności;
tworzenie modeli – w tym matematycznych, optymalizacyjnych, jakościowych;
kreowanie środowiska badawczego i programowanie badań;
formułowanie i rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem technologii informatycznych, zwłaszcza w dziedzinie związanej z ukończoną specjalnością;
opracowywanie opinii i ekspertyz z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
kierowanie pracą zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych i konsultacyjnych.
Kształcenie studentów odbywa się w ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów kierunku informatyka (semestr 1) oraz przedmiotów specjalnościowych (semestry 2 – 3). Przedmioty specjalnościowe realizowane są w ramach trzech specjalności i zdefiniowanych dla każdej z tych specjalności bloków obieralnych:

Specjalność 1: Projektowanie oprogramowania (Software design)
Specjalność 2: Systemy komputerowe zorientowane na człowieka (Human centered computing)
Specjalność 3: Inteligencja obliczeniowa (Computational intelligence)
Specjalności uruchamiane są zgodnie z wyborem studentów, przy czym minimalna liczba studentów pozwalająca na uruchomienie specjalności wynosi 12 osób.

Więcej informacji/opis specjalności: https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-kandydata/kierunki-studiow/informatyka-studia-ii-stopnia

Rekrutacja: https://irk.zut.edu.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/registration/

Zapraszamy!

Studia podyplomowe - Programowanie komputerów

Nabór na Studia Podyplomowe Programowanie komputerów

W dniu 02.01.2023 r. rozpoczął się nabór na VII edycję SP Programowanie komputerów.

Termin rekrutacji upływa 12.02.2023 r.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2023 roku, a zakończą w styczniu 2024 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (85 h w semestrze zimowym i 104 h w semestrze letnim).

Całkowity koszt studiów wynosi 4.500 zł., płatny w dwóch ratach.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu

 • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony: https://irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),

 • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),

 • aktualne zdjęcie.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.