Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Oprogramowania.

Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące podstawowe kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany z kierunków: informatyka, elektrotechnika, elektronika i pokrewne,
 • mają wysoką motywację do pracy naukowo-badawczej,
 • posiadają umiejętność programowania w językach C, C++, C# i JAVA, wiedza z inżynierii oprogramowania, metod kompilacji, programowania równoległego i rozproszonego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych powiązanych z profilem naukowej działalności Katedry.
 • Planowanie, prowadzenie i realizacja eksperymentów naukowych.
 • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych
 • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych Wydziału Informatyki

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w projektach naukowych
 • Możliwość współpracy międzynarodowej

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. wykaz dorobku naukowego i zawodowego,
 6. program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku,
 7. potwierdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
 8. oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy,
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Komplet dokumentów należy złożyć lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki
Kancelaria pok. 32
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin 

w terminie do 24.09.2019 r. do godz. 9.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 26.09.2019 r.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś