Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Architektury Komputerów i Teleinformatyki. 

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania

Stopień naukowy doktora nauk technicznych, znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na przygotowywanie publikacji naukowych, doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych, dorobek naukowo-badawczy. Przygotowanie do pracy naukowej i dydaktycznej zgodnej z profilem naukowym Katedry.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych.
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktora,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. potwierdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, 
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.).

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki
Kancelaria pok. 32
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

w terminie do 24.09.2019 r. do godz. 9.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26.09.2019 r.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś