Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Osiągnięcia

Wydział Informatyki ZUT od dłuższego czasu prowadzi aktywną politykę kadrową zorientowaną na podnoszenie jakości pracy pracowników naukowych. Wydział posiada transparentne zasady zatrudniania, awansów oraz oceny pracowników. Na wydziale funkcjonują transparentne i pro-jakościowe zasady podziału środków na badania naukowe. Zasady te są regulowane na poziomie uczelnianym jak i wydziałowym w formie uchwał rady wydziału. Dotychczas do monitoringu aktywności pracy naukowej służyła oryginalna wydziałowa aplikacja „Dean Cup”, która to obecnie jest powoli zastępowana przez wdrażany na uczelni system Uczelnia XP.

Na podstawie systematycznego monitoringu aktywności pracowników Wydział dostosowuje strukturę zatrudnienia do możliwości kadrowych poprzez zmniejszenie liczby pracowników naukowych oraz przesunięcia nieaktywnych naukowo, a wartościowych dydaktycznie pracowników na stanowiska starszych wykładowców. W pozostałych przypadkach poprzez zwolnienia wykonywana jest naturalna rotacja pracowników.

Duża grupa pracowników wydziału uczestniczy w programie Erazmus+: 39 wyjazdów dydaktycznych oraz 25 wyjazdów szkoleniowych w latach 2013-2016. W tym czasie wydział odwiedziło 10 profesorów wizytujących.

Pozytywne skutki prowadzonej polityki kadrowej są widoczne w systematycznym podnoszeniu jakości prowadzonych na wydziale badań. Przykładowo, widoczny jest ponad dwukrotny wzrost wysoko-punktowanych publikacji w stosunku do poprzedniej parametryzacji. Przekłada się to na dwukrotny wzrost liczby habilitacji oraz systematyczne zwiększanie się liczby aktywnych naukowo zespołów badawczych.

Konsekwentnie realizowana polityka kadrowa przyczyniła się miedzy innymi do przyznania Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie loga ``HR Excellence in Research'' w 2016 roku.

Zespół Obrazowania Komputerowego pod kierownictwem dr hab R. Mantiuka prowadzi badania na dotyczące syntezy obrazów. Zastosowanie zaawansowanych modeli zjawiska dystrybucji światła na scenie umożliwia z uzyskaniem obrazów o realistycznej jakości, wymaga jednak zaangażowania dużych zasobów obliczeniowych komputerów. Uwzględnienie kierunkowości widzenia podczas syntezy pozwala na pominięcie nieistotnych detali sceny. Wyniki badań wskazują, że można w ten sposób zaoszczędzić ponad 90% zasobów komputera.

Rezultatem badań było opracowanie algorytmu identyfikacji obszaru uwagi obserwatora, bazującego na wykorzystaniu danych rejestrowanych przez eye tracker oraz informacji o strukturze sceny. W ramach prac wykonane zostało zgłoszenie patentowe wspomnianej metody (międzynarodowe, kanadyjskie, amerykańskie, europejskie i japońskie, Aplikacje patentowe CA2910552A1, US20160026245, WO2014178005A1, WO2014178005A4, EP2992405 A1). Prawa do patentu zostały sprzedane na rzecz kanadyjskiej firmy Mirametrix (za kwotę 10000 CAD), która ponadto zobowiązała się do sfinansowania procedury patentowej. Algorytm związane z syntezą obrazów zostały opublikowane w Computer Graphics Forum oraz Journal of Electronic Imaging oraz były prezentowane na konferencjach: Eurographics'13, ICCVG'14, ACM Symposium on Applied Perception, 2014 oraz ICIAR 2013.

Prace były częściowo wykonywane w ramach grantu Opus 6 realizowanego we współpracy międzynarodowej (Max Planck Institute oraz Warwick Uniwersity, GB). Ponadto zespół uczestniczył w akcji COST IC1005, "The digital capture, storage, transmission and display of real-world lighting (HDRi)", przewodniczący prof. Alan Chalmers (Warwick Uniwersity, Wielka Brytania), wiceprzewodniczący Radosław Mantiuk (http://www.cost. eu/COST_Actions/ict/IC1005).

WI ZUT jest organizatorem konferencji r@bbIT, platformy transferu wiedzy pomiędzy uczelnią, firmami i otoczeniem instytucjonalnym. Uczestnicy biorą udział w wykładach i prezentacjach technologicznych oraz w networkingu. Misją jest inspirowanie do podejmowania wspólnych działań, budowanie relacji, nawiązywanie kontaktów na różnych płaszczyznach pomiędzy biznesem IT i środowiskiem akademickim oraz wskazywanie studentom kierunku rozwoju. Kolejne edycje gromadziły (odpowiednio) 20, 22, 30 firm, 2700, 3000, 3300 uczestników. W 2016r wykład "Perspektywy dla innowacji" wygłosił prof. A. Hopper, Uniwersytet w Cambridge. R@bbIT wpisuje się w działania w ramach regionalnych specjalizacji woj. zach-pom. usługi przyszłości.

Relacje z otoczeniem biznesowym, reprezentowanym przez Radę ds. Kompetencji Absolwentów WI, doprowadziły do uruchomienia w 2013 roku unikalnego w skali kraju kierunku „inżynieria cyfryzacji”.

Reakcją na sygnały z rynku pracy było powołanie Samsung LABO - nowatorskiego programu edukacyjnego, którego celem jest równoległe rozwijanie umiejętności merytorycznych i miękkich.

Ważną inicjatywą były spotkania „Business Hour”, podczas których przedstawiciele firm dzielili się swoją wiedzą i wskazywali trendy rozwoju branży IT. W latach 2013-2015 odbyło się ok. 50 spotkań w ramach BH.

Ponadto WI ZUT aktywnie działa na rzecz upowszechniania wiedzy współorganizując zajęcia dla młodzieży w ramach inicjatywy LUTEK oraz Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego DUTEK. Pracownicy biorą czynny udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki oraz Nocy Naukowców – pokazując najciekawsze wyniki prac badawczych.

Arytmetyka interwałowa i arytmetyka rozmyta jest podstawą obliczeniową wielu metod Sztucznej Inteligencji takich jak Automatyczne Myślenie, Obliczenia Granularne (Granular Computing), Computing with Words oraz wszelkich obliczeń inżynierskich w których dane są niepewne (przybliżone) co jest najczęstszym praktycznym przypadkiem. Obecnie istniejące arytmetyki interwałowe i rozmyte są niedoskonałe i tylko częściowo poprawne, w tym sensie, że prawidłowo rozwiązują tylko część zadań, zadań zwykle o niskim stopniu komplikacji, a wielu zadań nie są w stanie poprawnie rozwiązać.

W Zakładzie Metod Sztucznej Inteligencji pod kierownictwem prof. A. Piegata, rozwijane są metody wnioskowania rozmytego. W ramach prac opracowano nowy rodzaj arytmetyki interwałowej i rozmytej RDM, która posiada podobne własności matematyczne jak arytmetyka liczb precyzyjnych i która usunęła wiele paradoksów obliczeniowych powstających przy stosowaniu innych rodzajów arytmetyk. Podstawowym założeniem tej arytmetyki jest to, że wynik obliczeń nie jest jednowymiarowym interwałem czy interwałem rozmytym lecz wielowymiarową granula informacyjna.

Operacje na liczbach rozmytych ma ją duże znaczenie w rozmytych systemach decyzyjnych. Prace nad rozwojem interwałowej i rozmytej arytmetyki RDM oraz rozmytych metod podejmowania decyzji zaowocowały licznymi publikacjami w istotnych czasopismach światowych i polskich: International Journal of Fuzzy Systems, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, International Journal of Computational Intelligence Systems, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Artificial Intelligence Review, Applied Computational Intelligence and Soft Computing oraz doczekały się licznych cytowań.

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Barcelońskim w roku 2013, wraz z wyjazdem dra hab. inż. Dariusza Frejlichowskiego z zaproszonym wykładem naukowym. Wydarzenie to skutkowało nawiązaniem współpracy i opracowaniem wspólnych planów badawczych.

Kolejnym działaniem był trzymiesięczny staż naukowy (IX-XI 2014) na Wydziale Informatyki, który odbyła Pani Maria del Pilar Rosado Rodrigo. Staż związany był z zastosowaniem metod ekstrakcji i rozpoznawania danych na obrazie cyfrowym w kontekście katalogowania dzieł katalońskiego malarza Antoniego Tapiesa. W ramach stażu Pani Rodrigo nabywała wiedzę i zdobywała doświadczenie w analizie obrazów cyfrowych, dzięki wsparciu pracowników Wydziału. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę realizowanej w trybie międzynarodowym na Uniwersytecie w Barcelonie pracy doktorskiej, w której w charakterze członka komisji przewodu uczestniczył pracownik Wydziału – dr hab. inż. Frejlichowski. Praca została obroniona 13 VII 2015 w Barcelonie.

W trakcie dalszej współpracy pracownicy Wydziału Informatyki oraz Uniwersytetu Barcelońskiego wspólnie realizowali prace badawcze, między innymi w ramach hiszpańskiego projektu (kierownik: dr hab. Ferran Reverter Comes ) nr 099367 pt. (ang.): „Cataloging works of artist based on automatic image annotation”. Zwieńczeniem współpracy oraz wymiernym efektem projektu była między innymi monografia naukowa: „Artificial Vision: New Vocabularies for Artistic Creation” wydana w w jęz. angielskim oraz hiszpańskim (Visión Artificial: Nuevos Vocabularios para la Creación Artística).

Ponadto pracownicy obu jednostek współdziałali w organizowaniu dwóch wydarzeń naukowych, konferencji ICCVG oraz sesji specjalnej Intelligent Computer Vision Systems and Applications w ramach konferencji ACIDS.