Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Ogłoszenia dla pracowników

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/pierwszy-konkurs-ncbr-w-ramach-krajowego-planu-odbudowy.html 

Rozpoczął się kolejny nabór w ramach Programu INTERREG VIA - INT03/2023, priorytet 3: Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę.

Więcej szczegółów nt. naboru znaleźć można na stronach ZUT: 
https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/kolejny-nabor-w-ramach-programu-interreg-via-int032023.html 

 

Program skierowany jest do wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe.

Przedmiotem programu jest wsparcie uczelni w tworzeniu tym studentom warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

 

Więcej szczegółów na stronach ZUT: 
https://www.zut.edu.pl/aktualnosci/article/ministerstwo-edukacji-i-nauki-oglasza-nabor-wnioskow-do-programu-perly-nauki-ii.html

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Celem naboru konkurencyjnego jest wsparcie rozwoju oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych, obejmujące działania zmierzające do dostosowania kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie, obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap).

 

Więcej szczegółów na stronach ZUT: 
https://www.zut.edu.pl/dps/aktualnosci/article/ncbr-oglasza-kolejny-nabor-w-ramach-fers-rozwoj-kwalifikacji-i-kompetencji-osob-doroslych.html

I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego - HYDROSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe to:

 1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.


Do konkursu mogą przystąpić:

 1. przedsiębiorstwa,
 2. jednostki naukowe,
 3. inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum, w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

 1. badania podstawowe,
 2. badania przemysłowe,
 3. eksperymentalne prace rozwojowe,
 4. prace przedwdrożeniowe.


Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR.

Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Jednostki naukowe nie mogą realizować w projekcie prac przedwdrożeniowych.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych, niebędących przedsiębiorstwami na wykonanie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 lipca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2023 r., godz. 16:00

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). (link do systemu – aktywny od dnia 31 lipca 2023 r.).

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

NCN ogłasza konkursy MAESTRO 15 dla doświadczonych naukowców, SONATA BIS 13 dla osób planujących założyć nowy zespół badawczy oraz PRELUDIUM BIS 5 wspierający kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich. Wnioski można składać do połowy września.

Projekty mistrzowskie

MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Projekty MAESTRO to pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskujący muszą mieć na swoim koncie, w ciągu ostatnich 10 lat, co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych oraz kierowanie realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Projekt można rozplanować na 36, 48 lub 60 miesięcy. W jego budżecie można zaplanować środki m.in. na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektów.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro15

Szansa dla nowych zespołów badawczych

Konkurs SONATA BIS 13 jest skierowany do wyróżniających się naukowczyń i naukowców w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Daje im szansę na stworzenie nowego zespołu, z którym będą prowadzić najbardziej nowatorskie prace w ramach badań podstawowych. Kierownik projektu musi mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub jedno dokonanie artystyczne lub naukowo-artystyczne. W konkursie można otrzymać środki na projekty trwające 36, 48 lub 60 miesięcy. W budżecie można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu, m.in. osób na stanowisku typu post-doc, stypendia dla studentów, doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji badań.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis13

Wsparcie dla doktorantów

W konkursie PRELUDIUM BIS 5 mogą brać udział podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. Projekty mogą trwać 36 lub 48 miesięcy. Doktoranci są zobowiązani do odbycia zagranicznego stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W tej edycji konkursu został zniesiony wymóg uzyskania przez doktoranta stopnia naukowego doktora jako efekt realizacji projektu.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis5

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar:

Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy:

 • indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
 • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
  • wyłącznie jednostek naukowych,
  • wyłącznie przedsiębiorstw,
  • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: 

 1. badania podstawowe,
 2. badania przemysłowe,
 3. eksperymentalne prace rozwojowe,
 4. prace przedwdrożeniowe (możliwe do realizacji przez jednostkę naukową),
 5. prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania). 

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 1. faza I (proof of concept), faza II oraz faza III. Możliwe jest finansowanie w ramach:
  1. okres wykonania fazy I: badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. okres przejściowy I: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 2. faza II:
  1. okres wykonania fazy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  2. okres przejściowy II: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 3. faza III: badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych lub prac przedwdrożeniowych – pomoc de minimis.

 Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

 1. Faza I – 1,9 mln zł
 2. Faza II – 2 mln zł
 3. Faza III – 2 mln zł

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

 • w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego NCBR Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW”;
 • w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Nabór wniosków będzie trwał od 14 lipca do 15 września 2023 r. (do godz. 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/vii-konkurs-infostrateg-na-projekty-zamawiane

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło siódmą edycję konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych.
Dofinansowanie można otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 • posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 • który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich. NCN  dopuszcza jednak przerwy w karierze naukowej z powodu dłuższej niezdolności do pracy, lub urodzenia dziecka.

    Nowością w tej edycji MINIATURY jest możliwość składania wniosku w języku polskim lub języku angielskim. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek, a działanie naukowe w ramach konkursu można realizować tylko raz w całej karierze badawczej.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

UWAGA: Przypominamy, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść zakładki Najważniejsze zmiany, gdzie znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursena merytoryczna wniosków w konkursie MINIATURA jest jednoetapowa.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie NCN w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustala, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

OPUS 25

Konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy w swoim dorobku naukowym posiadają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora).

Czas realizacji projektu:  12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

Aktualna edycja konkursu OPUS nie obejmuje ścieżki LAP – naukowcy planujący projekty realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Kolejna edycja konkursu, która będzie ogłoszona jesienią będzie dawała taką możliwość.

Zespół badawczy: projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców, w tym w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

Budżet projektu:  można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej o wartości do 500 000 zł, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania pojedynczego projektu.

 Więcej informacji na stronie NCN:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus25

 

PRELUDIUM 22

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nie posiadające stopnia doktora. Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie.

Czas realizacji projektu:  12, 24, 36 miesięcy.

Zespół badawczy: maksymalnie 3 osoby , wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (opiekun naukowy), kierownik projektu i opcjonalnie wykonawca, posiadający co najwyżej stopień doktora. Zasadność ich zaangażowania do realizacji projektu podlega ocenie zespołu ekspertów.

Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:

 • 70 000 zł w projektach trwających 12 miesięcy;
 • 140 000 zł w projektach trwających 24 miesiące;
 • 210 000 zł w projektach trwających 36 miesięcy
 Więcej informacji na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium22

Informacje wspólne dla obu konkursów

Proces oceny: dwuetapowa ocena merytoryczna wniosku przez Zespół Ekspertów powoływany przez Radę NCN oraz ekspertów zewnętrznych.

Termin składania wniosków15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem system OSF.

Rozstrzygnięcie: do grudnia 2023 r.

Kwota finansowania: 330 milionów złotych.

Ważne! W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub PRELUDIUM.

Ważne! W niniejszej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Ważne! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Zamiar złożenia wniosku proszę zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowe Centrum Nauki zainicjował cykl podcastów w których to eksperci i zaproszeni goście rozmawiają o sprawach istotnych dla środowiska naukowego i funkcjonowania nauki w Polsce.

Drugi odcinek podcastu dotyczy oceny wniosków w NCN.
Zaproszeni goście, dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska i dr inż. Tomasz Szumełda, koordynatorzy dyscyplin NCN oraz prof. Jacek Młynarski, ekspert w konkursach Centrum podpowiadali, na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu wniosków o grant składanych do NCN i wyjaśniali jak przebiega proces ich oceny. Na koniec zostali poproszeni o odniesienie się do takich zagadnień, jak m.in. rozbieżności w recenzjach wniosków i udział zagranicznych ekspertów w ocenie projektów składanych do NCN.

Zachęcam do posłuchania.
Podcasty są dostępne na stronie: https://anchor.fm/ncn-pl/episodes/Ocena-wnioskw--Jak-j-robimy-w-NCN-e1vj9t9

W menu „Nauka” w zakładce „Pozyskiwanie funduszy” zostało zamieszczone zaktualizowane zestawienie programów, w ramach których można ubiegać się o środki na finansowanie projektów. Programy te zostały podzielone na grupy wraz z przypisaną do nich jednostką nadzorującą. Jednostka ta jest merytorycznie odpowiedzialna za wsparcie przy opracowaniu i złożeniu wniosku aplikacyjnego, a w przypadku otrzymania dofinansowania – również za nadzór nad realizacją projektu oraz jego rozliczeniem, zgodnie z Zarządzeniem nr 91 Rektora ZUT z dn. 12.07.2022 r.

Zachęcamy do korzystania z ww. zestawienia oraz do kontaktu z właściwymi jednostkami nadzorującymi.

--

Wojciech Jędrzejewski
specjalista ds. szkoleń
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przedstawiamy harmonogram konkursów NCBR.

W harmonogramie znajdują się konkursy już ogłoszone oraz planowane do ogłoszenia w 2023 roku.

Wszelkie zmiany w harmonogramie są publikowane na bieżąco.

https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow--2023

Narodowe Centrum Nauki przedstawia planowany harmonogram przeprowadzania konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach oraz ich zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie całego roku, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez uczestniczące w nich agencje.

Rodzaj konkursu 2023
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
MINIATURA 7 nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 25

PRELUDIUM 22

15 marca 15 czerwca grudzień 2023 r.

SONATA BIS 13

MAESTRO 15

15 czerwca 15 września marzec 2024 r.

OPUS 26 + LAP/Weave

PRELUDIUM BIS 5

SONATA 19

15 września 15 grudnia

PRELUDIUM BIS 5 – maj 2024 r.

OPUS 26, SONATA 19 – czerwiec 2024 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2024 r.

SONATINA 8

DAINA 3

15 grudnia 15 marca 2024 r.

SONATINA 8 – wrzesień 2024 r.

DAINA 3 – listopad 2024 r.

 

Oryginalny tekst pochodzi ze strony: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-12-19-harmonogram-konkursow