Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Osiągnięcia

Zespół z Zakładu Inżynierii Produkcji pod kierownictwem dr hab. P. Korytkowskiego opracował nowe podejście do optymalizacji poligraficznego procesu produkcyjnego polegające na wykorzystaniu do szeregowania zleceń produkcyjnych wieloatrybutowych, dynamicznych reguł priorytetowych. Problem doboru reguł jest problem NP-trudnym ze względu na liczbę operacji technologicznych oraz liczbę analizowanych reguł priorytetowych. Do znalezienia suboptymalnej sekwencji reguł opracowana dwa algorytmy ewolucyjne: genetyczny i mrówkowy. Wyniki badan zostały opublikowane w dwóch czasopismach z bazy JCR (Simulation Modelling Practice and Theory, International Journal of Advanced Manufacturing Technology) oba artykuły były dość często cytowane, wg bazy Scopus po kilkanaście razy.

Opracowane podejście oraz algorytmy zostały następnie wykorzystane przez dwa przedsiębiorstwa poligraficzne, które zleciły wykonanie prac badawczorozwojowych finansowanych w ramach projektu Dużego Bonu PARP:

  1. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji niskonakładowej książki artystycznej w spersonalizowanej cyfrowo oprawie płóciennej, dla Drukarnia Kadruk S.C., 2015. 
  2. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wysokiej jakości książki na żądanie uszytej nićmi, 2015, dla Print Group Sp. z o.o. Opracowane modele i algorytmy wykorzystujące wieloatrybutowe reguły priorytetowe przyczyniły się do wzrostu innowacyjności procesowej wyżej wymienionych przedsiębiorstw. Ponadto pracownicy zespołu uczestniczyli w akcji COST, TD1201 Colour and Space in Cultural Heritage – COSCH.

W ramach prac badawczych Katedry Inżynierii Oprogramowania prowadzony jest przez zespół pod kierunkiem prof. W. Bieleckiego projekt kompilatora TRACO zrównoleglającego i optymalizującego kod źródłowy w sposób automatyczny.

W pętlach programowych znajduje się najwięcej obliczeń w programach wymagających wydajnego przetwarzania takich jak numeryczne algorytmy algebry liniowej, przetwarzanie obrazu, bioinformatyki czy sztucznej inteligencji. TRACO zamienia automatycznie kod źródłowy na tożsamy nowy kod kompilowalny (zgodnie z formatem OpenMP lub OpenACC dla GPU) i jest narzędziem typu source-to-source.

Zastosowanie kompilatora pozwala na uzyskanie przyspieszenia, efektywności, lokalności oraz skalowalności z wykorzystaniem nowoczesnych procesorów wielordzeniowych, w tym koprocesorów Intel Xeon Phi oraz kart graficznych Tesla. Wyniki działań kompilatora opisywane są w czasopismach z listy filadelfijskiej (Parallel Computing, Applied Mathematics and Computer Science, Computing and Informatics) oraz konferencjach międzynarodowych w kraju (PPAM, FedCSIS, ICAISC) i za granicą (np. USA (LCPC, WAMCA), Kanada (COCOA), Niemcy (Facing Multicore Challenge – nagroda Best Paper w Stuttgarcie)). Zauważalne są także cytowania prac przez czołowych badaczy z tej dziedziny (Wonacott, Cohen, Vondorlage). Projekt kompilatora TRACO jest dostępny na stornie: traco.sourceforge.net.

Wydział Informatyki ZUT jest organizatorem międzynarodowej konferencji Advanced Computer Systems. Konferecnja jest organizowana od 2000 roku. Ostatnio jest organizowana cykliczne co dwa lata na przemian z krajową konferencją SoftSec. W raportowanym okresie miały miejsce dwie edycje konferencji ACS w dniach 22-24.10.2014 r. oraz 19-21.10.2106. r. Edycja w 2014 roku zgromadziła 61 uczestników w tym z 7 ośrodków zagranicznych, materiały z konferencji zostały zebrane w monografii wdanej przez wydawnictwo Springer oraz zostały zaindeksowane przez bazę Web of Science. Natomiast edycja w 2016 roku zgromadziła 65 uczestników w tym z 6 różnych jednostek zagranicznych.

Ogólnopolska konferencja RUC (Reprogramowalne Układy Cyfrowe /Reconfigurable Ubiquitous Computing) odbywa się od 20 lat. Tematyka konferencji jest specjalizowana dzięki temu jest wydarzeniem rozpoznawanym przez najważniejsze ośrodki akademickie w kraju. W raportowanym okresie miały miejsce 4 edycje konferencji RUC - w latach 2013,2014,2015,2016. Gromadziły one odpowiednio od 40 do 55 uczestników z 8-10 różnych polskich uczelni technicznych, ponadto w konferencji biorą udział przedstawiciele z firm związanych z branżą. Materiały z konferencji ukazują się w miesięczniku Pomiary-Automatyka-Kontrola.

Ponadto wydział współorganizuje międzynarodową konferencję naukowych ICCVG - International Conference on Computer Vision and Graphics (jeden z pracowników wydziału jest członekiem komitetu organizacyjnego oraz 10 jest członkami komitatu programowego). Konferencja jest organizowana co dwa lata edycja w 2014 zgromadziła 105 uczestników (95 referaty, w tym 45 z jednostek zagranicznych), a edycje w 2016 roku zgromadziła 75 uczestników (54 referaty, w tym 22 z jednostek zagranicznych).

Zespół Zakładu Ochrony Informacji pod kierownictwem dr hab. J. Pejasia realizował projekt MobInfoSec –„Mobilne urządzenie do ochrony informacji niejawnej” ( w ramach projektu NCBR PBS1/B3/11/2012 w konsorcjum z firmą Unizeto Technologies S.A. (obecnie Asseco Data System S.A) oraz Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie (lider)). W ramach prac badawczych opracowano zaawansowaną technologię ochrony informacji wrażliwej. Wytworzona w ramach projektu technologia przeznaczona jest do ochrony informacji wrażliwej zgodnie z wymaganiami modelu ORCON. Technologia umożliwia swobodne przemieszczanie się informacji z publicznych repozytoriów do urządzenia mobilnego i jej podgląd tylko przez osoby uprawnione, tj. takie, które spełniają wymagania polityki dostępu, integralnie związanej z chronioną informacją.Pozwala to na ochronę informacji oraz zwalnia użytkownika z obowiązku nadzorowania każdej informacji (w szczególności przed nieautoryzowanym kopiowaniem danych).

Opracowana technologia jest przeznaczona dla użytkowników, którzy korzystają z systemów kryptograficznej ochrony danych wrażliwych za pomocą urządzeń mobilnych. System MobInfoSec jest rozproszonym, modułowym i konfigurowalnym systemem kryptograficznej kontroli dostępu do informacji wrażliwych, działającym w środowisku publicznym i posiadającym jednolity interfejs.

Opracowanej w ramach projektu technologii przyznano srebrny medal podczas międzynarodowych targów w Paryżu - 113th International Exhibition of Innovation „ConcoursLépine”30.04-11.05.2014. Została ona również wyróżniona nagrodą za osiągnięcia innowacyjne w 2014 roku na arenie międzynarodowej przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Giełdy Wynalazków 2015.Opracowana technologia jest obecnie wdrażana przez konsorcjanta – firmę Asseco Data Systems.

Biblioteka PaCal została opracowana przez Marcin Korzenia z Wydziału Informatyki ZUT oraz Szymona Jaroszewicza z Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Umożliwia ona wykonywanie operacji arytmetycznych na zmiennych losowych niezależnych oraz posiada moduł służący do wnioskowania probabilistycznego. Biblioteka została napisana w języku Python i jest publicznie dostępna w repozytoriach: PyPI (pypi.python.org/pypi/PaCal), macports, github oraz sourceforge. Strona domowa to: pacal.sourceforge.net.

Głównym wyzwaniem przy tworzeniu biblioteki było dostarczenie numerycznie dokładnych reprezentacji zmiennych losowych zarówno ciągłych jak i dyskretnych oraz zdefiniowanie operacji arytmetycznych, które w większości sprowadzają się do całkowania. Obliczenia z wykorzystaniem biblioteki PaCAL są bardzo dokładne zwykle bliskie precyzji maszynowej. Korzystając z pakietu często uzyskuje się wyższą dokładność niż w przypadku dedykowanych tym celom pakietom, jak scipi.stats, R czy Matlab (np. w zakresie obliczania rozkładów niecentralnych). W zakresie wnioskowania probabilistycznego projekt jest konkurencyjny w stosunku do pakietów wykorzystujących podejścia typu Monte Carlo jak BUGS czy JAGS.

Wyniki - zarówno rezultaty teoretyczne jaki i sam kod były recenzowane oraz zostały opublikowane w takich czasopismach SIAM Journal on Scientific Computing i Journal of Statistical Software. Część wyników uzyskanych w trakcie projektu stanowi podstawę monografii habilitacyjnej dra Marcina Korzenia pt. ,,Obliczenia numeryczne na zmiennych losowych''. Obecnie projekt posiada ponad 8 tysięcy pobrań z repozytorium PyPI, miesięcznie stronę domową odwiedza kilkadziesiąt osób z czego znaczną część stanowią wejścia z uniwersytetów z całego świata, prace posiadają kilkanaście cytowań.