Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA 
ROK AKADEMICKI 2019/2020 – semestr zimowy

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

  1. ankieta osobowa - formularz podania na studia z podpisem kandydata  (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),

  2. kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej) z tym że:

   • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,

   • kandydat ze „starą  maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

   • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,

  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura i urbanistyka, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, zarządzanie),

  4. jedna fotografia  (aktualna kolorowa) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez ISR,

  5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z ISR,

  6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),

  7. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR),

  8. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

     UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),

 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,

 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów