Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Nabór w trybie ciągłym planowany jest od 1 kwietnia do 30 września 2019 r. Na chwile obecna NCN nie udostępnił dokumentacji konkursowej. W poprzedniej edycji do konkursu mogły być zgłaszane wnioski:

  • które obejmowały realizację jednego spośród wymienionych działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny;
  • które obejmowały badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
  • których okres realizacji wynosił co najwyżej 12 miesięcy;
  • których wysokość finansowania wynosiła od 5 000 do 50 000 złotych;
  • realizowane były przez osoby, które: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a także są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę."