Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO
PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA -  ROK AKADEMICKI 2019/2020 – semestr zimowy

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, ewentualnie zaświadczenie z uczelni o numerze posiadanego dyplomu oraz kserokopia suplementu lub wypis z przebiegu studiów,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie),
 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu,
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura i urbanistyka oraz ekonomia),
 6. jedna fotografia (aktualna kolorowa) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,
 7. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR,
 8. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
 9. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR)

UWAGA

 • elektroniczny formularz (ankieta osobowa),
 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów