Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dziekan Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA 4 STANOWISKA ASYSTENTA

w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych

Kandydat winien spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiadają tytuł zawodowy magistra z obszaru informatyki, innego obszaru nauk technicznych, matematyki, fizyki lub pokrewnych
 • Posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Są gotowi do rozwoju naukowego w celu uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka
 • Posiadają predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej
 • Posiadają umiejętność pracy zespołowej
 • Są pracowite, sumienne, dyspozycyjne

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Dobra umiejętność programowania (preferowana znajomość środowiska Matlab, R, Python, mile widziana znajomość języków Java, SQL)
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym współudział w realizacji projektów) w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi obszarami badawczymi
 • Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów naukowych
 • Dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim
 • Posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski)

Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z przynajmniej jednym z następujących obszarów: interfejsy mózg-komputer, analityka internetowa, UX design, dane łączone (linked data), sieci semantyczne (semantic web), grafowe bazy danych (graph databases), znaczenie tematów (topic prominence)
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych (w tym symulacyjnych) z wykorzystaniem m.in. sygnałów EEG, środowiska R
 • Realizacja zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. deklarację o gotowości podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 25 czerwca 2019 roku o godz. 9.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 28.06.2019 roku.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dziekan

dr hab. inż. Jerzy Pejaś