Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania administracja wydziałowa oraz pion techniczny pracują głównie w trybie pracy zdalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

Dyżury na Wydziale są pełnione w godzinach 8.00 – 12.00.

Sprawy studenckie:

Tel. : +48 91 449 56 70, 91 449 55 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałe sprawy:

Tel.: 91 449 56 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz dodatkowy adres mailowy dla spraw pracowników Katedr: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kierownik dziekanatu: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 55 19
 2. Główny specjalista ds. kształcenia: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: + 48 91 449 55 97
 3. Kierownik Sekcji dydaktyki: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 55 18
 4. Sekcja dydaktyki:
     sprawy studenckie: dyżury, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 56 70;
     pomoc materialna dla studentów: dyżury, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 55 03;
 5. Plany zajęć dydaktycznych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 91 449 56 71.
 6. Kierownik Sekcji Administracyjno-informatycznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: + 48 91 449 56 67
 7. Kierownik Sekcji nauki i finansów: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 91 449 56 60
 8. Sekcja nauki i finansów oraz sekcja Administracyjno-informatyczna: dyżury, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 91 449 56 60
 9. Pełnomocnik Dziekana ds. Technicznych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., : +48 91 449 55 21
 10. Administratorzy sieci komputerowej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: +48 91 449 55 22
 11. Serwis komputerowy: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: + 48 91 449 56 01 
 12. Administrator obiektów dydaktycznych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., : +48 91 449 55 20

Jednocześnie informuję, że nauczyciele akademiccy pracują zdalnie. Proszę kontaktować się z nimi za pomocą poczty elektronicznej oraz MS Teams.

Portiernie Wydziału funkcjonują bez zmian, ale obowiązuje zakaz wstępu do budynków osób spoza Uczelni.

Bardzo proszę w pierwszej kolejności korzystać z bezpiecznych form kontaktu tj.: poczta elektroniczna, MS Teams , kontakt telefoniczny, a przybycie na Wydział w sprawach administracyjnych i technicznych proszę uzgadniać telefonicznie lub mailowo. 

Dziekan
dr hab. inż. Jerzy Pejaś, prof. ZUT

Wózek dla Ewy

W tym trudnym czasie, pragnę przekazać Wam fantastyczną wiadomość i z całego serca podziękować wszystkim, którzy wsparli naszą Zrzutkę. Zaledwie w tydzień wspólnie zebraliśmy niezbędną kwotę. Ewa ma już swój wózek, który ułatwi jej życie i dzięki któremu będzie mogła sprawniej się poruszać, a przede wszystkim bardziej samodzielnie i komfortowo.

Zdjęcia, które przesłała Ewa są dowodem na to, że było warto.

 

Więcej o akcji "Wózek dla Ewy": https://www.wi.zut.edu.pl/pl/wydzial/informacje-o-wydziale/aktualnosci/zbi%C3%B3rka-na-pomoc-dla-pracowniczki-wydzia%C5%82u-informatyki

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zawiesza się wszystkie formy zajęć dydaktycznych, które wymagają bezpośredniego kontaktu.
 2. Odwołuje się konsultacje dla studentów w formie bezpośredniej. Konsultacje prowadzone będą w formie rozmowy telefonicznej lub drogą elektroniczną.
 3. Odwołuje się możliwość korzystania przez studentów i doktorantów z infrastruktury dydaktycznej oraz jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej.
 4. Na Osiedlu Studenckim oraz w Hotelach Asystenckich zakazuje się spotkań studentów i doktorantów oraz osób spoza Uczelni, na które Rektor nie wyrazi wcześniej zgody.
 5. Student oraz doktorant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dział Mobilności Międzynarodowej za pośrednictwem Dziekanatów wydziałów o nałożonym nakazie kwarantanny lub hospitalizacji.

§ 2.

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje, szkolenia, wydarzenia i imprezy organizowane na Uczelni oraz zajęcia edukacyjne, realizowane w ramach projektów ze źródeł zewnętrznych (w tym DUTEK – Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, Licealista w świecie nauki, Trzeci Wiek Technologicznie i inne).
 2. Zawiesza się udział pracowników, doktorantów i studentów w konferencjach, seminariach, szkoleniach krajowych itp.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy oraz wyjazdy pracowników, doktorantów i studentów z/do krajów/ regionów ryzyka, które znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego
 4. Zaleca się wstrzymanie przyjazdów osób z krajów/regionów, które nie znalazły się na liście w bieżących komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i Hotelach Asystenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin mieszkańców.
 6. Zaleca się, aby osoby zakwaterowane w domach studenckich, których miejsce stałego zamieszkania jest w Polsce, opuściły je i udały się, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, do miejsca zamieszkania.

§ 3.

Wprowadza się zasadę maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów służbowych pracowników. Zaleca się w sprawach służbowych prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz kontakty telefoniczne.

§ 4.

 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną lub telefonicznie dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej o nałożonym nakazie kwarantanny lub hospitalizacji.
 2. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje niezwłocznie informację, o której mowa w ust. 1, Rektorowi za pośrednictwem Biura Rektora.
 3. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej, za zgodą Rektora, może polecić pracownikowi:
  1. wykonywanie pracy przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania;
  2. udanie się do lekarza pierwszego kontaktu, a w przypadku odmowy skierować pracownika na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy.
 4. Polecenie, o którym mowa w ust. 3, może zostać wydane w przypadku:
  1. powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego z rejonów występowania koronawirusa;
  2. pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażeniem koronawirusem;
  3. oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest na bieżąco:
  1. monitorować aktualne komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego;
  2. utrzymywać kontakt z pracownikiem wykonującym pracę w domu i nadzorować efekty tej pracy;
  3. informować Rektora o sytuacji w nadzorowanej jednostce.

§ 5.

Zasady określone w § 1– 4 obowiązują od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

źródło: zut.edu.pl

Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zawiesza zajęcia dydaktyczne na Uczelni od 12 do 25 marca br. włącznie 11.03.2020 12:09

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na podstawie oficjalnego Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.03.2020 r. zawiesza zajęcia dydaktyczne.

Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach Uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy prowadzenia działalności naukowej, w tym przez doktorantów.

Zawieszenie działalności dydaktycznej w Uczelni nie jest równoznaczne z jej zamknięciem. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nie wpływają na procedurę wyboru władz uczelni.

Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów Władz Uczelni.

Żródło: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/komunikaty-w-zwiazku-z-wirusem-sars-cov-2/article/zachodniopomorski-uniwersytet-technologiczny-w-szczecinie-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelni-od-1.html

Ewa Urban-Pilawka jest naszą koleżanką z pracy, która od wielu lat pracowała w sekretariacie Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki.
 
Ewa zachorowała na stwardnienie rozsiane i obecnie skazana jest na wózek inwalidzki oraz pomoc innych.
 
Wózek, którym aktualnie dysponuje jest duży, ciężki i niewygodny, przez co Ewa bez pomocy innych nie może opuszczać swojego mieszkania. Każdego dnia dzielnie walczy o siebie i swoją samodzielność, głównie poprzez kosztowną rehabilitację. W zwiększeniu tej samodzielności z pewnością pomoże jej też lżejszy i bardziej zwrotny wózek. Dzięki niemu nie tylko swobodnie będzie mogła poruszać się po mieszkaniu, ale także umożliwi on jej spacery, czy samodzielne drobne zakupy.
 
Wózek jest obecnie nieodłącznym elementem życia Ewy, dlatego tak ważne jest żeby ten wózek ułatwiał, a nie utrudniał Jej codzienność.
 
Chcąc pomóc w tym naszej Koleżance, zbieramy środki na zakup nowego wózka. Każdy kto chciałby nas w tym wesprzeć może wpłacić przysłowiową złotówkę na ten cel.
 
Zbiórka prowadzana jest poprzez portal zrzutka.pl. Bezpośredni link: https://zrzutka.pl/yjds26
 
Leczenie Ewy można także wesprzeć przekazując 1% podatku ze swojego rocznego rozliczenia PIT. Organizacją Pożytku Publicznego koordynującą przekazanie środków z PIT jest:
 
Fundacja Helpful Hand, ul. Kawaleryjska 32/11, 30-504 Kraków 
KRS 00 00 29 16 81
Cel szczegółowy: Ewa Urban-Pilawka
 
 
Zachęcamy do wsparcia leczenia i rehabilitacji naszej Koleżanki