Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Wydział Informatyki został powołany do życia 28 maja 1999 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Powołanie w maju 1999 roku Wydziału Informatyki, jako szóstego wydziału Politechniki Szczecińskiej było zwieńczeniem ponad 27-letniego rozwoju informatyki na uczelni, którego kreatorem był zespół kierowany nieprzerwanie w tym okresie przez prof. dr inż. Jerzego Sołdka. Warto zaznaczyć, że w momencie powołania wydział posiadał już uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a w roku 2003 Wydział otrzymał także uprawnienia do realizowania habilitacyjnych oraz profesorskich.

Na historię najmłodszego wydziału dzisiejszego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego składa się ponad czterdziestoletni okres rozwoju charakteryzujący się wysoką dynamiką przemian organizacyjnych, budowaniem licznej i wzorowo współpracującej ze sobą kadry oraz konsekwentną ciągłością w realizowaniu badań i systematycznością w poszerzaniu tematyki badawczej – w miarę postępu w nauce i pojawiających się nowych potrzeb. Dało to również mocną podstawę działalności dydaktycznej.

Od Zakładu do Wydziału

01.10.1971 pracę na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej rozpoczął prof. Jerzy Sołdek, obejmując funkcję kierownika Zakładu Teorii Mechanizmów i Podstaw Automatycznej Regulacji, przenosząc do Politechniki Szczecińskiej tematykę prac, które realizował wcześniej w Politechnice Gdańskiej. Podjęte w Szczecinie badania zostały ukierunkowane na zastosowania komputerów w automatyzacji statków i sterowaniu flotą morską oraz na monitoring i diagnostykę maszyn, a następnie komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji wyrobów jednostkowych. Wykorzystano tu wyniki prac i doświadczenie prof. Jerzego Sołdka, który projektował komputerowy system zintegrowanych pomiarów i przetwarzania danych dla statku badawczego „Prof. Siedlecki”, był współautorem nowych technik przetwarzania sygnałów hydroakustycznych oraz autorem szeregu projektów zastosowania komputerów w układach automatyki i wspomagania decyzji w obszarze gospodarki morskiej.

W roku 1972 nastąpiła zmiana nazwy zakładu na Zakład Automatyki i Techniki Systemów. Rozpoczęto jednocześnie intensywne starania o środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego. W roku 1973 dysponowaliśmy, jako pierwsi w środowisku naukowym Szczecina, nowoczesnym komputerem produkcji zachodniej HP2100 i stacją graficzną HP9820 z pełnym wyposażeniem graficznym (plotter i digitizer) do pracy interakcyjnej. Zestaw ten został poszerzony następnie o maszynę analogową ze sterowaniem cyfrowym amerykańskiej firmy EAI typu Pacer 600 przeznaczoną do symulacji złożonych procesów. Narzędzia te stały się na wiele lat wartościową bazą dla szkolenia, prowadzenia badań i projektowania zastosowań komputerów.

Wrzesień 1983 – Zakład Automatyki i Techniki Systemów działa w ramach Instytutu Okrętowego, który uzyskał status samodzielnej jednostki działającej na prawach wydziału (w ramach Wydziału Mechanicznego).

01.01.1989 – zmiana nazwy Zakładu AiTS na Katedra Informatyki i Automatyki Morskiej

01.10.1991 – inauguracja nauki na kierunku Informatyka

01.01.1991 – przekształcenie Katedry Informatyki i Automatyki Morskiej w Instytut Informatyki i Automatyki Morskiej

Grudzień 1991 – Instytut Okrętowy przekształcił się w Wydział Techniki Morskiej

03.03.1995 –  przekształcenie Instytut Informatyki i Automatyki Morskiej w Instytut Informatyki

01.11.1996 – nowa siedziba przy ulicy Żołnierskiej 49

30.03.1998 – Instytut Informatyki uzyskuje prawa doktoryzowania w dyscyplinie Informatyka

28.05.1999 – Powołanie Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej

01.10.2000  – inauguracja nauki na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji

27.10.2003  – uzyskanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka

01.01.2009  – zmiana nazwy na Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Październik 2009 – zasiedlenie i eksploatacja nowego budynku przy ul. Żołnierskiej 52

01.10.2013 –  pierwszy rocznik rozpoczyna studia na kierunku Inżynieria cyfryzacji; wygaszanie kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Od automatyki morskiej do informatyki

Do roku 1991 Zakład AITS, a później Instytut Informatyki i Automatyki Morskiej prowadził specjalność Automatyka Morska na kierunku Oceanotechnika (specjalność wygaszana po 1991 roku)

 • Kierunek informatyka został uruchomiony od 1 października 1991 i do momentu powstania Wydziału Informatyki był prowadzony najpierw przez Instytut Informatyki i Automatyki Morskiej, a późnej przez Instytut Informatyki.
 • 1 października 2000 roku uruchomiono kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (kierunek obecnie wygaszony, ostatni absolwenci opuścili Wydział w 2016 roku).
 • 24.04.2013 roku uruchomiono kierunek Inżynieria Cyfryzacji

 Ilustracja - od automatyki morskiej do informatyki

Nauka i badania

Do roku 1979 w badaniach jednostki dominowały:

 • Systemy informatyczne i komputerowe wspomaganie decyzji.
 • Komputerowe systemy automatyzacji i monitoringu na statkach.

Lata 80-te to intensywne prace w zakresie:

 • Przetwarzanie sygnałów z urządzeń hydroakustycznych i teledetekcja.
 • Wszechstronne zastosowanie komputerów do sterowania ruchem statków i pojazdów podwodnych oraz w pracach podwodnych.
 • Budowa hardware'u i software'u na potrzeby grafiki komputerowej (m.in. realizacja zleceń tokijskich firm GRAPHICA oraz INTEGRA).
 • Sieci komputerowe – mocne zaangażowanie jednostki, a prof. J. Sołdka w szczególności w  projektowanie i budowę Zachodniopomorskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (ZASK) w ramach programu badawczego Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa.

Ilustracja - sterowanie ruchem statków

Tematyka prowadzonych na wydziale prac naukowych w latach 90-tych stanowiła naturalną kontynuację badań podjętych w pierwszym okresie z ukierunkowaniem na znacznie szersze obszary zastosowań informatyki jak również na teoretyczne podstawy tej dyscypliny. Zaznaczył się tu wyraźnie pozytywny wpływ szerokich kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz wkład naukowych doświadczeń pozyskanej  kadry profesorskiej. W efekcie doprowadziło to do ukształtowania i ustabilizowania się kierunków badań oraz pozycji jednostki w środowisku naukowym.

W badaniach pojawiły się nowe nowe akcenty:

 • Budowa układów reprogramowalnych.
 • Podstawy teoretyczne programowania logicznego.
 • Przetwarzanie równoległe i rozproszone.
 • Budowa kompilatorów na potrzeby projektowania układów logicznych.
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 • Logika rozmyta i sztuczna inteligencja.
 • Przetwarzanie obrazów.
 • Biotechnologie w rozpoznawaniu i identyfikacji osób.
 • Modelowanie i symulacja.
 • Rozwój metod wspomagania decyzji i budowy baz danych.
 • Poligrafia komputerowa.

Obecnie w badaniach Wydziału dominuje następująca tematyka:

 • Sztuczna inteligencja oraz jej zastosowania
 • Widzenie komputerowe oraz przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (CPS) oraz jego  zastosowania
 • Sieci społeczne, dyfuzja informacji  oraz interakcja człowiek-komputer
 • Programowanie równoległe i rozproszone oraz kompilatory optymalizujące
 • Bezpieczeństwo systemów IT

W najbliższej przyszłości planowane jest wejście w główny nurt badań związanych z Przemysł 4.0:

 • Internet Rzeczy (IoT - Internet of Things): podłączenie inteligentnych urządzeń i produktów, zbieranie i przesyłanie informacji o ich stanie oraz stanie procesów produkcyjnych.
 • Systemy cyberfizyczne (CPS - cyber-physical systems): struktury obejmują­ce maszyny, które podejmują autonomicznie decyzje i komunikują się pomiędzy sobą. Do realizacji tego typu systemów niezbędne są:
  • Inteligentne maszyny (m.in. roboty, sensory) i inteligentne produkty
  • Wszechobecna digitalizacja
  • Obsługa dużej liczby danych (Big Data)
  • Obliczenia w chmurze (Cloud Computing)
  • Cyberbezpieczeństwo
 • Intaligentne fabryki (SF - smart factories): połączenie IoT i CPS

 Ilustracja - smart factories