Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Informujemy, że w dniach 2-3.10.2019 r. pokój nr 13 – POMOC MATERIALNA - będzie nieczynny.

Terminy składania wniosków

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI: SEMESTR ZIMOWY

Student, który złożył wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 11 października 2019 r., otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 31.10.2019 r., Student, który złożył wniosek po dniu 11 października 2019 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 15.11.2019 r., z wyrównaniem za miesiąc październik.

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Przy złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 15.10.2019 r. wypłat pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi w dniu 15.11.2019 r. (z wyrównaniem za miesiąc październik).

Po dniu 15.10.2019 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium rektora. Złożenie wniosku po dniu 15.10.2019 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznania stypendium rektora.

Dodatkowe dyżury do składania dokumentów na stypendia:

05.10.2019 – sobota w godz. 10:00 – 14:00
19.10.2019 – sobota w godz. 10:00 – 14:00

START 2020

Do 31 października br. najzdolniejsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. To stypendium potrafi zmienić życie – mówi jedna z dotychczasowych laureatek.

START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w często niełatwych początkach kariery naukowej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy badawczej. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy „w nauce”. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej - mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Młodzi naukowcy na wczesnych etapach kariery często stoją przed pytaniem: co dalej? START pomaga w podjęciu tej decyzji. Sama wiem, jak bardzo to stypendium potrafi zmienić życie, bo kiedyś dostałam taką szansę. To jest prawdziwa trampolina do naukowej kariery – mówi dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska, stypendystka START z Politechniki Wrocławskiej.

Do konkursu o stypendium START mogą przystąpić badacze z całej Polski reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest dokonywana przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny.

W programie START wyróżniamy najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna - wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów – mówi dr Tomasz Perkowski, wiceprezes FNP.

Poza rocznym stypendium, w programie można również uzyskać środki na kilkudniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. Wybrani stypendyści mają też szansę na udział w elitarnym spotkaniu z laureatami Nagrody Nobla.

Nabór wniosków do konkursu START 2020 jest już otwarty. Wnioski można składać do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2019 r. włącznie FNP przyznała 3 636 stypendiów na kwotę ponad 81,5 mln zł.

Stypendia w konkursie 2020 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnerów programu: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundację PZU, a także firmy laureatów programu START: SensDX i Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej Dawida Nidzworskiego oraz Neurodevice Pawła Solucha. Ponadto stypendia zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1% podatku dochodowego.

***
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Basentenis, rehabilitacja i korektywa, zwolnienia lekarskie.
Zapraszamy studentki i studentów do zapisów. Informacje także w mediach społecznościowych jednostki.

Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Więcej informacji.

Informujemy, że studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł*, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej zarówno własnej jak i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.)
** Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może się wydłużyć.