Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dziekan Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

w Katedrze Inżynierii Oprogramowania

Kandydat winien spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany z kierunków: informatyka, automatyka, elektronika i pokrewne,
 • mają wysoką motywację do pracy naukowo-badawczej,
 • posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • są pracowite, sumienne, dyspozycyjne.

Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą również brane następujące elementy:

 • w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy posiadają umiejętność programowania w językach C, C++, C# i JAVA, wiedzę z inżynierii oprogramowania, metod kompilacji oraz programowania równoległego i rozproszonego,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w przemyśle (w tym współudział w realizacji projektów) w wybranych dziedzinach związanych z przedstawionymi obszarami badawczymi,
 • doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektów naukowych,
 • dorobek publikacyjny i udział w konferencjach naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć w języku angielskim
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość jednego z języków kongresowych (preferowany język angielski),
 • doświadczenie w pracy grupowej.

Zakres obowiązków (w zależności od specyfiki oferowanych stanowisk pracy)

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w ciekawych projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie,
 7. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 8. deklarację podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy,
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32 w zaklejonej kopercie z dopiskiem ”KONKURS”

71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49

Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 25 czerwca 2019 roku  o godz. 9.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28.06.2019 r.

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dziekan

dr hab. inż. Jerzy Pejaś