Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Konkursy na stanowiska

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Oprogramowania

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk technicznych, doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych i przygotowanie do pracy dydaktycznej zgodnej z profilem naukowym Katedry.
 • Bardzo dobra znajomość języków programowania: Java, C, C++, C#.
 • Bardzo dobra znajomość paradygmatów programowania w tym programowania zorientowanego obiektowo oraz programowania komponentowego i modułowego.
 • Bardzo dobra znajomość technologii i protokołów internetowych takich jak web serwisy i REST, języków internetowych (HTML, XML, JavaScript) oraz frameworków webowych w języku Java takich jak Spring Framework.
 • Znajomość inżynierii oprogramowania w tym umiejętność projektowania obiektowego z wykorzystaniem języka UML.

Zakres obowiązków

 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych.
 • Doskonalenie kompetencji dydaktycznych.
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych i dydaktycznych Katedry Inżynierii Oprogramowania i Wydziału Informatyki.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w projektach naukowych i dydaktycznych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu doktora nauk technicznych,
 5. Wykaz dorobku dydaktycznego/zawodowego,
 6. Potwierdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)
 7. Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy
 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.).

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki
Dziekanat –pok. 102,103
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin
w terminie do 22.11.2019 r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2019 r.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • Dyplom magistra lub magistra inżyniera uzyskany w dyscyplinie Matematyka (preferowana specjalność matematyka stosowana) lub Informatyka.
 • Predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej.
 • Znajomość zagadnień związanych z obszaru: statystyki, matematyki dyskretnej, metod numerycznych, uczenia maszynowego i eksploracji danych.
 • Pracowitość, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność pracy zespołowej.

Dodatkowymi atutami Kandydata będzie:

 • Doświadczenie praktyczne z programowania w jednym z języków: Python, R, Matlab,
 • Publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych.
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Katedry i Wydziału Informatyki.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w projektach naukowych i dydaktycznych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 5. Wykaz dorobku naukowego i zawodowego
 6. Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku
 7. Potwierdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
 8. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy,
 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki
Dziekana – pok. 102, 103
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin
w terminie do 22.11.2019 r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.11.2019 r.

Proponowany okres zatrudnienia: 9 miesięcy
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Katedrze Inżynierii Oprogramowania

Kandydat winien spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany z kierunków: informatyka, automatyka, elektronika i pokrewne,
 • mają wysoką motywację do pracy naukowo-badawczej,
 • posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • są pracowite, sumienne, dyspozycyjne.

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy:

 • w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy posiadają umiejętność programowania w językach C, C++, C# i JAVA, wiedzę z inżynierii oprogramowania, metod kompilacji oraz programowania równoległego i rozproszonego,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym współudział w realizacji projektów) w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi obszarami badawczymi,
 • doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów naukowych,
 • dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski),
 • doświadczenie w pracy grupowej.

Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. deklarację podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 25 czerwca 2019 roku  o godz. 9.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28.06.2019 r.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dziekan

dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Dziekan Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA 4 STANOWISKA ASYSTENTA

w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiadają tytuł zawodowy magistra z obszaru informatyki, innego obszaru nauk technicznych, matematyki, fizyki lub pokrewnych
 • Posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Są gotowi do rozwoju naukowego w celu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
 • Posiadają predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej
 • Posiadają umiejętność pracy zespołowej
 • Są pracowite, sumienne, dyspozycyjne

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Dobra umiejętność programowania (preferowana znajomość środowiska Matlab, R, Python, mile widziana znajomość języków Java, SQL)
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym współudział w realizacji projektów) w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi obszarami badawczymi
 • Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów naukowych
 • Dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski)

Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z przynajmniej jednym z następujących obszarów: interfejsy mózg-komputer, analityka internetowa, UX design, dane łączone (linked data), sieci semantyczne (semantic web), grafowe bazy danych (graph databases), znaczenie tematów (topic prominence)
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych (w tym symulacyjnych) z wykorzystaniem m.in. sygnałów EEG, środowiska R
 • Realizacja zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. deklarację o gotowości podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 25 czerwca 2019 roku o godz. 9.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 28.06.2019 roku.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan

dr hab. inż. Jerzy Pejaś